Vyhlášky a nařízení

Vyhláška o místních poplatcích č. 3/07

Jan Tomsa  26.04.2011 08:30

Na úřední desce od 02.01.2008 do 02.02.2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/07

 

 

O místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou se na své zasedání dne 12.10.2007 usnesením č. 157/07 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I.

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou vybírá tyto místní poplatky:

 

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

d) poplatek z ubytovací kapacity

e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

 

Čl. II.

 

Poplatek ze psů

 

1) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná  a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má  trvalý pobyt nebo sídlo na území města.

 

(3) Sazba poplatku činí ročně :

a) za prvního psa ……………………           ………………………………………… 100,- Kč

b) za prvního psa  drženého v bytovém domě s ……… …………………………..……200,-Kč

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského,

   nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 

   poživatel sirotčího důchodu ………………………………………………… ……… 50,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa ……………………………………………  ……400,- Kč

e) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,

   starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem

   příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu…………………………………..………  300,-Kč

 

4)  Od poplatku se osvobozuje poplatník, který převzal do držení psa z útulku pro ztracené a opuštěné psy, a to ode dne převzetí psa z útulku, za předpokladu, že již dříve nebyl držitelem nebo  vlastníkem tohoto psa. Osvobození se vztahuje na prvního drženého psa.

 

5) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psa nejpozději do 15. února každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ( poměrná výše poplatku) do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit.

 

 

Čl. III.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranstvím, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,  jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

2) Za veřejné prostranství se považuje ulice Nádražní, Školní, Ještědská, Kokonínská, Brusičská, Březová, Čechova, Dolní Dobrá Voda, Horská, Hranice, Hřbitovní, Husova, Komenského, Květinová, Lesní, Lipová, Liščí Jáma, Luční, Lužická, Malířská, Mlýnská, Na Zálesí, Nová, Občanská, Pelíkovice,  Pod Hřištěm, Polní, Požárnická, Příkrá, Smetanova, Sokolská, Spojovací, Svahová, Tichá, Topolová, Tovární, Truhlářská, Tyršova, U Dubu, U Potůčku, Údolní, Wolkerova, Zahradní, Zálesí, cesta při komunikaci č. I/65 u domu č.p. 130, včetně chodníků, tržiště za samoobsluhou na pozemcích p.č. 1227, 1228 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, parky na náměstí Míru na pozemcích p.č. 30, 35 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, parky u nádraží na pozemcích p.č. 173, 155 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, ostatní pozemky na náměstí Míru p.č. 826, 26/6, 26/7, 27/1 v k.ú. Rychnov u Jablonece nad Nisou.

 

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

 

4) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené dle zákona č. 100/1988Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                        

5)  Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za provádění výkopových prací

-  po dobu delší 5 dnů ……… …………………………………..……………………… 10,-Kč

b) za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb …………….....………   5,-Kč

c) za umístění prodejního zařízení ……………………………………………  ....………    5,-Kč

d) za umístění stavebního zařízení

- pro výstavbu rodinných a obytných domů a veřejně prospěšných staveb ………. . .....….   1.-Kč

- pro opravu a odstraňování havárií inženýrských sítí

- po dobu delší 2 dnů ………………………………………………………………  ..…   5,-Kč

- pro opravu pláště budovy   

- po dobu delší 3 měsíců do doby  6 měsíců ………………………………………..…….  5,-Kč

- po dobu delší 6 měsíců ………………………………………………………….…….  10,-Kč

e) za umístění reklamního zařízení o výměře zabraného veřejného prostranství

- do1m2……………………………………………………………………………...….. 10,-Kč

- nad 1 m2………………………………………………………………………… .…   100,-Kč    

 f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí ………………………................ 10,-Kč 

g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa …………… ………………………....…..    0,50,-Kč

 

6) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

                                                        

Čl. IV.

 

Poplatek z ubytovací kapacity

 

1) Poplatek z ubytovací kapacity se platí v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

3) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních sloužících

a) pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření.

c) jako zdravotnická nebo lázeňská zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.

d) sociálním a charitativním účelům.

 

4) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 0,70 Kč za každé využité lůžko a den.

 

5) Poplatek je splatný měsíčně vždy do 15. dne měsíce následujícího. Poplatník může po dohodě s obcí platit poplatek čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí.

                                                       

 

V.

 

Poplatek za výherní hrací přístroj

 

1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj. Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

 

2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

 

3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000,-Kč.

 

4) Poplatek je splatný vždy do 15. dne 1 měsíce příslušného čtvrtletí.

 

 

 

Čl. VI.

 

Přiznání k poplatku

 Ohlašovací povinost

 

1) Poplatník je povinen sám ohlásit vznik poplatkové povinnosti a zaplatit poplatek dle jednotlivých poplatkových povinností. Poplatník je rovněž povinen ohlásit změnu nebo zánik poplatkové povinnosti a to do 15 dnů, ve kterém nastaly skutečnosti mající za následek změnu nebo zánik poplatkové povinnosti.

 

2) Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

                                                                      Čl. VII.

1) Město Rychnov u Jablonce nad Nisou je osvobozeno od všech druhů místních poplatků.

 

2) Správu poplatků vykonává Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou prostřednictvím správního odboru.

 

                                                                      Čl. VIII.

 

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č.2/07 SOZV.

 

 

                                                                      Čl. IX.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

 

 

Ing. František Chlouba                                                      RNDr. Tomáš Hofrichter PhD. 

          starosta                                                                                     místostarosta   

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.