Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Jan Tomsa  01.03.2011 10:08

Na úřední desce od 01.03.2011 do 30.03.2011

město rychnov u jablonce nad nisou

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 17.2.2011. usnesením č. 27/2/11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Město Rychnov u Jablonce nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

 

Čl. 3  

Veřejná prostranství

            Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          V ohlášení poplatník uvede[4]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)         za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ……..…5,- Kč

b)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje..............................5,- Kč

c)         za provádění výkopových prací po dobu delší než 5 dnů............................10,- Kč

d)         za umístění stavebních zařízení

·               pro výstavbu rodinných a obytných domů a veřejně prospěšných staveb………………………………………………………………………..1,- Kč

·               pro opravy a odstraňování havárií inženýrských sítí po dobu delší než 2 dny……………………………………………………………………………5,- Kč

·               pro opravy pláště budovy

        po dobu nad 3 měsíce do 6 měsíců………………………………….5,- Kč

        po dobu nad 6 měsíců………………………………………………..10,- Kč

e)         za umístění reklamních zařízení

·               do 1 m2………………………………………………………………………10,- Kč

·               nad 1 m2……………………………………………………………………100,- Kč

f)           za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..........................10,- Kč

g)         za umístění zařízení cirkusů ..........................................................................10,- Kč

h)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa .....................................................0,50 Kč

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek ve stanovené výši je splatný do 15 dnů ode dne kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

(2)          Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 8

Osvobození

(1)          Poplatek se neplatí:

a)            za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[7],

b)            z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

(2)          Od poplatku se dále osvobozují:

a)         město Rychnov u Jablonce nad Nisou,

b)         akce, jenž jsou plně nebo částečně hrazeny z rozpočtu města Rychnov u Jablonce nad Nisou nebo nad nimi město převezme záštitu

 

Čl. 9

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[9]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Vyhláška o místních poplatcích č. 3/07 ze dne 12.10.2007.

 

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

                 

                  starosta                                                                             místostarosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Diskuze

  • 13. 07. 2016 12.19
    Přílohy jsou doplněny pod textem vyhlášky.  …
  • 11. 07. 2016 20.08
    Proč, prosím, nejsou u vyhlášky také přílohy č.1 a č.2 - nedílné součásti vyhlášky. Děkuji  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.