Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.1.2010

Jan Tomsa  10.01.2011 22:18

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 1. 2010

 

1/10 – zastupitelstvo města schválilo výdaj na úpravu nebytového prostoru v čp. 490

v celkové maximální výši 246 tis. Kč a ukládá finančnímu výboru zpracovat tento výdaj do návrhu rozpočtu města na rok 2010

 

2/10 – zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2009.

 

3/10 – Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku O vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou v předloženém znění. Schválené znění vyhlášky tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města dále dle schválené vyhlášky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ na rok 2010 a to ve všech vyhláškou určených titulech. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31. 3, 2010 v prvním termínu a do 30. 6. 2010 ve druhém termínu na podatelnu městského úřadu.

 

4/10 – Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Schválené znění vyhlášky tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

5/10 – Zastupitelstvo schvaluje návratnou finanční výpomoc panu Jaroslavu Klefrštajnovi, bytem Mlýnská 513, Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve výši 27.495,- Kč na úhradu nákladů spojených s pohřbem jeho zemřelého bratra. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o návratné finanční výpomoci podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

6/10 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín uzavření kupní smlouvy s p. Ivanem Řehákem na pozemek č. 1438/10 dle GP 1145-51/2009 v k.ú. Rychnov do 31. 3. 2010

 

7/10  - Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část pozemku č. 2711 za část pozemku č. 2725 o stejné výměře, vlastní realizace směny bude provedena v rámci komplexních pozemkových úprav katastru Rychnov.

 

8/10 – Zastupitelstvo města  rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 51/1 v k.ú. Rychnov

 

9/10 – Zastupitelstvo města bere na vědomí, že městu byla schválena dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje na přístavbu šatny areálu Beseda. Ukládá finančnímu výboru zařadit do rozpočtu na rok 2010 potřebné prostředky na pokrytí vlastního podílu výstavby ve výši 184.000,- Kč. Dále pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Astramont, spol. s.r.o. tak, aby přístavba byla dokončena do konce května 2010 s ohledem na termín vyúčtování dotace.

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10 – Zastupitelstvo schválilo rozp. Opatření č. 5

 

Text                                                                    SU/AU, par.,pol.

 

Příjmy

 

Dotace na Ošetření soliterních stromů

231 10 4116

26 180,00

Dotace na Novou přístavbu závětří a šatny č.p. 68

231 10 422

235 000,00

 

 

 

Výdaje

 

Zateplení ZŠ a MŠ - platby z dotace SFŽP

231  30 3113 6121

447 600,00

Koncerty

231 30 3312 5169

10 600,00

Veřejné osvětlení/paspart VO obce/

231 30 3631 5171

70 000,00

VZ – z dotace ošetření soliterních stromů

231 30 3745 5169

26 180,00

 

 

 

 

 

 

Vyrovnání rozpočtu

231 20 3612 6121

-293 200,00

 

 

11/10 – Zastupitelstvo města schválilo proplacení pojištění města ve výši 52.656,-Kč v rámci schváleného rozpočtového provizoria.

 

12/10 – Zastupitelstvo města odvolalo Mgr. Jana Havlíčka z postu předsedy finančního výboru a jmenovala novým předsedou Ing. Zdeňka Hudce.

 

13/10 – Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout prostřednictvím humanitární organizace ADRA částku 10 tis. Kč na pomoc zemětřesením zničené Haiti.

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                               RNDr. Tomáš Hofrichter Ph.D.

Starosta                                                                                      místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.