Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 18.12.2014

Jan Tomsa  05.01.2015 08:13

Na úřední desce od 05.01.2015 do 21.01.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 18. 12. 2014

 

 

138/12/14 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová výhled do roku 2017. Rozpočtový výhled tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.

 

 

139/12/14 – Zastupitelstvo města schválilo výši příspěvku Základní a mateřské školy pro rok 2015 ve výši 250 tis. Kč měsíčně.

 

 

140/12/14 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2015. Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stanovuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných provozních i kapitálových výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce, dále lze čerpat kapitálové výdaje do výše přijaté účelové dotace.

Výjimku tvoří tyto výdaje:

- výdaje na zimní údržbu, které lze čerpat do výše ročního plnění roku, v němž se provizorium stanovuje.

- příspěvek Základní a Mateřské školy bude možno čerpat do výše 250 tis. Kč měsíčně.

- odvod DPH za 4. čtvrtletí 2013

- údržba zeleně – vývoz trávy – ve výši 51.425,- Kč

- faktury za realizaci akce „Sanace svahu ul. Lužická“

- pojistné do poloviny částky zaplaceného pojistného v roce 2014¨

- vypořádací podíl vztahující se k užívání bytu v č. p. 800 /sl. Prskavcová/ 309.713,- Kč/

- kompenzace výdajů ZŠ za zabezpečovací zařízení v č. p. 429 ve výši 47.861,60 Kč formou příspěvku na provoz

Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

 

141/12/14 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3. Tabulka rozpočtového opatření tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 19.12.2014- 31.12.2014 v částce do 30.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturování a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace ve stejném období a vyúčtování vodného – stočného.

 

 

142/12/14 - Zastupitelstvo města jmenuje členy finančního výboru Ing. Jana Patočku a Ing. Leoše Adlera a členy kontrolního výboru Ing. Petra Bartoně a Mgr. Marka Zikla.

 

 

143/12/14 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1566/1, části pozemku č. 1100/1 a celého pozemku č. 1508/6 v k. ú. Pelikovice.

 

 

144/12/14 – I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 76/08 a č. 104/7/11 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci realizace stavby „TR Bezděčín – Šimonovice – propojovací vedení 110 kV“ na pozemek č. 165/4 v k. ú Radoňovice a obci Hodkovice nad Mohelkou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

A

II. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 76/08 a č. 104/7/11 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci realizace stavby „TR Bezděčín – Šimonovice – propojovací vedení 110 kV“ na pozemek č. 1475/2 v k. ú Pelikovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

 

145/12/14 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit návrh nového ceníku jednorázových úhrad ze zřízení věcného břemene.

 

 

146/12/14 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. 1772/1 o výměře cca 1697 m2 a povinnost kupujícího vybudovat přístupovou komunikaci v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 31. 8. 2015.

 

 

147/12/14 – Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/121 v k. ú. Rychnov u Jbc. panu Ing. Jiřímu Pavlů ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní do 31. 12. 2015.

 

 

148/12/14 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1123/1 o výměře 1475 m2 v k. ú. Pelikovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu Ing. Zbyňku Jelínkovi za cenu 100,-Kč/m2.

 

 

149/12/14 – Zastupitelstvo města rozhodlo odložit žádost Mlýnská s.r.o. a K-OKNA-STAVBY s.r.o. o souhlas s prodejem pozemků č. 856/1, 856/2 a 856/3 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na další zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo požaduje po žadateli doplnit informaci o řešení budoucí dopravní situace pro plánovanou výstavbu 47 bytových jednotek včetně parkovacího stání. Dále požaduje po žadateli zdůvodnění prodlevy v jeho konání při přípravě a realizaci stavby. Zastupitelstvo města ukládá zajistit právní rozbor dodatku č. 1 kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu s vědnými účinky ze dne 17. 10. 2008 a to především ustanoveních smlouvy k dobu „za druhé“ a „za třetí“.

 

 

150/12/14 – Zastupitelstvo města schválilo dohodu o splácení dlužného nájemného ve výši 98.177,-Kč, nákladů řízení za soudní návrhy ve výši 8.160,-Kč a poplatků z prodlení ve výši 365.997,-Kč s panem Milanem Hádkem takto:

Pan Milan Hádek se zavazuje splácet celkový dluh ve výši 472.334,-Kč vzniklý neplacením nájemného v měsíčních splátkách po 500,-Kč, splatných vždy do 15 dne v měsíci, počínaje měsícem lednem 2015. Při nedodržení termínu nebo výše splátky se zůstatek dluhu stává splatným okamžitě.

 

151/12/14 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ podat na další zasedání zastupitelstva informaci, zda je možné při řádném splácení dluhu zastavit navyšování dlužné částky o poplatky z prodlení a zda je možné započítávat splátky na jistinu. Zastupitelstvo města dále ukládá připravit informaci, jak postupují okolní obce a města v obdobných případech.

 

 

152/12/14 – Zastupitelstvo města schvaluje převod svého spoluvlastnického podílu na bytovém domě, Nádražní čp. 800 a souvisejících zastavěných pozemků, na Bytové družstvo Beseda, Nádražní 800, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 25437445 a to bezplatně pouze za náklady, které Městu s převodem tohoto podílu vzniknou.

 

 

153/12/14 – Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat členský podíl v BD Beseda a zveřejnit úmysl podnájmu bytu č. 1.09 v čp. 800.

 

 

 

 

 

 

RNDr. Tomáš Vágai                                                              Bc. Tomáš Levinský

       radní                                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.