Aktuality

Návrh městského rozpočtu na rok 2002

Městský úřad  13.02.2002 19:56

Na úřední desce od 13.02.2002 do 15.03.2002

§Pol.KomentářNávrh 2002Návrhy výdajů vyřazené finanční komisí nebo neocenitelné
 1111Daň ze záv.činn.FO1 950 000,00 
 1112Daň ze sam.výd.č.FO4 292 000,00 
 1113Daň z příjm.FO z kapitálových výn. 166 000,00 
 1121Daň z příjmů práv.osob2 182 000,00 
 1122Daň z příjmů práv.osob za obce  
 1211Daň z přidané hodnoty3 544 000,00 
 1311Správ.popl. 154 000,00 
 1334Odv.za odn.zem.půdy  
 1341Popl.ze psů  27 000,00 
 1343Popl.z veř.prostr.  15 000,00 
 1345Popl.z ubyt.  3 000,00 
 1347Poplatky za provozování automatů  77 000,00 
  Poplatky za odpady 858 000,00 
 1511Daň z nemovitostí 580 000,00 
 3201Příjmy z prodeje akcií  
 4111Dotace-soc.dávky  
 4111dotace-sčítání  
 4111dotace-KD  20 000,00 
 4111Dofinancování  
 4112Dotace ze st.rozp. 523 000,00 
  Dotace na hasič. sbor  16 000,00 
 4116Dotace z ÚP  
 4116Financování škol 120 000,00 
 4116dotace knihovna  
 4116dotace Mikroregion  
 4121Dotace od obcí/žáci 200 000,00 
 4129Mikroregion Jizerské hory  
 4134převody vlastním fondům  67 000,00 
 4134převod mezi BÚ KB a ČS /ve výdajích 6330 5345/  
 4213Dotace na DPS4 827 000,00 
 4216Dotace 77 b.j.23 500 000,00 
 8115Zůst. předch. roku3 885 000,00 
 8115počáteční stav sociálního fondu  16 000,00 
     
21402111Zpravodaj,inzeráty  20 000,00 
  Mapy, prodej a inzerce  1 000,00 
22122329Silnice /Urban/  
23103119Dopl. za prodej vodovodu - Zálesí  
23212329kanalizace Pulečný  
31112111Popl. MŠ 112 000,00 
31112321Dar Lucas  
31132111Popl. šk.družina  27 000,00 
31132321Sponzor. dar  
31412111Stravné1 357 000,00 
33122111Vstupné-koncerty  70 000,00 
33142111Popl. knihovna  8 000,00 
 2329knihovna - kopie  
 2329knihovna - internet  2 000,00 
 2329knihovna - tisk  
35392132Zdrav.stř.pronájem 170 000,00 
 2310prodej Senčák  17 000,00 
36122132BH nájmy bytové1 507 000,00 
  BH nájmy nebytové 420 000,00 
 3119příjmy z prodeje IM - kanalizace Komenského a Malířská 272 000,00 
36322139Hřbitov-popl.  8 000,00 
37222111EKO-KOM Praha  12 000,00 
43142111Pečovatelská služba  90 000,00 
61712111Reklama  
 2131Pronájem pozemků  36 000,00 
 2132Pronájem místností  2 000,00 
 2210Pokuty z přestupků  12 000,00 
 2310Prodej neinv.maj.  
 2322Přijaté pojist.náhr  
 2329Nahodilé (150.000 Tilia úrok z prodlení, 27.000 výtěžek z automatů, a další) 220 000,00 
 3111Prodej pozemků1 000 000,00 
 3112Prodej ost. nem.- kotelna bytovek  50 000,00 
 3113Příjmy z prodeje ost.hm.IM  
63102141Příjmy z úroků 310 000,00 
63102142Dividendy  
  Celkem příjmy52 745 000,00 
     
     
21405169Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška  70 000,00 
  celkem Vnitř.obchod,služby  70 000,00 
     
