Rada města

Usnesení rady města z 26.11.2007

Městský úřad  28.11.2007 13:54
Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichtera, p. Preisler, MUDr. J. Zetek, Mgr. I. Čaňková, Ing. J. Mrázek
 
 Program: 
  1. žádost p. Chocholouše
  2. žádost o dočasný pronájem bytu
  3. žádost p. Melicharové
  4. žádost firmy ENROSPOL
  5. žádost firmy Regas
1) Rada města projednala žádost p. Chocholouše, nájemce nebytových prostor v čp. 173, který požádal město o uzavření smlouvy na dobu určitou z důvodu nutných investic do nebytového prostoru a případně o slevu na nájemném z téhož důvodu. Dle informace p. Chocholouše je nutné zpevnit podlahy a instalovat nové ústřední vytápění.
 
Návrh usnesení:
196/07 – rada ukládá odboru výstavby po konzultaci s nájemcem navrhnout řešení zpevnění konstrukce podlahy včetně rozpočtu nutné opravy. Nutné náklady vynaložené v souladu se stanoviskem odboru výstavby nájemcem na tuto opravu se započtou proti nájmu za nebytový prostor.
5 hlasů pro
 
2) Starosta seznámil radu s žádostí p. Rellicha o dočasný pronájem v uvolněném bytě v čp. 577 pro p. Vacku.
 
Návrh usnesení:
197/07 – rada města zamítá dočasný pronájem volného bytu v čp. 577 pro p. Vítězslava Vacka.
3 hlasy pro, 2 se zdrželi
 
3) Rada města se seznámila s žádostí K. Melicharové na souhlas s instalací elektrokotle v nájemním bytě v čp. 20 a žádostí o prominutí nájmu na dobu 3 měsíců.
 
Návrh usnesení:
198/07 – rada města na základě žádosti p. Melicharové souhlasí s instalací elektrokotle v nájemním bytě v čp. 20 na náklady nájemníka. Rada města zároveň zamítá žádost o snížení nebo prominutí nájmu.
5 hlasů pro
 
4) Starosta informoval radu o tom, že podepsal finančnímu úřadu závěrečný protokol o kontrole využití dotace na výstavbu 71 bytových jednotech (bytový dům čp. 800). Z protokolu vyplývá, že městu bude předepsána vratka dotace ve výši 23.440.000,- Kč a penále ve výši 100 % poskytnuté dotace.
 
 
5) Rada města projednala žádost p. Kracíka o pronájem části pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelíkovice.
 
Návrh usnesení:
199/07 – rada města na základě žádosti p. Kracíka schválila pronájem části pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelíkovice pro stání osobního automobilu.
4 hlasy pro, 1 proti
 
6) Rada města jednala o žádosti firmy ENROSPOL, která pro ČEZ bude realizovat novou kabelovou smyčku NN v lokalitě u kostela.
 
Návrh usnesení:
200/07 – rada města souhlasí s umístěním nové kabelové smyčky NN na pozemcích města č. 613, 617, 627/1, 629, 631/3, 631/1, 645/1 v k.ú. Rychnov. Rada města zároveň ukládá odboru výstavby prověřit zda je kapacita plánované smyčky NN v této lokalitě v souladu s plánem města na zástavbu pozemků za kostelem.
5 hlasů pro
 
7) Rada města projednala žádost firmy Regas o souhlas se vstupem do komunikace Tovární, kde bude firma rekonstruovat plynopřípojku. Firma Regas provede podle požadavku rady novou plynopřípojku protlakem. V souvislosti s nedorozuměním kolem této kauzy požaduje rada města napříště od odboru výstavby lepší přípravu materiálů, které předkládá do rady.
 
Návrh usnesení:
201/07 – rada města na základě žádosti firmy Regas souhlasí se vstupem do komunikace pro rekonstrukci plynopřípojka. Realizaci plynopřípojka provede firma protlakem, částečná uzavírka komunikace bude trvat maximálně dva dny.
4 hlasy pro, 1 nehlasoval
 
8) Starosta informoval radu o tom, že firma Tilia chce řešit problém se zajížděním kamionů do firmy a s nedostatečnou kapacitou skladových prostor. V současné době kamiony musí couvat z hlavní ulice k man. rampě. Majitel firmy předložil radě nástin záměru řešení. Starosta požádal radní, aby se nad problémem zamysleli a udělali si kvalifikovaný názor zejména prohlídkou dotčených ploch.
 
9) Rada města jednala o stavu bytu po p. Šilhánovi.
 
Návrh usnesení:
202/07 – rada města ukládá odboru výstavby ve spolupráci s předsedou komise pro výběrová řízení připravit zadávací podmínky pro rekonstrukci bytu v čp. 537 a vypsat  výběrové řízení na rekonstrukci tohoto bytu.
5 hlasů pro
 
Návrh usnesení:
 
10) Rada jednala o problému, který nastal při prodeji pozemku od vlastníků bj v čp. 639 - 641 městu. Jeden z vlastníků zemřel a nyní se musí počkat na vyřízení dědictví.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.