Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 12.11.2007

Městský úřad  16.11.2007 12:09
Přítomni: Ing. Chlouba, p. Preisler, MUDr. J. Zetek, Mgr. I. Čaňková, Mgr. J. Havlíček, Ing. J. Mrázek
 
Program: 
  1. stanovení podmínek pro pořádání zájezdů OS
  2. výše příspěvků do fondu oprav BD Mohelka
  3. pronájem haly
  4. prodloužení prac. doby na MŠ
  5. pronájem nebytových prostor v čp. 173
1) Na zasedání rady se dostavil zástupce p. Matouš občanského sdružení „Za zájmy občanů města Rychnova“, který předal starostovi vyúčtování výletu do Frýdlantu, které sdružení pořádalo. Výletu se účastnilo 33 občanů města.
 
Návrh usnesení:
186/07 – rada města schválila úhradu nákladů ve výši 4.746,-Kč občanskému sdružení „Za zájmy občanů města Rychnova“.
3 hlasy pro
 
Rada města na základě návrhu zástupce občanského sdružení stanovila systém čerpání příspěvku od města.
 
Návrh usnesení:
187/07 – rada města na základě návrhu zástupce občanského sdružení „Za zájmy občanů města Rychnova“ schvaluje podmínky pro pořádání zájezdů: 1) cena zájezdu pro zájemce bude 100,-Kč na osobu, 2) zájezdy za tuto cenu budou pořádány do vzdálenosti řádově 50 km od Rychnova, 3) pokud bude zájezd delší projednají se podmínky zájezdu zvlášť, 4) pokud nebude dostatečný zájem o zájezdy OS je po vyhodnocení s radou města přestane pořádat.
3 hlasy pro
 
Na zasedání se dostavila Mgr. Čaňková, počet radních 4.              
 
2) Rada města se seznámila s návrhem výši příspěvků do fondu oprav v družstvu MOHELKA.
 
Návrh usnesení:
188/07 – rada města schválila výši příspěvku pro rok 2008 a 2009 do fondu oprav v bytovém družstvu Mohelka dle návrhu předsedy družstva p. Hauerové ze dne 5.11.2007.
4 hlasy pro
 
3) Starosta seznámil radu s žádostí p. Zahna o bezplatný pronájem haly pro pořádání vánočního turnaje v kopané.
 
Návrh usnesení:
189/07 – rada města schválila bezplatný pronájem haly pro konání vánočního turnaje v kopané.
4 hlasy pro
 
4) Starosta informoval radu o 36 změně územního plánu Jablonce, která se týká změny funkčního využití části pozemku bývalých jatek. Změny se nijak nedotýkají Rychnova.
 
Návrh usnesení:
190/07 – rada města nemá připomínky k 36 změně územního plánu Jablonce nad Nisou.
4 hlasy pro
 
5) Rada města jednala o požadavku rodičů na prodloužení pracovní doby na MŠ z 16 hodin na 16:30 hod.
 
Návrh usnesení:
191/07 – rada města ukládá řediteli Základní a Mateřské školy zajistit prodloužení pracovní doby na mateřské škole z 16 hod na 16:30 hod od 1.1.2008.
4 hlasy pro
 
6) Starosta informoval radu o tom, že když město přešlo od O2 k firmě COPROSYS změnily se paušály za telefonní linky. Telefon pro byt starosty byl hrazen tak, že město hradilo paušál O2 (600,-Kč) a veškeré hovorné hradil starosta. Nyní je paušál za telefonní linku 713,- Kč a to včetně poplatku za připojení k internetu (přivedeno jedním mikrovlnným spojem). Starosta požádal o to, aby město hradilo nový paušál s tím, že veškeré telefonní hovory si nadále bude hradit sám.
 
Návrh usnesení:
192/07 – rada města schválila úhradu paušálu za telefon a internet pro byt starosty ve výši 713,- Kč měsíčně.
3 hlasy pro, 1 se zdržel
 
7) Starosta seznámil radu s tím, že vznikl problém se stavbou na pozemku č. 2775/4 v k.ú. Rychnov pod hřbitovem (parcela, hraničící se hřbitovem. Ve II. změně ÚP Rychnova byl i tento pozemek vyčleněn k výstavbě RD, avšak zastavovací studie, která byla k této změně vypracována, s výstavbou na tomto pozemku nepočítá. Problém vznikl tak, že v návrhu změny ÚP ing. arch Štěpánek uvažoval s ochranným pásmem hřbitova 30 m. Zastupitelstvo při schvalování návrhu snížilo OP na 15 m. Navíc zastavovací studie byla zpracována na podkladu, kde nebyla zaznamenána přeložka VN, jehož ochranné pásmo se po přeložce kryje s OP hřbitova. Proto urbanista v zastavovací studii neopravil počet domů. Vzhledem k tomu, že zastavovací studie není závaznou částí změny, doporučil stavební úřad tuto změnu schválit pouze usnesením rady.
 
Návrh usnesení.
193/07 – rada města souhlasí se změnou hustoty zástavby v ulici Hřbitovní tak, aby na pozemku 2775/4 v k.ú. Rychnov bylo možné postavit rodinný dům.
4 hlasy pro
 
8) Rada obdržela žádost firmy Regas o povolení vstupu do komunikace Tovární za účelem realizace rekonstrukce plynové přípojky. Vzhledem k tomu, že firma nereagovala na podmínku města ze stavebního povolení, realizovat přípojku protlakem, požaduje rada upřesnit žádost firmy Regas o překop komunikace Tovární s ohledem na možnost realizace protlaku..
 
9) Rada města projednala žádost firmy Regas o částečnou uzavírku komunikace Sokolská.
 
Návrh usnesení.
194/07 – rada města souhlasí s částečnou uzavírkou komunikace Sokolská pro stavbu plynopřípojky k objektu šaten TJ SPARTAK. Vlastní částečná uzavírka bude trvat max. 2 dny.
4 hlasy pro
 
10) Rada města jednala o pronájmu nebytových prostor v čp. 173 (současná prodejna zeleniny). Žádosti – p. Chocholouš – prodejna chov. potřeb, p. Z. Dvořák – keramika, drobné předměty do domácnosti, p. Schovánek – prodej, sl. Zajíčková TIPSPORT a denní bar.
 
Návrh usnesení:
195/07 – rada města rozhodla pronajmout nebytový prostor v čp. 173 p. Chocholoušovi na prodejnu chovatelských potřeb.
4 hlasy pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.