Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.1.2011

19.01.2011 15:42

Na úřední desce od 18.01.2011 do 05.02.2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 10.1.2011

 

1/1/11 - Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem. Ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu prostředky pro zajištění dopravní obslužnosti ve výši 730,- Kč na občana města, přičemž část těchto prostředků bude v souladu se schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji.

 

2/1/11 – Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. , se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci kabelová smyčka NN Rychnov – ul. Mlýnská na ppč. 788/1 v k.ú. i obci Rychnov u Jbc. n.N., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

3/1/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1482/1 v k.ú. Rychnov u Jbc. n.N. přímo sousedící s pozemkem 1484/2 po oddělení příslušenství komunikace za 250,-Kč/m2 a dále pozemek 1485 za 850,-Kč/m2 manželům Hájkovým. Náklady na oddělení pozemku se rozdělí mezi město a manžele Hájkovy rovným dílem.

 

4/1/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 629 v k.ú. Rychnov u Jbc. n.N. panu J. Štrosovi za cenu 850,-Kč/m2.

 

5/1/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1055/1 v k.ú. Rychnov u Jbc. n.N., který vznikne oddělením pruhu cesty podél fotbalového hřiště k hranici  ulice Požárnická manželům Kozáčkovým za cenu 850,-Kč/m2. Město se zavazuje, že ve lhůtě do 30.9.2012 prodlouží povrch komunikace Požárnická na úroveň prodaného pozemku za podmínky, že kupující budou mít v komunikaci uloženy inženýrské sítě.

 

6/1/11 – Zastupitelstvo města potvrzuje platnost usnesení č.143/10 ze dne 6.12.2010 o prodeji pozemku č. 1370/1 manželům Harvilkovým.

 

7/1/11 - Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2010.

 

8/1/11 - Zastupitelstvo města schvaluje proplacení dílčí faktury č. 01/11 ze dne 3.1.2011 firmě INTES za provedené práce na rekonstrukci bytu v domě č.p. 20 v měsíci prosinci 2010. Zároveň ukládá starostovi požádat SFRB o čerpání schválené půjčky ve výši 50% z hodnoty faktury. Faktura bude proplacena pouze za podmínky provedení fyzické kontroly provedených a fakturovaných prací.

 

9/1/11 – Zastupitelstvo města rozhodlo odložit proplacení faktury za technický dozor za akci zateplení budov ZŠ a MŠ do vyjasnění situace ohledně vyúčtování celého díla.

 

 

 

 

 

 

 

 

10/1/11 – Zastupitelstvo města jmenovalo ředitele ZŠ a MŠ Ing.P. Sachera členem finančního výboru.

 

11/1/11 – Zastupitelstvo města vyjadřuje nesouhlasné stanovisko se zamýšleným omezením gymnaziální výuky na gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou a vyslovuje podporu petičnímu výboru rodičů žáků gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                           RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

        starosta                                                                                        místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.