Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 16.4.2015

Jan Tomsa  22.04.2015 16:53

Na úřední desce od 21.04.2015 do 05.05.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16. 4. 2015

 

44/04/15 - V souvislosti s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města rozhodlo ponechat odměny neuvolněným předsedům výboru zastupitelstva a komise rady, neuvolněným členům rady a neuvolněnému místostarostovi ve stávající výši. Neuvolněným členům zastupitelstva, výboru a komise se odměna nestanovuje.

45/04/15 - Zastupitelstvo města jmenuje od 17. 4. 2015 předsedou finančního výboru Ing. Leoše Adlera.

46/04/15 - Zastupitelstvo města jmenuje členem finančního výboru Ing. Františka Chloubu.

47/04/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek k budoucí kupní smlouvě mezi panem Romanem Machalou a městem ve věci prodeje č. p. 460 s tím, že původcem odpadu, který vznikne během úklidu a rekonstrukce objektu č. p. 460 je budoucí kupující, který za vzniklý odpad odpovídá.

48/04/15 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 76/08 a č. 104/7/11 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci realizace stavby „IV-12-4013501 JN, Rychnov u Jabl. N./N., U Potůčku - kNN“ na pozemek č. 127/1 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

49/04/15 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 76/08 a č. 104/7/11 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci realizace stavby „IV-12-4013518 JN, Rychnov u Jabl. N./N., p.č. 1055/121 - kNN“ na pozemek č. 1055/1 a na pozemek č. 1055/121 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

50/04/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1742/1/ o výměře cca 1888 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

51/04/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby logistického areálu na pozemku č. 3000 v k. ú. Rychnov u Jbc n. N. se společností Alfasped logistik s.r.o. Zároveň ukládá zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 3000 věcně související s výstavbou areálu.

52/04/15 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 1.

Příjmy

       
         

Daň z příjmu práv.osob za obce

 

231 600       1122

1 609 300,00

kompenzace ve výdajích

Finanční vypořádání minulých let

Příjmy z finančního vypořádáníminulých mezi krajem a obcemi

231 400 6402 2223

5 856,14

doplatek dotace na volby z r. 2014

 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

231 424    4113 UZ 13305

77 000,00

dotace na mzdu pečovatelek - původně rozpočtována menší částka

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/

Přijaté neinvestiční dary

231 600 3399 2321

5 000,00

dar od ČS /ples/

Pohřebnictví

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

231 600 3632 2111

5 000,00

200% plnění poplatky za hrobová místa

 

 

     
 

 

 

1 702 156,14

 

Výdaje

       
         

Ostatní finanční operace

Platby daní a poplatků SR

231 800 6399 5362

1 609 300,00

DPPO

Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/

Nájemné za půdu

231 800 3429 5165 ORJ 3429

7 000,00

pozemky vlek

Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/

Ostatní osobní výdaje

231 800 3429 5021

13 000,00

převod v rámci § mezi položkama

Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/

Pov.poj.na SZ

231 800 3429 5031

-10 000,00

dtto

Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/

Pov.poj.na ZP

231 800 3429 5032

-3 000,00

dtto

Činnost místní správy

Dary obyvatelstvu

231 800 6409 5492

20 000,00

usn.MZ č. 34/03/15 ze dne 19.3.2015 - p. Hanyk

 

odměny za užití duševního vlastnictví

231 800 3319 5041

10,00

Dilia /kopírování/

 

Nákup ostatních služeb

231 800 6171 5169

-65 000,00

převod v rámci § mezi položkama /přeúčtování Misys do správné položky/

 

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

231 800 6171 5168

65 000,00

dtto

 

Mzdy

231 800 6171 5011

-30 000,00

plat pana Fadrhonse

 

OON

231 800 6171 5021

30 000,00

dtto

 

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

231 800 6171 5363

500,00

pokuta KŘP Lbc.kraje /zbraně/

 

Poskytnuté náhrady

231 800 6171 5192

2 000,00

náklady řízení pokuty

 

Poskytnuté náhrady

231 800 6171 5192

20 000,00

náklady řízení soud a advokát Hrašovi

 

Programové vybavení

231 800 6171 5172

-8 000,00

SW do nových počítačů - rozpočtováno, ale neúčtuje se zvlášť

 

DHDM

231 800 6171 5137

9 000,00

SW viz výše a 1.000 Kč po upřesnění ceny monitorů

 

Věcné dary

231 800 6171 5194

-4 500,00

převod na koncert na Rychnovských slavnostech

 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

231 800 6171 5212

-5 000,00

přeúčtováno do § 6409

 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

231 800 6171 5229

-20 000,00

dtto

 

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

231 0800 6171 5329

-4 000,00

dtto

 

neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

231 0800 6171 5511

-14 000,00

dtto

 

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

231 0800 6171 5192

-5 000,00

dtto

Ostatní finanční operace

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

231 800 6409 5212

5 000,00

viz výše

 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

231 800 6409 5229

20 000,00

dtto

 

