Vyhlášky a nařízení

Vyhláška č. 2/2015 o odpadech

Jan Tomsa  24.03.2015 09:06

Na úřední desce od 24.03.2015 do 08.04.2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

města Rychnova u Jablonce nad Nisou

 

 

Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 19.3.2015 usnesením č. 40/03/15 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou, včetně nakládání se stavebním odpadem ¹﴿.

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1)  Komunální odpad se třídí na složky:

 

a)Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

b)Papír,

c)Plasty včetně PET lahví,

d)Sklo,

e)Kovy,

f)Nebezpečné komunální odpady,

g)Objemný odpad,

h)Směsný komunální odpad.

i)Nápojové kartóny

j)Textil

 

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e),  f),  i) a j).

 

¹﴿ Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

 

 

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob nebo pytlů k tomu určených. Pro uložení pytlů slouží speciální klece.

 

2)Zvláštní sběrné nádoby a klece jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

3)Zvláštní sběrné nádoby  jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barva hnědá

            b) Papír, barva modrá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá

d) Sklo, barva bílá a zelená

e) Textil, barva bílá

 

4) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je v období od 1. dubna do 31. října každého roku zajišťováno jeho odkládáním přímo do zvláštních sběrných nádob. Do těchto nádob lze ukládat zbytky ovoce a zeleniny, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny.

 

5) Zvláštní pytle na shromažďování tříděného odpadu jsou barevně odlišeny a označeny logem oprávněné osoby.

a) pytle na kovy – barva šedá

b) pytle na plasty – barva žlutá

c) pytle na nápojové kartony- barva oranžová

 

6) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu²﴿ je zajišťován minimálně dvakrát ročně mobilním svozem jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o mobilním svozu jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města.

 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).

 

2) Objemný odpad lze odevzdávat na sběrném místě, které je umístěno v ulici Údolní - dvůr objektu čp. 68 – Beseda. Velkoobjemové kontejnery jsou v provozu v období březen – říjen.

 

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

²﴿  Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)typizované sběrné nádoby – popelnice, kontejnery, a pytle označené logem oprávněné osoby určené ke shromažďování směsného komunální odpadu,

b)odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 8

Zpětný odběr elektrozařízení

 

1) Vyřazené elektrozařízení pocházející z domácnosti mohou fyzické osoby odkládat do speciálně upravených kontejnerů rozmístěných na území města.

 

2) Elektrozařízení musí být předáno ke zpětnému odběru v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí.

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

1)Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města č. 1/06 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 

2)Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8.4.2015

 

                    

 ………………………………..                                     …………………………….

          

                  místostarosta                                                                starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………………………….

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……………………………………….

Přílohy

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.