22125139Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu  10 000,00 
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu (firma Nejedlo), protahování (Preislerovic a M. Karban), jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid 200 000,00 
 5171Silnice opravy a údržba - odvodnění louže u výstupní zastávky 1 včetně vyspádování - 20.000,- Kč; chodník od Kolomazníků k poště - 150.000,- Kč; Čechova ulice - koberec - 251.000,- Kč; ulice Na Hranici 300.000,-; chodník od pošty k ulici Tovární včetně opravy břehu - 210.000,- Kč; Komenského od Malířské po Květinovou - 210.000,- Kč; asfaltová plocha na náměstí 1. alternativa oprava rýhy a děr ruční - 53.000,-; od SÚS k Rellichům - oprava propadlého propustu (20.000,- Kč) a celková výsprava komunikace - celkem 100.000,- Kč (?); podchod u nádraží - 70.000,- (120.000,- - 50.000,- ČD); opravy: od kostela k Červenému domu, Lužická, Sokolská, Komenského, Truhlářská; Lesní od Zahradní po č.p. 532 - recyklát - 30.000,- Kč; od ZEZu k zahradním chatkám - grejdr + recyklát - 150.000,- Kč; stará Rádelská - 160.000,- recyklát nebo 250.000,- asfalt; Svatý kříž - k chatám - štěrk + zaválcování; různé opravy uličních vpustí, šachet apod. 20.000,- Kč, 200.000,- rezerva na neoceněné opravy2 014 000,00Chodník vedle parku od výstupní zastávky č.1 k náměstí - 160.000,- Kč; chodník z Mlýnské do Ještědské vedle Kozáků - 180.000,- Kč; chodník v Ještědské proti malé škole od bytovky po Jana z Nepomuku - 70.000,- Kč; asfaltování nájezdů na most naproti Střebovskému včetně napojení na Kokonínskou - 111.000,- Kč; ulice Na Hranici 300.000,-; chodník od řeznictví po bývalou zastávku + eventuelní stání pro auta - 140.000,- Kč; ; asfaltová plocha náměstí 2. alternativa oprava jako 1. + nátěr celé plochy emulzí - 190.000,-; 3. alternativa oprava jako 1. + spojovací postřik + 4cm nový asfalt - 355.000,- Kč; navrch nalajnování dětského dopravního hřiště včetně stání pro auta včetně dětského svislého dopravního značení (přenosné značky) - 65.000,- Kč; ul. Spojovací - dokončení odvodnění dle pož. pí Metznerové - 88.000,- Kč;
 6121investice - parkoviště u J+J  70 000,00stání pro auta naproti knihovně - 72.000,- Kč;
  celkem Silnice2 294 000,00 
     
22195171opravy a udržování  
 5139Materiál na údržbu  
 6121zastávka u kina nová 150 000,00 
  celkem Zastávky 150 000,00 
     
22215193Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 630,- Kč na hlavu ročně (počítá se ze stavu 1840 obyvatel)1 200 000,00 
     
23215169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/  10 000,00 
 5171Opravy a udržování  
 6121Nová kanalizace - výstavba nových stok nebo jejích částí - splaška Květinová 459.000,-; dešťovka Komenského 157.000,- obě dle soutěže; zamezení vtoku dešťových vod do č.p. 472 - nabídka 74.000,- 690 000,00 
  celkem Odv.a čišť.odpad.vod 700 000,00 
     
31115112OOV - mzdy vedlejší  7 000,00 
 5121Povinné pojištění na sociální zabezpečení  2 000,00 
 5122Povinné zdravotní pojištění  1 000,00 
 5134Prádlo  17 000,00 
 5136Knihy,učební pomůcky, tiskoviny - knihy, hračky, kazety, pomůcky, glazura, keramika  70 000,00 
 5137DHM - inventář do 20.000 - vybavení školní zahrady  80 000,00 
 5139Nákup materiálu - mycí pomůcky, materiál na pracovní a výtv. výchovu, záclony do provozních místností  50 000,00 
 5151Voda  19 000,00 
 5153Plyn 160 000,00 
 5154El. energie  25 000,00 
 5161Služby pošt  1 000,00 
 5162Služby telekomu  8 000,00 
 5167Kurzy - plavání  4 000,00 
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - revize a čištění kotlů, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, popelnice, sekání trávy, výlety, deratizace, revize výtahu, školení, kominík  50 000,00 
 5171Údržba a opravy - nátěry vstupních dveří 20.000,-; výměna svítidel ve třídách 41.000,-; oprava dlaždic vstupů a chodníčků 15.000,- termoventily na radiátory 15.000,-; oprava fasády po ptácích 30.000,-; obklad stropu na chodbě 5.000,-; drobné opravy oken, vnitřních dveří a shrnovací stěny 5000,- 311 000,00dokončení rekonstrukce vodoinstalace včetně zednických prací 180.000,-
 5175Pohoštění a dary  8 000,00 
 5181Provozní záloha  
  celkem MŠ 813 000,00 
     