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

231 0800 6409 5329

4 000,00

dtto

 

neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

231 0800 6409 5511

14 000,00

dtto

 

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

231 0800 6409 5192

5 000,00

dtto

Ostatní záležitosti kultury

odměny za užití duševního vlastnictví

231 800 3319 5041

4 500,00

viz 6171 5194

Bytové hospodářství

Opravy a udržování

231 800 3612 5171

-374 000,00

rekonstrukce byt č.p. 167 - rozpočtováno v opravách, ale podle skutečně provedených prací /fa/ se jedná o investici/

 

Opravy a udržování

231 800 3612 5171

36 000,00

okna č.p. 167

Bytové hospodářství

Budovy,haly a stavby

231 800 3612 6121 ORJ 167

374 000,00

viz výše

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

231 800 3769 5363

15 000,00

pokuta lom

Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Opravy a udržování

231 800 3326 5171

-80 000,00

přeúčtování nákladů na průzkum Getewent

Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Nákup ostatních služeb

231 800 3326 5169

80 000,00

dtto

Sběr a svoz komunálních odpadů

Nájemné

231 800 3722 5164

19 000,00

pachtovné za pozemek na bývalém "manipuláku" - přesun sběrného dvora usnesení rady č. 97/04/15

 

DHDM

231 800 3722 5137

20 000,00

oplocení - přesun sběrného dvora

 

Budovy, haly a stavby

231 800 3722 6121

20 000,00

stavební buňka - přesun sběrného dvora

Základní školy

Opravy a udržování

231 800 3113 5171

90 000,00

hromosvod na MŠ

 

Nákup ostatních služeb

231 800 3113 5169

1 700,00

deratizace MŠ

Knihovna

Odměny za užití duševního vlastnictví

31 800 3314 5041

500,00

Dilia /kopírování/

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/

Ostatní osobní výdaje

231 800 3399 5021

1 500,00

moderování plesu

 

Nákup ostatních služeb

231 800 3399 5169

-1 500,00

přeúčtování položek

 

Odměny za užití duševního vlastnictví

231 800 3399 5041

42 700,00

ples 36.200,  senioři 6.500 - z pol. 5169

 

Ostatní osobní výdaje

231 800 3399 5021

-42 700,00

přeúčtování položek

 

Nákup materiálu

231 800 3399 5139

1 960,00

květiny ples

 

Nákup ostatních služeb

231 800 3399 5169

-1 960,00

přeúčtování položek

 

Občerstvení

231 800 3399 5175

2 630,00

občerstvení ples

 

Nákup ostatních služeb

231 800 3399 5169

-2 630,00

přeúčtování položek

 

Věcné dary

231 800 3399 5194

2 799,00

cena na ples

 

Nákup ostatních služeb

231 800 3399 5169

-2 799,00

přeúčtování položek

Bytové hospodářství

Budovy, haly a stavby

231 800 3612 6121

121 300,00

DPH 4.Q 2014, č.p. 780 schody a rekonstrukce č.p. 506

 

Oprava a udržování

231 800 3612 5171

-111 400,00

převod na investice

 

Budovy, haly a stavby

231 800 3612 6121

111 400,00

dtto

Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/

Programové vybavení

231 800 5311 5172

800,00

AVG MP

Požární ochrana

Služby peněžních ústavů

231 800 5512 5163

-6 000,00

převedeno do společného § s ostatním pojištěním města

Pojštění funkčně nespecifikované

Služby peněžních ústavů

231 800 6320 5163

6 000,00

dtto

Požární ochrana

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

231 800 5512 5362

50,00

přepis TP

 

Nákup ostatních služeb

231 800 5512 5169

-50,00

dtto

         
     

1 984 110,00

částka celkem

Příjmy

1 702 156,14

     

Výdaje

1 984 110,00

     
         

 

 

 

 

 

Financování

 

231 0400         8115

281 953,86

 

 

53/04/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 8.357,70 Kč na úpravu spalinových cest z bytu č. 1 Zahradní 506.

54/04/15 - Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o částku 50.000,- Kč na provedení opravy atrakce a laviček a doplnění hracích prvků v prostoru zahrady Mateřské školy a pověřuje Finanční výbor navržením příslušného rozpočtového opatření.

55/04/15 - Zastupitelstvo města schvaluje potvrzení žádosti o poskytnutí dotace a přijetí dotace ve výši 6300,-Kč, z programu Česká knihovna 2015, vyhlášeného Ministerstvem kultury.

56/04/15 – Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                   Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                                 starosta

 

Diskuze

  • 28. 04. 2015 10.55
    Dobrý den, Vaše žádost zařazeno v plánu opravu komunikací pro letošní rok. Předpokládaná realizace oprav  …
  • 26. 04. 2015 18.08
    Dobrý den, 18.3. jsem předal na MÚ žádost o vybudování ochranného obrubníku, bránícímu vodě z přívalových  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.