Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 29.10.2007

Městský úřad  05.11.2007 16:42
Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichter, p. Preisler, MUDr. J. Zetek, Mgr. I. Čaňková
 
 

Program: 

  1. výběrová řízení
  2. žádosti
  3. informace ze ZŠ               
 
 
1) Rada města společně s p. Kovaříkem a Ing. Hofrichterem jednala o postupu a podmínkách při realizaci výběrových řízení.
 
Návrh usnesení:
172/07 – rada města rozhodla, že postup při zadávání výběrového řízení bude probíhat tak, že nejprve příslušný pracovník MěÚ zašle návrh podkladů a podmínek veřejné soutěže ( součástí bude oceňovací strukturovaná tabulka, jednotný výkaz výměr a výzva k předložení ostatních dokumentů) předsedovi a místopředsedovi komise pro výběrová řízení mailem. Po odsouhlasení podkladů a případném doplnění pracovník MěÚ zajistí zveřejnění a zaslání výzvy zájemcům o tuto zakázku. Rada města zároveň stanoví že v případě, kdy bude cena díla do 300 Tis. Kč včetně DPH budou postačovat kriteria cena a reference, v ostatních případech se stanoví kriteria cena, záruka, platební podmínky, termín provedení díla a reference.
5 hlasů pro
 
2) Rada města projednala žádost p. Hrdinové o uzavírku ulice Ještědská v termínu 29.11. – 30.11.2007 z důvody stavby rodinného domu.
 
Návrh usnesení:
173/07 – Rada města na základě žádosti p. Hrdinové souhlasí s uzavírkou ulice Ještědská v termínu 29.11. -30.11.2007.
4 hlasů pro
 
3) Rada města projednala žádost o souhlas se zřízením sjezdu k rodinnému domu p. Vagenknechta.
 
Návrh usnesení:
174/07 – rada města na základě žádosti p. Vagenknechta souhlasí se zřízením sjezdu k rodinnému domu v Dolní Dobré vodě.
4 hlasů pro
 
4) Tajemník informoval radu o revizi provedené v městské knihovně. Celková ztráta dokumentů za posledních pet let činí 55 ks.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Starosta seznámil radní se zájmem realitní kanceláře Modavo o to nabídnout svým klientům pozemek v Dolením Rychnově pod nemovitostí, která patří Fliťarovým.
Zároveň starosta informoval radu, že tento objekt jde do exekuční dražby.
 
Návrh usnesení:
175/07 – rada města rozhodla, že bude jednat o případném prodeji pozemků č. 494 až po uskutečnění dražby objektu čp. 87 a ukládá starostovi informovat RK Modavo o vyhlášené dražbě a o případném zájmu města jednat s vydražitelem o dalším společném postupu při využití stavebních pozemků.
5 hlasů pro
 
6) starosta seznámil radní s variantami zastavovací studie pozemků 1046, 1045, 1043/2, 1138, 1162/2, které vypracoval Ing. Folc.
 
Návrh usnesení:
176/07 – rada města rozhodla vybrat variantu A zastavovací studie pro pozemky 1046, 1045, 1043/2, 1138, 1162/2 v k.ú. Rychnov vypracovanou Ing. Folcem se zkrácením příjezdové cesty ke dvěma parcelám od ulice Smetanovy. Rada ukládá MěÚ zadat vytvoření GP na nové parcely.
5 hlasů pro
 
7) Starosta seznámil radní s žádostí p. Spiese o odložení platby pronájmu nebytových prostor v čp. 537 a dále s žádostí o souhlas se zabudováním pece na pizzu do těchto prostor.
 
Návrh usnesení:
Rada města na základě žádosti p. Spiese schválila odložení nájmu z nebytových prostor v čp. 537.
1 hlasů pro, 4 proti
 
Návrh usnesení:
177/07 – rada města na základě žádosti p. Spiese souhlasí s úpravu prostor pro potřeby pizzerie včetně instalace elektrické pece se vzduchotechnikou, vyvedenou do východní obvodové zdi.
 5 hlasů pro
 
8) Starosta informoval radní, že při vydání 200 ks kalendáře Rychnova budou náklady činit cca 30 tis. Kč s tím, že se počítá, že cca 100 ks kalendáře odeberou místní podnikatelé.
 