3113 investice  
 5112vedl.mzdy OOV  
 5135Učebnice-z dotace  80 000,00 
 5136Knihy do žákovské knihovny,učební pomůcky, časopisy, diskety, CD-ROM  30 000,00 
 5136Knihy z dotace  25 000,00 
 5137DHM - dovybavení školní dílny 15.000,-; souprava rytmických nástrojů 6.000,-; demonstrační počítadlo 1.500,-; 2xCD přehrávač 8.000,-; plynový ohřívač na TUV 40.000,-; nábytek do družiny 50.000,-; sportovní náčiní ven 3.000,-; hračky do družiny 10.000,-; míče, dresy švihadla 20.000,-; sada na florball 11.000,-; pomůcky na chemii 5.000,-; pomůcky na přírodopis 10.000,-; CD přehrávač do tělocvičny 4.000,-; dva stojany na kola 15.000,-; rohož s odvodněním před hlavní vchod 5.000,-; - počítač do učebny chemie 30.000,-; paměti do počítačové učebny 20.000,- 254 000,00 
 5139Nákup materiálu - papíry, toner, mycí prostředky, diskety, film, poličky, barva, razítka, ručníky, dílna, tiskopisy, žákovské knížky, náplně, glazury, kalendáře, tílka a dresy na kopanou, odbíjenou, hračky do družiny 135 000,00 
 5151Voda  60 000,00 
 5153Plyn 460 000,00 
 5154El. energie 110 000,00 
 5161Služby pošt  2 000,00 
 5162Služby telekomu  32 000,00 
 5164Nájemné /hala,bazén  20 000,00 
 5167Kurzy - Motýl 10.000,-; divadla, kina exkurze dopravné - 5.000,-; lyžařský výcvik 10.000,-; Německo 20.000,-; dotace od Ornexu 15.000,-  60 000,00 
 5168SW služby  25 000,00 
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - údržba časomíry, revize hasících přístrojů a hydrantů, fotopráce, popelnice, revize ostatní, sekání trávy a stříhání živého plot, deratizace, dezinsekce, kominík 139 000,00 
 5169Služby z dotace  
 5171Opravy a udržování - úprava odvodu dešťových vod u malé školy 50.000,-; malování a nátěr soklů v půdní vestavbě malé školy 3.000,-; opravy oken malá šk. 10.000,-; údržba střechy malá škola 15.000,-; výměna zářivek přízemí 27.000,-; senzorové osvětlení u vchodu malé š. 1.500,-; náhrady rolet žaluziemi 25.000,-; montáž brano na 4 záchody 6.000,-; rekonstrukce měření a regulace malá š. 50.000,-; oprava elektroinstalace ve sklepě 7.000,-; podvojná tel. linka do družiny 550,-; náhrady rolet žaluziemi na velké š. dokončení 15.000,-; zdrsnění schodiště 30.000,-; nové zábradlí kolem skalky 49.000,-; oprava a nátěr oken v tělocvičně 15.000,-; nátěr střech 120.000,-; chodník ke hřišti 25.000,-; výměna plotu k Hroznýši 7.000,-; dešťová kanalizace ve dvoře 15.000,-; opravy oken velká š. 30.000,-; rezerva obě š. 35.000,- 537 000,00taras naproti Hroznýši 100.000,-
 5172programové vybavení - MS Select, doplňky k systému Bakaláři  20 000,00 
 5175Pohoštění a dary - odměny pro soutěžící žáky  3 000,00 
  reprefond  2 000,00 
  cestovné  3 000,00 
 5181Provozní záloha  
 5194Odměny - trička s logem  4 000,00 
 6125výpočetní technika  
  celkem ZŠ2 001 000,00 
     
