Územní plánování

Oznámení o projednání návrhu zadání 2.změny ÚP města Rychnova u Jbc.

Ing. Lucie Müllerová  23.09.2009 14:08

Na úřední desce od 24.09.2009 do 26.10.2009

Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová                                                                                Č.j.:/4287 /09

Telefon: 488 880 924, 603 415 235 mobil                                                                Zn.: 2.změna ÚP.

E-mail:   lmullerova@rychnovjbc.cz                                

                                                       

                                                                     V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 23.9.2009

 

 

Obdrží dle rozdělovníku.

 

 

Oznámení o projednání návrhu zadání 2. změny Územního plánu města Rychnova  u Jablonce nad Nisou

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

    Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou  z titulu pořizovatele Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou a jeho změn dle §6, odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

oznamuje

 

v souladu se zněním §55 odst. 2 a za použití §47 zákona č. 183/2006 Sb. projednání návrhu zadání 1. změny platného Územního plánu města Rychnova u Jablonec nad Nisou.

 

   Předmětem změny je konverze  stávajících ploch zastavitelných v kategorii GF 15.1 – plocha zemědělská TTP na plochy zastavitelné v kategorii GF07 – plochy bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. Jedná se o žádost majitele dotčeného pozemku.

 

Návrh zadání 2. změny platného územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí:

 

-          na městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou (stavební úřad – zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě jiný domluvený termín),

-          na Úřadu územního plánování Městského úřadu v Jablonci nad Nisou (č.dv. 407, IV. patro budovy radnice zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin),

-          na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2 – Ing. Gabriela Šípková, XIII. patro, č.dveří 1330 (doporučuje se  předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8,00 do 11,30 hodin a od 12,30 do 17,00 hod.)

-          na internetových stránkách města Rychnov u Jablonce nad Nisou v odkazu úřední deska (http://www.rychnovjbc.cz)

 

od 24.září 2009 do 26. října 2009.

 

Poučení vyplývající ze stavebního zákona:

 

1.       po dobu vystavení návrhu zadání může každý uplatnit své připomínky.

2.       Dotčené orgány a Krajský úřad sdělí své požadavky na obsah změny územního plánu města vyplývající ze zvláštních právních předpisů k návrhu zadání 1. změny platného územního plánu města nejpozději do 30-ti dnů po obdržení návrhu zadání.

3.       Ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání 1. změny platného územního plánu města mohou sousední obce uplatnit své podněty.

 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Lucie Müllerová

                                                                                              vedoucí stavebního úřadu

                                                                                             v Rychnově u Jablonce n.N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

 

 

Sejmuto dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

 

Dotčené orgány

1)      MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí

2)      MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí – vodoprávní úřad

3)      MěÚ Jablonec nad Nisou, Úřad územního plánování – orgán památkové péče

4)      Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

5)      Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

6)      Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Turnovská 40, 466 60 Jablonec n.N.

7)      Ministerstvo zemědělství ČR, pozemkový úřad, U Rybníka 5, Jablonec n.N. 466 01

8)      Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy V, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec 1

9)      Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická ul., Praha

10)  Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

11)   Ministerstvo dopravy a spojů ČR, odbor dopravní politiky a mezinárodních vztahů, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

12)  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

13)  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec n.N., PO BOX 37, 466 05 Jablonec n.N.

14)  Vojenská ubytovací a stavební správa, ul. Na Valech 76, 412 43 Litoměřice

15)  ČR – státní energetická inspekce, CJI pro LK, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec, poštovní schránka 43

 

Ostatní orgány a organizace

1)      MěÚ Jablonec n.N. - odbor rozvoje:  - stavební úřad

2)                                                                       - odd. investiční výstavby

3)                                                                       - odd. přípravy projektů

4)                                     -  odbor správy majetku

5)                                     -  dopravní a silniční úřad

6)                                     -  odbor financí a majetku - odd. majetko-právní

7)                                     -  odbor humanitní - odd. školství, kultury a sportu

8)      Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec - odbor územního plánování a stavebního řádu

9)                                                                                                               - odbor dopravy

10)  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4

11)  Národní památkový ústav Liberec, Jablonecká ulice 642/23, Liberec

12)  OHK, Jiráskova 11, 466 01 Jablonec n.N.

13)  Policie ČR – DI, ul. 28. října 10, 466 01 Jablonec n.N.

14)  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

15)  SČP Liberec, Odbor rozvoje – pan Vratislav Sém, Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec

16)  SČVaK Vratislavice, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30

17)  SVS Liberec a.s., Pražská 36, 460 31 Liberec

18)  Telefónica 02, KPO Liberecko, Nerudovo nám. 120 461 01 Liberec 1

19)  Jablonecká teplárenská a realitní a.s., Liberecká 104, 466 01 Jablonec n. N.

20)  Krajská správa silnic Libereckého kraje, Čs. Mládeže 632/32, Liberec 6, 460 06

21)  Pozemkový fond, U Nisy 6a, 460 01 Liberec

22)  OÚ Pulečný, 468 02

23)  OÚ Rádlo, Rádlo 252,468 03

24)  MěÚ Jablonec nad Nisou, odbor rozvoje, úřad územního plánování, Mírové nám. 19, 467 51, Jablonec nad Nisou

 

 

 

25)  MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G.Masaryka 1, 463 42

26)  OÚ Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12

27)  Ing. František Chlouba – starosta - určený zastupitel

Vlastní

 

 

 

 

NÁVRH ZADÁNÍ 2. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA

RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.