Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva 29.6.2009

Jan Tomsa  30.06.2009 13:26

Na úřední desce od 29.06.2009 do 15.07.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 29.6.2009

 

72/09 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.2. Schválené rozpočtové opatření tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města.

 

73/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1898 a 1772/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

74/09 – Zastupitelstvo města požaduje po p. Rellichovi návrh technického řešení zachování šířky komunikace na pozemku 2108 umožňující bezproblémový průjezd vozidel, návrh musí obsahovat prostorové a stabilizační uspořádání terénu v termínu do 31.7.2009. Zastupitelstvo města při případném prodeji bude požadovat po p. Rellichovi vybudování tohoto opatření. Zastupitelstvo města posoudí navrhované řešení a poté znovu projedná úmysl prodeje části pozemku č. 2108.

 

75/09 – Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemků č. 1463, 1466 a 1492/4 vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Ukládá MěÚ nabídnout tyto pozemky přednostně majitelům pozemků č. 1465/1 a 1492/1.

 

76/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 967, 973/1, 981, 978 v k.ú. Rychnov manželům Ptáčkovým za 680,-Kč za m2.

 

77/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo o doplnění usnesení zastupitelstva č. 76/09 o možnost uhradit kupní cenu formou splátek a to takto: 60% ceny uhradí manželé Ptáčkovi při podpisu smlouvy a zbytek uhradí do půl roku po podpisu této smlouvy.

 

78/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1190/1 v k.ú. Pelíkovice o výměře maximálně 1420 m2 za účelem rozšíření zahrady panu Ing. Petru Musalovi dle grafické přílohy (šikmá varianta se studnou) za cenu 350.000,-Kč. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 18/09.

 

79/09 – Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 612/1 v k.ú. Rychnov po hranu svahu manželům Baksaláryovým za 850,-Kč/m2.

 

80/09 – Zastupitelstvo města požaduje po vlastnících bytových jednotek v čp. 79 v termínu do 31.7.2009 písemné vyjádření k vypořádání případného prodeje pozemku č. 611 v k.ú. Rychnov a návrh na splacení kupní ceny a označení kupujících.

 

81/09 – Zastupitelstvo města vydává souhlas s postavením plotu manželů Milichovských na úrovni el.pilířku na pozemku č. 1438/13 a bere na vědomí stažení jejich žádosti o slevu z kupní ceny pozemku.

 

82/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání žádosti Ing. Hudce o slevu z kupní ceny pozemku č. 51/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do doby zjištění zda kabelová vedení v pozemku jsou vedena oprávněně.

 

83/09 – Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města podle předloženého materiálu bez výhrad. Zastupitelstvo města ukládá Starostovi dořešit námitky ke zprávě auditora a zajistit nápravu nedostatků, které po projednání námitek města ve zprávě zůstanou, v souladu s příslušnými právními předpisy.

84/09 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §§ 44 a 46 odst. 3zákona č. 183/2006Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

A) s c h v a l u j e

podnět na pořízení 1. změny územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou -

podbody č. A, C, D, E dle důvodové zprávy.

 

B)  s c h v a l u j e

podnět na pořízení 2. změny územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou -

podbod č. B. dle důvodové zprávy

 

C) u k l á d á

Pořizovateli provést kontrolu správnosti zařazení funkčního využití bytových domů a ploch smíšených obytných městských. Zjištěné chyby v ÚP zařadit do projednávání v 1. nebo 2. změně ÚP.

 

85/09 – Zastupitelstvo města schválilo uvolnění částky 200.000,-Kč na rekonstrukci sprch a šaten ve fotbalových kabinách pro TJ Spartak Rychnov. Finance budou převedeny na účet TJ Spartak po předložení faktur a kontrole provedených prací.

¨

 

Ing. František Chlouba                                                          RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

        starosta                                                                                       místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.