31415111Platy zaměstnanců  82 000,00 
 5112OOV - vedlejší  3 000,00 
 5121Pov.poj. na SZ  22 000,00 
 5122Pov.poj. na ZP  8 000,00 
 5131Potraviny1 200 000,00 
 5134prac. oděv  1 000,00 
 5137DHM - kalkulačka s páskou 3.000,-; 3 pracovní stoly nerez 50.000,-; lednice do MŠ 14.000,-  67 000,00 
 5139Nákup materiálu j.n - mycí prostředky 25.000,-; pasta na lino 2.000,-; prášek na praní utěrek, ručníků apod. 1.000,-  48 000,00 
 5153Plyn  22 000,00 
 5154El. energie  50 000,00 
 5161Služby pošt  1 000,00 
 5162Služby telekomu  11 000,00 
 5168Služby SW  1 000,00 
 5169Nákup služeb j.n. - likvidace lapolu, revize  26 000,00 
 5171Opravy a udržování - žaluzie 3.000,-; oprava oken, nátěr a těsnění 50.000,-; oprava dveří u skladu 2.000,-; úprava elektro v kuchyni 2.000,-; odvodnění a terénní úpravy vedle přístavby 28.000,-; napojení žlabovek na dešť. kanalizaci 8.000,-; oprava krytu topení 3.000,-; nátěr radiátorů 5.500,-; rezerva 25.000,-; zateklá střecha ze zimy 40.000,- 167 000,00snížení stropu v jídelně 100.000,-; údržba střech 8.000,-
  software  5 000,00 
 5181Provoz. záloha  
  celkem ŠJ1 714 000,00 
     
33125169Koncerty 160 000,00 
 5169Koncerty kulturní dny z dotace  20 000,00 
  Koncerty celkem 180 000,00 
     
33155171Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy  35 000,00 
 5137Obrazy do muzea  
 5139Materiál na opravy  
  celkem Muzeum  35 000,00 
     
33145111Mzdy zaměstnanců 117 000,00 
 5112OOV - vedlejší  26 000,00 
 5121Pov.poj.na SZ  38 000,00 
 5122Pov.poj.na ZP  11 000,00 
 5136Knihy 105 000,00 
 5137DHM - stolek pod počítač 4.000,-; stolky do studovny 10.000,-; snímač čárového kódu 6.000,-; 3 židle k audio koutku 9.000,-; nové regály do studovny 35.000  64 000,00 
 5137DHM z dotace  
 5139Nákup mater. j.n. - folie na balení knih, papír do tiskárny s vodícím okrajem, kancelářské potřeby, laminovací folie, úklidové prostředky, sáčky do vysavače, tisk průkazek, čárové kódy, držáky na popisky druhů literatury, karton na katalogové lístky, zapisovatelná CD na zálohy, páska do tiskárny  11 000,00 
 5151Voda  3 000,00 
 5153Plyn  45 000,00 
 5154El. energie  12 000,00 
 5161Poštovné  1 000,00 
 5162Služby telekomu  16 000,00 
 5169Nákup služeb j.n. - servis LANius, servis poč. sítě, paušál kopírky, sekání trávy, revize plynu, revize hasících přístrojů  26 000,00 
 5171Opravy a udržování - broušení a nátěr schodů a parket v přízemí 30.000,-; opravy oken a nátěry venkovních částí 40.000,-; opravy a nátěry oken s vitrážemi 21.000,-; těsnění oken knihovny a studovny 8.000,-; těsnění prosklených dveří + kartáčové lišty 1.500,-; rekonstrukce vodoinstalace a vnitřní kanalizace včetně výměny a přemístění dveří v přízemí 60.000,-; podřezávka zdi u schodiště a okopání vnitřní omítky 32.000,-; oprava komextermu 3.000,-; oprava střechy, čištění žlabů a výměna parapetních plechů 20.000,- 216 000,00opravy oken a nátěry venkovních částí 55.000,-;
 5172Porgram.vybavení - antivir AVG, modul ishare - sdílená katalogizace  5 000,00 
 5173Cestovné  2 000,00 
 5179účast.popl.  1 000,00 
 5181Provozní záloha  
  celkem knihovna 699 000,00 
     