Návrh usnesení:
178/07 – rada města rozhodla pořídit 300 ks kalendáře s fotkami Rychnova.
4 hlasy pro, 1 se zdržel
 
9) Starosta informoval radní, že ples města se uskuteční 9.2.2008.Finanční náklady budou zřejmě stejné jako letos. Orchestr L. Otta nabídl stejné podmínky jako v tomto roce.
 
 
 
10) Rada města projednala žádost o finanční příspěvek na mikulášskou besídku od Občanského sdružení za zájmy občanů města Rychnova.
 
Návrh usnesení:
180/07 – rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na mikulášskou besídku ve výši 8 tis. Kč s případnou finanční rezervou 1 tis. Kč ( v případě většího zájmu dětí). Příspěvek bude městu řádně proúčtován.
5 hlasů pro
 
11) Starosta informoval radní o situaci v čerpání prostředků na bytové hospodářství, kde došlo k čerpání nad rámec schváleného rozpočtu. Situaci již řešil finanční výbor.
 
Návrh usnesení:
181/07 – rada města ukládá starostovi vyvodit vůči příslušnému odpovědnému pracovníkovi důsledky z čerpání nad rámec schváleného rozpočtu v kapitole bytové hospodářství a vypracovat vnitřní mechanismus kontroly tak, aby k podobné situaci už nemohlo dojít.
5 hlasů pro
 
12) Rada města projednala žádost p. Koblihy o pronájem pozemku č. 1495/8 v k.ú. Pelikovice.
 
Návrh usnesení:
182/07 – rada města schválila pronájem pozemku č. 1495/8 v k.ú. Pelikovice p. Koblihovi za standardních podmínek, tj. smlouvu na donu neurčitou s výp.lhůtou 6 měsíců.
5 hlasů pro
 
13) Starosta informoval o víceprácích na dešťovce Kanalizace Lesní u Potůčku. S výměnou dešťovky se počítalo jen v úseku od bývalého Žáka (naproti Melicharům) k domu č.p. 506. Ukázalo se, že dešťovka je ve značně horším stavu, než se předpokládalo. Nezbytné je vyměnit potrubí kolem domu č.p. 506 přes ulici Zahradní. V ulici U Potůčku je zhruba 37 m kanalizace rovněž ve velmi špatném stavu. Výměna by možná nebyla nezbytná, ale vzhledem k tomu, že tam město chce udělat asfalt, jeví se rovněž jako naléhavá.
 
Návrh usnesení:
183/07 – rada města rozhodla napojit dešťové svody od č.p. 506 a vyzkratovat septik u čp. 506 a vyměnit dešťovou kanalizaci u čp. 506 v ceně cca 150 tis. Kč. Rozhodnutí o výměně dešťové kanalizace v ulici U Potůčku postupuje zastupitelstvu města.
5 hlasů pro
 
14) Rada města za účasti ředitele ZŠ jednala o situaci v Základní a Mateřské škole. Ředitel předložil radě výroční zprávu základní školy a mateřské školy, řešení připomínek z veřejnosprávní kontroly, plán vzdělávání.
Rada města projednala s ředitelem problém nedostatečné komunikace školy s rodiči, malé informovanosti rodičů o kroužcích a mimoškolních aktivitách, stížnosti rodičů a negativní postoj některých zaměstnanců na MŠ vůči potřebám města.
 
 
 
 
 
Návrh usnesení:
184/07 – rada města doporučuje řediteli Základní a Mateřské školy vypracovat jednu výroční zprávu příspěvkové organizace a přepracovat část, která se týká MŠ, ukládá zajistit řádné konání dozorů o přestávkách a po skončení vyučování, ukládá urychleně svolat schůzku rodičů žáků v první třídě s třídní učitelkou, ukládá více informovat rodiče o možnostech mimoškolních aktivit dětí, ukládá prověřit stížnost na šikanu a podat o tom zprávu , ukládá vyřešit nevstřícný postoj některých zaměstnanců na MŠ vůči potřebám města a některých rodičů.
5 hlasů pro
 
 
Návrh usnesení:
185/07 – rada města rozhodla odebrat řediteli Základní a Mateřské školy osobní ohodnocení po dobu 2 měsíců z důvodu opakovaných nedostatků zjištěných při řízení základní školy. Jedná se o nedostatečnou komunikaci s rodiči žáků, nedostatečnou informovanost rodičů, nedostatky zajištění organizace dozoru o přestávkách a po skončení vyučování, neřešení stížností rodičů.
5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.