Poplatky a ceny

Poplatky a platby na Městském úřadu

Jan Tomsa  21.06.2011 09:00

Poplatky a platby na MěÚ

 

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení  anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

a)  ke stavbě pro bydlení        s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě

pro rodinnou rekreaci                                                                                    1 000,- Kč

b)                                            s více než 3 byty                                            5 000,- Kč

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené

v písmenech  a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                                       500,-    Kč

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží                    1 000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, max. 5 000,-

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

 s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám,

které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenech a) nebo b)               1 000,-  Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                                              20 000,- Kč

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění                            

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                             300,-   Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                                 3000,- Kč

 

Vydání rozhodnutí o změně využití území

a)do výměry 5 000m² včetně                                                                      1 000,- Kč

b)nad výměru 5 000m²                                                                                3 000,- Kč

Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků                             1 000,- Kč

Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                                                  2 000,- Kč

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků

na využívání území                                                                                     5 000,- Kč

 

Vydání regulačního plánu na žádost                                                         10 000,-Kč

 

Poznámky

  1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených písmenech této položky.
  2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
  3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
  4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

S. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

  1. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného  poplatku.

 

  1. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

 

Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

 

 

Vydání stavebního povolení

a)  ke stavbě pro bydlení        s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě

pro rodinnou rekreaci                                                                                   5 000,- Kč

b)                                            s více než 3 byty                                            10 000,- Kč

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené

v písmenech  a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                                       500,-    Kč

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží                    1 000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, max. 5 000,-

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením,

že ohlášený stavební záměr  projedná ve stavebním řízení                           1 000,-  Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                                              10 000,- Kč

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění                            

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                             300,-   Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                                 3000,-  Kč

 

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení            1 000,- Kč

 

Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1

písm. a) až e) stavebního zákona                                                               1 000,- Kč

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným

v bodě 3                                                                                                       500,- Kč

 

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením   1 000,- Kč

 

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením                     500,- Kč

 

Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby                                          1 000,- Kč

 

Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby                    1 000,- Kč

 

Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu                                1 000,- Kč

 

Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby                           1 000,- Kč

 

Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby                                             500,- Kč

 

Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby                           500,- Kč

 

Vydání souhlasu s odstraněním stavby                                                      500,- Kč

 

 

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických

požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na

bezbariérové užívání staveb                                                                      5 000,- Kč

 

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření       

zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)   500,- Kč

 

Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem                       10 000,- Kč

 

Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva

s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora                                10 000,- Kč 

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

 

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

 

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.            

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

  1. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku .
  2. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě  této položky a položky 17.

 

Poplatky za zvláštní užívání komunikace, sjezd

- vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní

  komunikace na dobu platnosti

            - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                                                  100,-     Kč

            - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                                          500,-     Kč

            - delší než 6 měsíců                                                                           1 000,-  Kč

           

            - vydání povolení k připojení sousední nemovitosti                         500,-     Kč

 

 

 

Užívání veřejného prostranství

(sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den)

- za provádění výkopových prací po dobu delší 5 dnů                                 10,-       Kč

- za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb                5,-         Kč

- za umístění prodejního zařízení                                                                  5,-         Kč

- za umístění stavebního zařízení

            - pro výstavbu rodinných a obytných domů a veřejně

              prospěšných staveb                                                                         1,-         Kč

            - pro opravu a odstraňování havárií inženýrských sítí

                        - po dobu delší 2 dnů                                                             5,-         Kč

            - pro opravu pláště budovy

                        - po dobu delší 3 měsíců do doby  6 měsíců                          5,-         Kč

                        - po dobu delší 6 měsíců                                                        10,-       Kč

- za umístění reklamního zařízení o výměře zabraného veřejného

  prostranství

            - do1 m2                                                                                            10,-       Kč

            - nad 1 m2                                                                                         100,-     Kč

- za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí                             10,-       Kč

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                    0,50,-    Kč

 

Místní poplatky

za psa 

            - ve vl. RD nebo na vlastním pozemku                                     100,-     Kč/r

            - za druhého a každého dalšího psa držitele ve vl. RD nebo 

              na vl. pozemku                                                                       500,-      Kč/r

            - v bytovém domě                                                                     200,-     Kč/r

            - za druhého a každého dalšího psa držitele v bytovém domě  700,-      Kč/r

            - jehož držitelem je poživatel důchodu, který je jeho jediným

              zdrojem příjmu                                                                        50,-       Kč/r

            - za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel důchodu,

              který je jeho jediným zdrojem příjmu                                      300,-      Kč/r

 

- ubytovací kapacita za využité lůžko a den                                                       1,-    Kč

- za svoz a likvidaci odpadu

            - za osobu s trvalým bydlištěm v obci, dále za rekreační stavbu       550,-     Kč/r

            - za rekreační stavbu v zahrádkářské kolonii                                     275,-     Kč/r

 

Správní poplatky

- ověření podpisu, ověření kopie (za jednu stranu)                                       30,-       Kč

- za svatbu

            - pokud se svatba koná v jinou než určenou dobu, nebo na

              jiném než určeném místě                                                                 1 000,-  Kč

            - za svatbu, kdy jeden ze snoubenců je cizinec                                 2 000,-  Kč

- přihlášení k trvalému pobytu                                                                      50,-       Kč

            - děti zdarma

- OP za ztrátu, odcizení, za zápis nepovinných údajů                                   100,-     Kč

- žádost o pokácení stromů                                                                           500,-     Kč

- matriční poplatky

            - změna příjmení po rozvodu na předchozí                                       100,-     Kč

            - změna příjmení                                                                               1 000,-  Kč

            - opis matričního dokladu                                                                  100,-     Kč

            - osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství                   500,-     Kč

Czech point

            - výpis z rejtříku trestů                                                                       100,-       Kč

            - výpis ost. agend - první strana                                                        100,-     Kč

            - výpis ost. agend - každá další strana                                               50,-       Kč

            - konverze dokumentů - za jednu stranu                                           30,-       Kč

 

Služby MěÚ

- kopírování černobílé A4 za 1 stránku                                                         1,80,-    Kč

- kopírování černobílé A3 za 1 stránku                                                         3,60,-    Kč

- kopírování barevné

            - do 20% barvy na stránku                                                                6,-         Kč

            - nad 20% barvy na stránku                                                              24,-       Kč

- zaslání faxu  

            - první strana                                                                                     48,-       Kč

            - každá další strana                                                                            11,-       Kč

- hlášení v rozhlase                                                                                       48,-       Kč

- vyhlášení na úřední desce A5 na 2 týdny                                                   24,-       Kč

- prodej pohledů                                                                                            5,-         Kč/ks

- prodej zpravodaje                                                                                       5,-         Kč/ks

- inzerce ve zpravodaji                                                                                  2,50      Kč/cm2

- prodej turistických známek                                                                         30,-       Kč/ks            

- stání kamionů                                                                                             60,-       Kč/den

            - pro rychnov. obyv.                                                                          360,-     Kč/měs

- knihovna kopie, tisk čb. za 1 stránku                                                          1,80,-    Kč

- knihovna kopie barevná                                                                 

            - do 25% barvy na stránku                                                                12,-       Kč

            - nad 25% barvy nad stránku                                                            42,-       Kč

- prodej kalendáře                                                                                         180,-     Kč/ks

 

Ostatní poplatky

- pronájem hrobového místa                                                                         400,-     Kč/1m2/10 let

                                                               

Diskuze

Diskuze k článku není povolena!

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.