33195112OOV /kronika/ - odměna kronikáře  6 000,00 
 5161Poštovné  2 000,00 
 5162Služby telekomu  2 000,00 
 5169Výstavy - propagace výstav  1 000,00 
 5169Kulturní dny - z dot.  
 5175Pohoštění - na vernisáže  5 000,00 
  celkem Záležitosti kultury j.n  16 000,00 
     
33995139SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků)  3 000,00 
 5161Poštovné  
 5169Služby /balné,foto.../  1 000,00 
 5175SPOZ Reprefond  13 000,00 
 5194SPOZ dárky, květiny  14 000,00 
  celkem SPOZ  31 000,00 
     
34295169Mikroregion J.H- - stezky - z přísp. DSO /213/ dotace /488/  
     
35395112OOV - vedlejší mzdy  22 000,00 
 5121Pov.poj.na SZ  6 000,00 
 5122Pov.poj.na ZP  2 000,00 
 5137DHM lékárna+dětské  
 5139Materiál  1 000,00 
 5151Voda  3 000,00 
 5153Plyn  93 000,00 
 5154El. energie  27 000,00 
 5162Služby telekomu  
 5169Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík  22 000,00 
 5171Opravy a udržování - údržba společné elektroinstalace 3.000,-; oprava topení 10.000,-; nátěry oken 38.500,-; oprava vodoinstalace 1.000,-; venkovní madlo 6.000,-; doplnění topných kabelů 5.000,-  64 000,00rekonstrukce kanalizace v suterénu 45.000,-
  celkem Zdravotní stř.+lékárna 240 000,00 
     
36125134Oděvy - DPS  
 5137DPS - 2 vysavače 8.000,-  8 000,00 
 5139Nákup materiálu - z toho 6000 DPS  6 000,00 
 5151Voda 230 000,00 
 5153Plyn 175 000,00 
 5154El.energie 118 000,00 
 5162Služby telekomu - DPS  12 000,00 
 5169Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík 180 000,00 
 5171Opravy a udržování - rekonstrukce býcalé cukrárny a dále havarijní opravy podle seznamu paní Hronové2 000 000,00 
 6119NIM - plynofikace Pulečný  10 000,00 
  celkem Bytové hospodářství2 739 000,00 
     
 6121DPS - z dotace4 827 000,00 
 612177.b.j. - z dotace23 500 000,00 
 5169výb.řízení DPS, činnost mandatáře  
 5169výb.říz. 77 b.j.  
     
36315154El.energie 266 000,00 
 5169Nákup sl. j.n.  4 000,00 
 5171Oprava a udržování 200 000,00 
 5137DHM ván.výzd.  
 5139nákup materiálu  
  celkem Veřejné osvětlení 470 000,00 
     
36325154El.energie  4 000,00 
 5139nákup materiálu  
 5169Nákup služeb j.n. - myslivci  30 000,00 
 5171Opravy a udržování - výstavba zdi, prořezy a výsadba zeleně, studie úprav1 045 000,00 
  celkem Pohřebnictví1 079 000,00 
     
36336122Str.,přístr.,zař.  
 5169Nákup sl.j.n.  
  celkem Výst.a údr.místních inž.sít  
     
37225169Kontejnery 210 000,00 
  Popelnice 760 000,00 
  Služby (svoz pytlů v zimě)  40 000,00 
 5139Nákup materiálu /pytle/  40 000,00 
  Celkem Sběr a svoz kom.odpadů1 050 000,00 
     
37455116civilní služba - služné  10 000,00 
 5112OOV-mzdy vedlejší  30 000,00 
 5121Sociální pojištění  8 000,00 
 5122Zdravotní pojištění  
 5137DHM - pumpa k hasičárně 10.000,-  10 000,00 
 5139materiál - květináče 10.000,-; nové lavičky 4 ks 10.000,-;  30 000,00 
 5169Nákup služeb j.n. - sekání trávy, stříhání živých plotů, jarní úklid 400 000,00 
  stromy výsadba 100 000,00 
 5171Opravy a udržování - oprava střechy na čekárně u nádraží 5.000,-  5 000,00 
 5171koupaliště - úhrada projektu - smír  
 5179civilní služba stravné a ošatné  74 000,00 
  celkem Péče o vzhled obcí 667 000,00 
     
