Územní plánování

Oznámení společného jednání o návrhu 2. změny ÚP

Ing. Lucie Müllerová  08.06.2010 14:19

Na úřední desce od 08.06.2010 do 24.06.2010

Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová                                                                                Č.j.:

Telefon: 488 880 924, 603 415 235 mobil                                                                Zn.: 2.změna ÚP

E-mail:   lmullerova@rychnovjbc.cz                                                                 

                                                       

                                                                     V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 7.6.2010

 

 

Obdrží dle rozdělovníku.

 

 

Oznámení společného jednání o návrhu 2. změny Územního plánu města Rychnova  u Jablonce nad Nisou

 

    Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou  z titulu pořizovatele Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou a jeho změn dle §6, odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

oznamuje

 

v souladu se zněním §55 odst. 2 a za použití §50 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon společné jednání o  návrhu zadání 1. změny platného Územního plánu města Rychnova u Jablonec nad Nisou.

 

    Společné jednání o návrhu 2. změny platného  Územního plánu města Rychnova u Jablonec nad Nisou s dotčenými orgány, Krajským úřadem Libereckého kraje a sousedními obcemi se koná:

 

dne  25. 6. 2010 (pátek) od  10.00 hodin

 

v místnosti u tajemníka města I.patro radnice v Rychnově u Jablonce nad Nisou, a to s odborným výkladem zpracovatele návrhu změny Ing. Arch. M. Štěpánkem z architektonického ateliéru ARCH SERVIS.

 

    Návrh 2. změny  Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou řeší změnu funkčního využití pozemku p.č. 1782 ve prospěch ploch kategorie GF07 -  bydlení rodinné domy městské a příměstské. Vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

Poučení vyplývající ze stavebního zákona:

 

1.    Dotčené orgány  sdělí svá stanoviska k návrhu 1. změny platného územního plánu města ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

2.    Sousední obce uplatní své připomínky k návrhu 1. změny platného územního plánu města ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání.

 

Ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání je umožněno uvedeným orgánům nahlížet do návrhu 1. změny, a to:

-          na městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou (stavební úřad – zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě jiný domluvený termín),

-          na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2 – Ing. Gabriela Šípková, XIII. patro, č.dveří 1330 (doporučuje se  předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8,00 do 11,30 hodin a od 12,30 do 17,00 hod.)

-          na internetových stránkách města Rychnov u Jablonce nad Nisou v odkazu: hlavní výkres změn, hlavní výkres, hlavní výkres legenda, výkres předp. záborů půdního fondu a textová část.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Lucie Müllerová

                                                                                              vedoucí stavebního úřadu

                                                                                             v Rychnově u Jablonce n.N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

 

Dotčené orgány

1)      MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí

2)      MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí – vodoprávní úřad

3)      MěÚ Jablonec nad Nisou, Úřad územního plánování – orgán památkové péče

4)      Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

5)      Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

6)      Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Turnovská 40, 466 60 Jablonec n.N.

7)      Ministerstvo zemědělství ČR, pozemkový úřad, U Rybníka 5, Jablonec n.N. 466 01

8)      Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy V, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec 1

9)      Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická ul., Praha

10)  Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

11)   Ministerstvo dopravy a spojů ČR, odbor dopravní politiky a mezinárodních vztahů, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

12)  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

13)  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec n.N., PO BOX 37, 466 05 Jablonec n.N.

14)  Vojenská ubytovací a stavební správa, ul. Na Valech 76, 412 43 Litoměřice

 

Ostatní orgány a organizace

1)      MěÚ Jablonec n.N. -  dopravní a silniční úřad          

2)      Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec - odbor územního plánování a stavebního řádu                                                                                                                                                                                   

3)                                                                                                               - odbor dopravy

4)      Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4

5)      Národní památkový ústav Liberec, Jablonecká ulice 642/23, Liberec

6)      OHK, Jiráskova 11, 466 01 Jablonec n.N.

7)      Policie ČR – DI, ul. 28. října 10, 466 01 Jablonec n.N.

8)      ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

9)      RWE Liberec, Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec

10)  SČVaK Vratislavice, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30

11)  SVS Liberec a.s., Pražská 36, 460 31 Liberec

12)  Telefónica 02, KPO Liberecko, Nerudovo nám. 120 461 01 Liberec 1

13)  Jablonecká teplárenská a realitní a.s., Liberecká 104, 466 01 Jablonec n. N.

14)  Krajská správa silnic Libereckého kraje, Čs. Mládeže 632/32, Liberec 6, 460 06

15)  Pozemkový fond, U Nisy 6a, 460 01 Liberec

16)  OÚ Pulečný, 468 02

17)  MěÚ Rychnov u Jablonce n.N., 468 02

18)  OÚ Rádlo, Rádlo 252,468 03

19)  MěÚ Jablonec nad Nisou, odbor rozvoje, úřad územního plánování, Mírové nám. 19, 467 51, Jablonec nad Nisou

20)  MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G.Masaryka 1, 463 42

21)  OÚ Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12

22)  Ing. František Chlouba – starosta - určený zastupitel

23)  Ing. Arch. M. Štěpánek,  ARCH SERVIS, Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

Vlastní

 

 

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.