Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 16.11.2009

Jan Tomsa  19.11.2009 09:02

Na úřední desce od 19.11.2009 do 05.12.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

123/09 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit na prosincovém zasedání zastupitelstva města ekonomickou rozvahu zřízení lokální plynové kotelny v objektu Besedy a přepracováné odběrové diagramy dodávek tepelné energie. Zastupitelstvo dále požaduje předložit konkrétní technické řešení vytápění na objekt Besedy a DPS samostatně., účast zástupce firmy Abastor na zasedání zastupitelstva, informaci o nákladech provozu plynové kotelny v objektech BD Mohelka.

124/09 - Zastupitelstvo města  schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2010. Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stanovuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných  provozních i kapitálových výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce, dále lze čerpat kapitálové výdaje do výše přijaté účelové dotace. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

125/09 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4.

 

Příjmy

 

 

 

 

 

 

 

Dotace na Czech Point

231 10         4116

31 904,00

obdrželi jsme zálohově 58259,- rozdíl nerozpočtujeme, bude se vracet

Dotace na lesy

231 20 1031 2329

-450,00

bylo počítáno s celkovou výší 60.000,- Kč, musí se rozpočtovat přesná částka

Dotace od KÚ - hasiči

231 10         4122

685,00

 

Dotace ze SFŽP na zateplení ZŠ a MŠ

231 10

322 741,25

 

Dotace ze Státního rozpočtu

231 10

5 486 601,34

 

Příjmy z pronájmu - kurty

231 20 3429 2139

2 000,00

 

Dar - DPS

231 20 3612 2321

20 000,00

 

Příjmy z nájmu hala ORJ 681

231 20 3613 2132

62 000,00

 

Přijaté pojistné náhrady

231 20 6171 2322

55 000,00

 

 

 

 

 

Výdaje

 

5 980 481,59

 

Zateplení ZŠ a MŠ - platby z dotace SFŽP

zaúčt. dle ÚZ

322 741,25

 

Zateplení ZŠ a MŠ - pltaby z dotace SR

zaúčt. dle ÚZ

5 486 601,34

 

Koncerty materiál

231 30 3312 5139

-1 000,00

převod na koncerty

Koncerty

231 30 3312 5169

9 000,00

 

Poplatky OSA

231 30 3312 5192

2 000,00

 

Knihovna plyn

231 30 3314 5153

26 000,00

 

Knihovna elektřina

231 30 3314 5154

5 000,00

 

Muzeum nákup materiálu

231 30 3315 5139

-2 900,00

převod na koncerty

Muzeum nákup ostatních služeb

231 30 3315 5169

-1 000,00

převod na koncerty

Záležitosti kultury - služby

231 30 3319 5169

-3 000,00

převod na koncerty

Záležitosti kultury -pohoštění

231 30 3319 5175

-2 900,00

převod na koncerty

Zdravotní středisko - OOV-mzdy vedl.

231 30 3539 5021

1 000,00

 

Zdravotní středisko -pov.poj. na SZ

231 30 3539 5031

-8 000,00

 

Zdravotní středisko - plyn

231 30 3539 5153

37 000,00

 

Zdravotní středisko - elektřina

231 30 3539 5154

-3 000,00

 

Bytové hospodářství plyn

231 30 3612 5153

4 000,00

 

Bytové hospodářství - elektřina

231 30 3612 5154

-48 000,00

 

Beseda - voda

231 30 3613 5151

-17 000,00

 

Nebyt.hospodářství - elektřina

231 30 3613 5154

 

126/09 – Zastupitelstvo města konstatuje, že je připraveno prodat pozemek č. 2475/1 v k.ú. Rychnov u Jbc. pouze jako celek s tím, že je připraveno schválit uhrazení kupní ceny formou splátek.

 

127/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1753/1 panu J. Vavrošovi a L. Vavrošovi Ulrichové do společného jmění manželů. Zároveň v tomto bodě revokuje usnesení č. 78/08. Podmínky prodeje zůstávají stejné.

 

128/09 – Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 50502, IČ:27232425, zastoupenou panem Josefem Kalinou, 1. Máje 48, Jablonec nad Nisou, IČ 15683541 – jako budoucím oprávněným v rámci akce „JN, Rychnov n/N, připojení novostavby RD v ul. Zálesí, ppč. 1505“ v k.ú. Rychnov u Jbc. za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

129/09 - Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 50502, IČ:27232425, zastoupenou společností IC Energo a.s., IČ 49433431 – jako budoucím oprávněným v rámci úpravy vrchního vedení VN 35 kV na pozemku č. 1055/1 v k.ú. i obci Rychnov u Jbc., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

130/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín uzavření kupní smlouvy s panem Bc. Maděrou a paní Bc. Lejskovou na pozemek č. 1896 v k.ú. Rychnov do 30.6.2010.

 

131/09 - Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod sněžné frézy TORRO 1332 PS  v pořizovací ceně 70.239,-Kč  a skeneru HP ScanJet3400 v pořizovací ceně 4.150,-Kč Základní škole a Mateřské škole Rychnov u Jablonce n.N. příspěvková organizace. Forma bezúplatného převodu bude projednána a schválena radou města.

 

132/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl pronájmu bytu 2+1 v čp. 607 a bytu 3+1 v čp. 655 a ukládá MěÚ spočítat výši nájemného podle podmínek stanovených radou se zaokrouhlením na celé stokoruny.

 

 

Ing. František Chlouba                                                        RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

          starosta                                                                                  místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.