Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.6.2011

Jan Tomsa  20.06.2011 14:50

Na úřední desce od 20.06.2011 do 10.07.2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 13.6.2011

 

78/6/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků č. 418 a 419 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou p. J. Hrašemu za 200,-Kč/m2.

 

79/6/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1022 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Poláčkovým za 200,-Kč/m2.

 

80/6/11 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §§ 44 a 46 odst. 3zákona č. 183/2006Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  schválilo podnět na pořízení změny č. 3 územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

81/6/11 – Zastupitelstvo města schválilo pozastavení běhu termínu k uzavření kupní smlouvy na čát pozemku č. 1055/1 mezi městem a manželi Kozáčkovými do schválení 3. změny územníhom plánu Rychnova u Jablonce nad Nisou.

 

82/6/11 – Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dnbe 23.6.2008 schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribucea a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci kabelová smyčka NN Rychnov  - Hranice ppč. 2632, 2649/6 a 2670 v k.ú. i obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

83/6/11 - Zastupitelstvo města rozhodlo, že pozemek č. 210/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou bude prodán pouze jako celek takovým zájemcům, kteří nabídnou řešení rozdělení pozemku vyhovující všem zájemcům.

 

84/6/11 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bez výhrad. Zastupitelstvo města zároveň ukládá MěÚ zpracovat příslušné vnitřní předpisy dle článku VI. Odst. C) zprávy auditora.

 

85/6/11 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 238/396-10 ze dne 7.9.2010. Pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

 

86/6/11 - Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení p. Milanu Šikolovi ve výši 100 tis. Kč na zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let.

 

87/6/11 – Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky manželům Kocourkovým z Fondu na modernizaci bydlení do výše 150 tis. Kč a 50% celkové investice se splatností do 10ti let.

 

88/6/11 -  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky p. M. Mrákotové z Fondu na modernizaci bydlení do výše 150 tis. Kč a 50% celkové investice se splatností do 10ti let

 

89/6/11 – Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou vyjadřuje vůli navázat partnerství s obcemi Gromadka (Polsko) a pověřuje starostu a místostarostu města přípravou a projednáním smlouvy o partnerství.

 

90/6/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej bytu č. 608/6 v čp. 608 p. J. Koláčkové za 590 tis. Kč prostřednictvím realitní kanceláře Asyx. Zastupitelstvo města zároveň ruší usnesení č. 77/5/11 ze dne 16.5.2011.

 

91/6/11 – Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 472/1 v čp. 472 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a.s. na zaplacení úvěru, kterým manželé Golebiowski uhradí kupní cenu uvedené bytové jednotky a pověřuje starostu k uzavření zástavní smlouvy a kupní smlouvy.

 

92/6/11 – Zastupitelstvo města neschválilo vrácení smluvní zálohy ve výši 122.720,-Kč společnosti JH Machine, Chrastava a vznáší námitku promlčení nároku na vrácení zálohy.

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                               RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

          starosta                                                                                          místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.