41795410soc.dávky/z dotace  
41805410soc.dávky/z dotace  
     
43145111Platy zaměstnanců 531 000,00 
 5112OOV  
 5121Povinné pojištění na SZ 136 000,00 
 5122Povinné zdravotní pojištění  47 000,00 
  pohoštění  1 000,00 
  Pečovatelská služba celkem 715 000,00 
     
43415499Soc.dávky náhr.příjemce  
     
55125139Nákup materiálu - hadice 34.000,-; proudnice 12.000,-; lano 2.000,-; nářadí 6.000,-; nátěr nové podlahy (jen barva) 3.000,-  57 000,00 
  oděvy - 6x pracovní oděv včetně bot 18.000,-; 2x zásahová přilba 10.000,-  28 000,00 
 5137DHM - elektrocentrála s halogeny 29.000,-; kompresor a rozvod vzduchu 30.000,-; hliníkový žebřík do 10 m 10.000,-; kolečko 1.000,-; průtokový ohřívač 4500,-  80 000,00 
 5151Voda  1 000,00 
 5153Plyn  24 000,00 
 5154El. energie  3 000,00 
 5156Pohonné hmoty  12 000,00 
 5162Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů  6 000,00 
 5163pojištění výjezdové skupiny  6 000,00 
 5167Školení  3 000,00 
 5169Nákup služeb j.n. - revize, poradenství, techn. kontroly, prevence  12 000,00 
 5171Opravy a udržování - přípojka k vnitřnímu hydrantu 30.000,-; oprava a nátěr fasády 50.000,-; oprava a nátěr dřevěných prvků, oprava podbití - 20.000,-; zhotovení dvou dvoukřídlých oken do věže 20.000,-; kanálek před vraty 40.000,- 160 000,00 
 5173Cestovné  1 000,00 
 5175Pohoštění a dary  3 000,00 
  celkem Požární ochrana 396 000,00 
     
61125111Platy zaměstnanců - starosta 379 000,00 
 5112OOV - radní a předs. komisí 161 000,00 
 5121Pov.poj.na SZ  99 000,00 
 5122Pov.poj.na ZP  34 000,00 
 5162Telefony/kupony/  3 000,00 
 5173Cestovné rada  3 000,00 
  celkem Míst.zast.org. 679 000,00 
     
