Vyhlášky a nařízení

Vyhláška o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňov

Městský úřad  02.09.2005 08:26

Na úřední desce od 29.11.2001 do 28.02.2002

Vyhláška č. 4/01
O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůschválená usnesením zastupitelstva Města č.107 dne 20.11. 2001 v souladu s ustanovením §10 písmene a) a §84 odstavce 2 písmene i) zákona 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění a podle §15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Článek 1 - Úvodní ustanovení


(1) Město Rychnov u Jbc. vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad. Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb.

Článek 2 - Poplatník


(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.Poplatník je také každá fyzická i právnická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k bydlení na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou a tuto stavbu přenechává jiným občanům k užívání za účelem bydlení, v tomto případě je poplatek určen podle počtu ubytovaných osob a délky pobytu.
(2) Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území města určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3 - Sazba a splatnost poplatku


(1) První část poplatku podle §10b odstavec (3) písmeno a) stanovuje město na 140,- Kč.
(2) Druhá část poplatku podle §10b odstavec (3) písmeno b) je stanovena na základě skutečných nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce na 250,- Kč.

Skutečné náklady města v roce 2001:
směsný komunální odpad642.649,-
velkoobjemový odpad146.516,-
Celkem789.165,-


Očekávaný počet poplatníků:
trvale žijících obyvatel2035
neobydlených staveb indiv. rekreace165
Celkem2200


(3) Celková roční sazba poplatku tedy činí 390 ,- Kč na osobu(32,50 Kč na osobu za měsíc).
(4) Poplatník je povinen zaplatit poplatek za daný rok ve dvou shodných splátkách a to první splátku ve výši poloviny poplatku do 15. 2. daného roku, druhou splátku do 15. 8. daného roku.
(5) Poplatek lze zaplatit:
a) bankovním převodem na č.ú. 963232349 / 0800 pod přiděleným variabilním symbolem
b) složenkou typu A-V směrovanou na účet pod přiděleným VS
c) hotově v pokladně MěÚ

Článek 4 - Ohlašovací povinnost


(1) Poplatník je povinen podat na MěÚ písemné přiznání k poplatku do 15. dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(2) V tomto přiznání je poplatník povinen uvést jméno, adresu trvalého bydliště a své rodné číslo. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze jeho prostřednictvím podat též písemné přiznání. Pokud je osoba poplatníkem podle článku 2 odstavce (2), pak uvede také parcelní číslo rekreační nemovitosti a její evidenční nebo popisné číslo (bylo-li přiděleno).
(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit MěÚ nejdéle do 15. dnů od této skutečnosti.

Článek 5 - Úlevy a osvobození


(1) Poplatníkům, kteří se z důvodu studia nebo vojenské prezenční služby nezdržují v místě bydliště a prokáží se v daném roce potvrzením o studiu a ubytování na internátě či koleji nebo povolávacím rozkazem se poplatek snižuje na polovinu.
(2) Poplatník, který prokáže, že se v místě bydliště dlouhodobě nezdržuje, je na prokázanou dobu osvobozen od poplatku. Pojem dlouhodobě se vztahuje minimálně na kalendářní půlrok.
(3) Poplatníku, který má ve městě Rychnov současně poplatkovou povinnost dle čl. 2 odst. 1 i 2, se snižuje poplatek dle čl. 2 odst. 2 na polovinu.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení


(1) Porušení povinností při placení poplatku bude postihováno podle zvláštních předpisů 1).
(2) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci Městského úřadu a kontrolní výbor Města Rychnova u Jbc.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.


Ing. František ChloubaIng. Pavel Hořejš
starostamístostarostaVysvětlivky:
1) Zákon číslo 565/1991 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.