Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 22.1.2015

Jan Tomsa  03.02.2015 11:45

Na úřední desce od 03.02.2015 do 19.02.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 1. 2015

1/01/15 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit informaci o legislativních podmínkách pro přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva včetně informace o tom, kdo může o případném ukončení a přerušení rozhodnout v termínu do dalšího zasedání zastupitelstva.

2/01/15 – Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Státní podpora sportu pro rok 2015 – Program 133510“ s účastí města 45% na výstavbu sportoviště dle plánovaného projektu.

3/01/15 – Zastupitelstvo města konstatuje, že v březnu 2015 uspořádá veřejnou debatu na téma dalšího využití a rozvoje víceúčelového sportoviště.

4/01/15 – Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit úlevu ve výši 50% na studenty ubytované v jiném městě ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5/01/15 – Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout úlevu ve výši 50% pro poplatníky, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci v zahrádkářských koloniích.

6/01/15 – Zastupitelstva města rozhodlo, že výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude pro rok 2015 činit 500,-Kč.

7/01/15 – Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8/01/15 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 31/1 o výměře cca 12 m2 za část pozemku č. 578 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9/01/15 – Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat parcelu č. 1123/1 v k. ú. Pelikovice za cenu 95.000,-Kč panu Ing. Z. Jelínkovi a trvá na ceně 100,-Kč/m2.

10/01/15 – Zastupitelstvo města v souvislosti s připravovaným prodejem části pozemku č. 1566/1, části pozemku č. 1100/1 a celého pozemku č. 1508/6 v k. ú. Pelikovice ukládá MěÚ upřesnit zatížení těchto pozemků inženýrskými sítěmi.

11/01/15 – Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem nemovitého majetku ppč. 856/1, ppč. 856/2 a ppč. 856/3 v majetku Mlýnská s.r.o., společnosti K-OKNA-STAVBY spol. s r.o. IČ: 22801031, za účelem výstavby 47 malometrážních bytů pro aktivní seniory s tím, že předkupní právo přejde na nového nabyvatele a zároveň souhlasí s prodloužením lhůty pro zkolaudování stavby do 31. 5. 2016. Zastupitelstvo města dále souhlasí s prominutím smluvní pokuty. V tomto smyslu bude sepsán dodatek č. 2 kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu s věcnými účinky, sepsáním dodatku zastupitelstvo města pověřuje advokátní kancelář JUDr. Z. Holáska.

12/01/15 – Zastupitelstvo města rozhodlo vrátit zálohu ve výši 119.860,-Kč panu R. Maryškovi ve věci složené zálohy za prodeje pozemků č. 139, 141 a č. 142 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá finančnímu výboru začlenit tento výdaj do rozpočtu města.

13/01/15 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 dle předloženého návrhu. Ukládá finančnímu výboru zahrnout do rozpočtu roku 2015 částku 1 951 290 Kč, na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím MHD, přičemž část z této sumy ve výši 243 810,- Kč, bude určena na pokrytí příspěvku Libereckému kraji, zbývající část bude určena jako členský příspěvek města Rychnova Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka.

14/01/15 – Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací a rok 2014.

15/01/15 -  Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 44-2015-OS/VO  mezi městem Jablonec nad Nisou a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci řešení správních řízení o přestupcích.

 

16/01/15 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou schvaluje účast v  Programu prevence kriminality na rok 2015 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR, v dotačním titulu zřízení kamerového dohlíženého systému, včetně zabezpečení finanční spoluúčasti do max. výše 16%. Zastupitelstvo současně schvaluje Žádost o dotaci na zřízení kamerového dohlížecího systému, Plán prevence kriminality na období 2013 – 2015, Bezpečnostní analýzu a Dílčí projekt ve znění předložených návrhů.

 

17/01/15 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou rozhodlo o provedení rekonstrukce podlahy sportovní haly v objektu Tovární čp. 68, ve variantě parkety a ukládá MÚ vypsat výběrové řízení na dodavatele. Zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Státní podpora sportu pro rok 2015 – Program 133510“ s účastí města 40 %.

 

18/01/15 - Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury č. 150104 firmy Zdeněk Dvořák ve výši 35.342,98 Kč (bez DPH)

 

19/01/15 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou se rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na možnost získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31. 3. 2015.

 

Kód

Účel

Lhůta splatnosti

Úrok

Horní hranice půjčky

01

Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) včetně zateplení

3 roky

4%

100.000,- na jeden dům

02

Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím domě

 

4 roky

4%

50.000,- na jeden byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo propojení stávajícího domu na splaškovou kanalizaci

 

5 roků

4%

60.000,- na jeden dům

04

Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, staršího nad 10 let

3 roky

4%

60.000,- na jeden dům

05

Obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 15 let

4 roky

4%

80.000,- na jeden dům

06

Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

4 roky

4%

100.000,- na jeden dům

07

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není

3 roky

6%

60.000,- na jeden byt

 

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 - obnova fasády a půjčky 06 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.

 

Kód

Účel

Lhůta splatnosti

Úrok

Horní hranice půjčky

51

Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy

8 let

6%

140.000,- na jeden byt

52

Při vestavbě bytu do půdního prostoru

8 let

6%

100.000,- na jeden byt

 

20/01/15 – Zastupitelstvo města schválilo pořadí priorit oprav městských komunikací v roce 2015 a ukládá MěÚ zadat soutěž na realizaci těchto oprav až po akci sanace spodní konstrukce lávky u Besedy. Zároveň ukládá vyčlenit v připravovaném rozpočtu města částku ve výši 500.000,-Kč na nutné havarijní opravy. Konečná tabulka je přílohou k zápisu ze zasedání zastupitelstva.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                                        starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.