Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva 14.12.2009

Jan Tomsa  18.12.2009 08:50

Na úřední desce od 18.12.2009 do 04.01.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2009

 

133/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo vypovědět firmě Lenoxa smlouvu na dodávky tepla do objektu DPS a areálu Beseda. Ukládá MěÚ zadat projekt samostatné kotelny v areálu Beseda včetně ocenění této investice zařadit do návrhu rozpočtu. Dále ukládá starostovi ve spolupráci s firmou Abastor předložit konkrétní návrh smlouvy o vytápění DPS se zapracovanými připomínkami zastupitelů do dalšího jednání zastupitelstva. Připomínky zastupitelé dodají termínu do 21.12.2009.

 

134/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 612/20 o výměře 41m2 dle GP č. 1172-93/2009 do výlučného vlastnictví Petře Popelkové, Příkrá 684, Rychnov u Jbc. Zároveň zastupitelstvo revokuje usnesení č. 105/09 v rozsahu určení kupujícího, ostatní podmínky zůstávají stejné.

 

135/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín uzavření kupní smlouvy s p. Reném Milichovským a p. Lenkou Milichovskou na pozemek č. 1438/13 dle GP 1145-51/2009 v k.ú. Rychnov do 31.1.2010.

 

136/09 – Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 2108 a části pozemku č. 2112 v k.ú. Rychnov.

 

137/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 2475/1 v k.ú. Rychnov p. Monice Jahodové a p. Simonu Jahodovi za cenu 350,-Kč/m2.

 

138/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 2711 v k.ú. Rychnov.

 

139/09 – Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace.

 

140/09 – Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 2/09 o zřízení městské policie. Text vyhlášky je uveden v příloze zápisu z jednání zastupitelstva města.

 

 

141/09 – Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 3/09 o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text vyhlášky je uveden v příloze zápisu z jednání zastupitelstva města.

 

142/09 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi vstoupit v jednání s firmou SVS, a.s. s nabídkou odprodeje provozní budovy ČOV za cenu 500.000,-Kč v ročních splátkách po 100.000,-Kč.

 

143/09 – Zastupitelstvo města schválilo splátkový kalendář splácení dluhu p. Hirese ve výši 500,-Kč měsíčně, s tím, že bude-li dlužník splácet pravidelně, bude mu po uhrazení částky 30.000,-Kč zbývající dluh prominut za podmínky že své ostatní povinnosti vůči městu bude plnit řádně.

 

 

 

 

 

144/09 – Zastupitelstvo města stanovilo úhradu neinvestičních nákladů za rok 2009 za dojíždějící žáky z Rádla ve stejné výši, v jaké bude tuto úhradu účtovat Město Jablonec nad Nisou.

 

145/09 – Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o splátkách členského podílu v BD Beseda v předloženém znění. Dále schvaluje rozpočtovou změnu spočívající v navýšení výdajů rozpočtu o částku 153.000,-Kč na pokrytí závazku vůči BD Beseda. Ukládá finančnímu výboru zařadit do návrhu rozpočtu roku 2010 potřebné prostředky na splátky členského podílu v BD Beseda.

 

146/09 – Zastupitelstvo města schválilo podmínky půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na opravy a investice do bytového fondu města Rychnova u Jablonce nad Nisou v roce 2009 následovně:

Maximální výše půjčky je 1.100.000,-Kč, splatnost půjčky je 4 roky ve čtvrtletních splátkách vždy k poslednímu dni posledního měsíce příslušného čtvrtletí s úročením 3% p.a. Půjčka musí být vyčerpána do 31.12.2009 a splácení započne v 1. čtvrtletí 2010 rovnoměrnými splátkami. Půjčka bude použita na rekonstrukce a opravy bytového fondu v domech čp. 171, 20, 577, 607 a 495.

 

147/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo udělit zvláštní finanční dar ve výši 5 tis. Kč slečně Zuzaně Hanušové, bytem Pod Hřištěm 723 v Rychnově za mimořádný čin, darování kostní dřeně, který přispěla ke snaze zachránit život vážně nemocnému člověku. Zastupitelstvo města zároveň ukládá starostovi navrhnout systém oceňování mimořádných činů občanů města Rychnova.

 

 

Ing. František Chlouba                                                               RNDr. Tomáš Hofrichter Ph.D.

         starosta                                                                                          místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.