Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 2.3.2009

Jan Tomsa  19.03.2009 09:03

Na úřední desce od 10.03.2009 do 26.03.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 2.3.2009

 

12/09 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt pracoviště Czech POINT – upgrade, včetně 15% spolufinancování na způsobilých výdajích

 

13/09 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ prověřit právní souvislosti zřízení veřejné cesty na pozemky 1772/1 a 1772/2 v k.ú. Rychnov a pozemky manželů Voborských a Horových.

 

14/09 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1250 a č. 1251 v k.ú. Rychnov.

 

15/09 -  Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1370 v k.ú. Rychnov

 

16/09 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje prodej části parcely č. 1438 o výměře cca 1000 m2 za cenu 1.100,-Kč/m2 manželům Milichovským pro stavbu rodinného domu.

 

17/09 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje prodej části parcely č. 1438 o výměře cca 1000 m2 za cenu 1.100,-Kč/m2 panu Řehákovi pro stavbu rodinného domu.

 

18/09 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje prodej části pozemku č. 1190/1  v k.ú. Pelíkovice dle grafické přílohy panu Ing. Petru Musalovi za  350.000,- Kč s tím, že maximální výměra kupované části pozemku bude činit 1420 m2.

 

19/09 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 1508/6 a 1509/1 v k.ú. Pelíkovice a pozemku č. 2106/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou od Pozemkového fondu ČR na město Rychnov.

 

20/09 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako budoucím oprávněným v rámci rozšíření kabelového vedení NN – Rychnov – ulice Ještědská, na pozemky č. 673 a č. 627/1 vše v k.ú i obci Rychnov u Jbc n.N., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

 

21/09 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako budoucím oprávněným v rámci rozšíření kabelového vedení NN – Rychnov – ulice Zálesí, na pozemky č. 1505 a č. 1733/5 vše v k.ú i obci Rychnov u Jbc n.N., za jednorázovou úplatu.Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

 

22/09 - Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zániku věcného břemene mezi městem Rychnov jako povinným a panem Svatoslavem Maryškem jako oprávněným. Schválený text smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

23/09 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 53   a v souladu s § 171 a následujících  zákona   č. 500/2004Sb. správní řád rozhodlo o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou následovně:

 

  1. Námitce pana Hradeckého se nevyhovuje, nebyl shledán důvod opravňující zařazení pozemku p.č. 2655/6 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do zastavitelných ploch územního plánu
  2. Námitkám  Stanislavy a Josefa Slavíkových uvedených pod body č. 1, 2, 3, se vyhovuje.
  3. Námitkám  Stanislavy a Josefa Slavíkových uvedených pod body č. 4 a 5 se s ohledem na důvodovou zprávu nevyhovuje

 

24/09 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících  zákona   č. 500/2004Sb. správní řád  v y d á v á jako opatření obecné povahy Územní plán Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

25/09 - Zastupitelstvo města ukládá starostovi, aby zajistil přípravu a realizaci výstavby dvou nových oddělení mateřské školy formou kontejnerových objektů nebo jinou vhodnou formou tak, aby obě oddělení byla připravena zahájit provoz nejpozději k 1. 9. 2009.

 

26/09 – Zastupitelstvo města schválilo výši provozního příspěvku Základní škole a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výši 3 mil. Kč na rok 2009.

 

27/09 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2009 dle Návrhu rozpočtu na rok 2009, který je nedílnou součástí zápisu,  jako schodkový s tím, že příjmy činí 38.074.897,- Kč, výdaje 42.596.000. Vzniklý schodek ve výši 4.521.103,-  Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 4.521.103,- Kč/.

Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, konkrétní využití těchto položek podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem.

Jedná se o položky: 2212/5169, 2212/5171, 3322/5223, 3429/5171, 3429/5222, 3429/5493, 3429/6121, 3539/5171, 3612/5171, 3612/6121 (vyjma výkupu vybavení v čp. 209 ve výši 72 tis.Kč), 3613/5171 a 3613/6121

 

Pro plnění výdajové části rozpočtu je závazná celková částka výdajů jednotlivých paragrafů, přičemž kompetenci v  přesunech uvnitř paragrafů mezi položkami stanovuje zastupitelstvo následovně:

-          do 20 tis. Kč - příslušný správce paragrafu

-          od 20 tis. Kč do 50 tis. Kč – starosta města

-          od 50 tis. Kč do 100 tis. Kč – rada města

-          nad 100 tis. Kč – zastupitelstvo města

-          přesuny, při nichž se nemění věcná náplň výdaje jsou v kompetenci účetní.

 

28/09 – Zastupitelstvo města určilo v kapitole 3429 v položce 6121 30 tis. Kč na projektovou dokumentaci na kurty a dále 2 mil. Kč na přesun kurtů pod ulici Na Zálesí.

 

29/09 – Zastupitelstvo města pověřuje radu města v kapitole 3539 v položce 5171 schválením výdajů na rekonstrukci zubní ordinace, o ostatních výdajích v této položce rozhodne zastupitelstvo města.

 

30/09 – Zastupitelstvo města určilo v kapitole 2212, položce 5169 k čerpání na projektovou dokumentaci na parkoviště k lyžařskému vleku ve výši 15 tis. kč, značení ulic 45 tis. Kč a na zimní údržbu, jarní mytí a úklid 200 tis. Kč.

 

31/09 - Zastupitelstvo města schválilo plnění rozpočtu města za rok 2008.

 

32/09 - Zastupitelstvo města schvaluje p. Zdeňka Skokánkovi povolení splátek na zbývající dluh ve výši 59.265,- Kč po 1.000,- Kč měsíčně splatných vždy do konce daného měsíce pod ztrátou výhody splátek.                       

 

33/09 – Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2008.

 

Ing. František Chlouba                                                   RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

        starosta                                                                               místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.