61715111Platy zaměstnanců1 817 000,00 
 5112OOV - vedlejší mzdy  82 000,00 
 5121Pov.poj. na SZ 502 000,00 
 5122Pov.poj. na ZP 171 000,00 
 5128Povinné pojištění  14 000,00 
 5136Knihy,tisk - časopisy, knihy, daňový tip, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky  65 000,00 
 5137DHM - el. psací stroj 8.000,-; TV karta do počítače + video 9.000,-  17 000,00ústředna Omega + 2xISDN 37.000,-; digitální videokamera 70.000,-
 5139Nákup materiálu - mycí potřeby, náplně do tiskáren, papíry, tiskopisy, kancelářský materiál  65 000,00 
 5139Materiál-KD z dot.  
 5149Pasy - odvod OkÚ  
 5151Voda  5 000,00 
 5153Plyn  52 000,00 
 5154El. energie  60 000,00 
 5156Pohonné hmoty  33 000,00 
 5161Služby pošt a známky  85 000,00 
 5162Služby telekomu 170 000,00 
 5163Služby bank 6100  35 000,00 
 5163Pojistné 6101  80 000,00 
 5166Právní služby  60 000,00 
 5164nájemné za půdu - pozemek na 77 b.j. - přeúčtuje se družstvu  
 5167Sl.škol.a vzděl. - jazyky 15000, stavební 10000, matrika + životní prostředí 10000  65 000,00 
 5168SW služby 105 000,00 
 5169Nákup služeb - rádia, správa sítě, PF ky, údržba programů (HAiDA, Gordic), CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční aut 400 000,00 
 5171Opravy a udržování - oprava a nátěry střechy 80.000,-; sklepní okénka 40.000,-; oprava vrat 37.000,-; oprava plotu 5.000,-; oprava revizní šachty ve dvoře 8.000,-; oprava zídek a mříží u angl. dvorků 30.000,-; vymalování vstupu 8.000,-; topné kabely do žlabů 30.000,-; fasáda 766.000,-; rezerva 10.000,- 1 117 000,00rekonstrukce elektroinstalace v suterénu 15.000,-; oprava plotové zídky 45.000,-; likvidace septiku 20.000,-; oprava a nátěr okna u obřadní síně do chodby 17.000,-; úprava regulace topení 16.000,-
 5172Programové vybavení - 2x licence word a excel  20 000,00 
 5173Cestovné  1 000,00 
 5175Pohoštění a dary  45 000,00 
  Italové 200 000,00 
 5182Provozní záloha  
 5194Věcné dary /repre/  25 000,00 
 5321Neinv. transf.obcím - školáci v Jablonci 126 000,00 
 5329Přísp. DSO  8 000,00 
 5361Nákup kolků  6 000,00 
 5362Platby daní a popl.  24 000,00 
 5429Spoluúčast pojistné  
 5369Pl.daní a popl.j.n.  
 6122Hodiny/rozpočtováno 50000 v 5137/  
 6125Výpočetní technika - tiskárna pro účetní, tiskárna a monitor pro matrikářku 16.000,-; přestavba síťových rozvodů na 100Mbit 19.000,-; paměti pro účetní 6.000,-  41 000,00 
 6130Pozemky  
  celkem Činnost místní správy5 496 000,00 
     
62195137Sčítání /z dotace/  
     
63105141Úroky  90 000,00 
     
63305349Soc.fond.  67 000,00 
63305345Převod do FRB z prodaných bytů  33 000,00 
     
63995362Úhrada daně z příjmů právnických osob za obec/v příjmech pol. 1122/  
     
64095240Neinv.dot.obč.sdr. - Spartak 218.000,-; baseball 30.000,-; tanec 12.000,-; neregistrovaní 22.000,-; zahrádkáři 40.000,-; centrum služeb pro zdravotně postižené 2.000,-; hospic 20.000,- 344 000,00 
  Celkem dotace 344 000,00 
     
 8124Dlouhodobý úvěr 450 000,00 
     
64095364vratka-dotace na školu  
64095499nenávratná fin.výp.  
     
64095901Rozpočtová rezerva  
     
  Celkem výdaje52 745 000,00 
     
  Výsledek hospodaření0,00 
     
     
Fond rozvoje bydlení
 8115Zůst. předch. roku 672 000,00 
 2460Splátky půjček od obyvatel 360 000,00 
  z prodeje obecních bytů  33 000,00 
63102141Příjmy z úroků  25 000,00 
  Příjmy celkem1 090 000,00 
     
 5660neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení1 087 000,00 
61715163popl. za bank. sl.  3 000,00 
  Výdaje celkem1 090 000,00 
  Výsledek hospodaření0,00 
     
     
Fond rozvoje Rychnova
 8115Zůst. předch. roku6 802 000,00 
  příjmy z nájmů Besedy 220 000,00 
 3202Příjmy z prodeje majetkových podílů  
61712329přefinancování pozemku pro 71 b.j. hypotéčním úvěrem 965 000,00 
36333119Prodej investičního majetku - kanalizace Pulečný2 858 000,00 
  Příjmy celkem10 845 000,00 
     
 5901rezerva na mimořádné výdaje1 239 000,00 
31136121hřiště u malé školy1 616 000,00 
61716422DPS vlastní prostředky2 390 000,00 
36126121kotelna Spartak dokončení1 000 000,00 
61715171okna MěÚ - dokončení 147 000,00 
  dluh Spartaku1 250 000,00 
  střecha na zbytku Besedy 345 000,00 
  kanalizace Pulečný2 858 000,00 
  Výdaje celkem10 845 000,00 
  Výsledek hospodaření0,00 
     
  

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.