Vyhlášky a nařízení

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému sběru odpadu

Jan Tomsa  03.02.2015 10:27

Na úřední desce od 29.01.2015 do 28.02.2015

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou se na svém zasedání
dne 22.1.2015 usnesením č. 7/01/15 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1)       Město Rychnov u Jablonce nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Poplatník

 

(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)     fyzická osoba,

1.    která má ve městě trvalý pobyt,

2.    které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.    která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.    které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 

(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)       Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)       Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(6)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

(1)       Sazba poplatku činí 500 ,- Kč a je tvořena:

a)      z částky  250,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)       Skutečné náklady předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 2.284.735,- Kč  a byly rozúčtovány takto:

Náklady celkem 2.284.735 děleno 2902 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
= 787,29 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

(3)       V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[5]

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

(1)    Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března a do 15. srpna příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné uhradit i v jedné splátce a to v termínu do 15. března příslušného kalendářního roku.

(2)    Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1)       Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří:

a)      jsou dlouhodobě[6] ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody,

b)      jsou dlouhodobě v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení,

c)      se dlouhodobě a nepřetržitě zdržují mimo území města Rychnov
u Jablonce nad Nisou

d)      jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

(2)       Úleva ve výši 50% poplatku se dále poskytuje poplatníkům, kteří:

a)      jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, pokud jsou zároveň poplatníky dle Čl. 2 odst. 1 písm. a) této OZV. Úleva se vztahuje pouze na poplatek dle Čl. 2 odst. 1 písm. b).

b)      jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci v zahrádkářských koloniích v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1)       Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)       Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1)  Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 20.1.2014.

(2)  Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ……….

 

 

 

      Ing. Martin Vágner                                                     Bc. Tomáš Levinský

         místostarosta                                                                   starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[6] pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí období minimálně jednoho roku

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Diskuze

  • 01. 02. 2016 17.05
    Ano, máte pravdu to pouze pro objektívnost.Jinak pouze pro dokreslení.V roce 2015 místní zahrádkáři tvrdili,  …
  • 01. 02. 2016 16.14
    Už to tam je. Mimochodem je tam teda ještě mezi platnými vyhláškami vyhláška č. 3/08,  …
  • 01. 02. 2016 15.05
    Také jsem nenašel, zaplatím až se objeví nová vyhláška.Ono to teď vypadá, že jsem iniciativní  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.