Rada města

Zápis a usnesení z jednání rady města z 17.9.2007

Městský úřad  24.09.2007 17:08
Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichter, p. Preisler, MUDr. J. Zetek, Mgr. I. Čaňková
 
Program: 
1) výpověď z nájmu nebytových prostor
2) žádosti
3) nájmy bytové
4) návrh na odpis el. pánve
5) zápis do kroniky města za rok 2006
6) pronájem bytu v čp. 20
 
1) Starosta informoval radu o tom, že nájemce nebytových prostor v čp. 537 p. Cepek dluží nájemné.
 
Návrh usnesení:
144/07 – rada města rozhodla dát nájemci cukrárny p. Cepkovi výpověd z důvodu neplacení nájemného s umožněním případné dohody o ukončení nájmu dříve než uplyne výpovědní doba a zveřejnit úmysl pronájmu tohoto nebytového prostoru.
5 hlasů pro
 
2) Rada města projednala žádost p. Kyzyváta o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku 1507.
 
Návrh usnesení:
145/07 – rada města na základě žádosti p. Kyzyváta nemá připomínek k umístění novostavby rodinného domku na pozemku č. 1507 v k.ú. Rychnov. Ukládá odboru výstavby upozornit žadatele, že pro stavbu garáže na pozemku č. 1506 je nutné změnit územní plán.
5 hlasů pro
 
3) Rada města projednala návrh na prodloužení nájmu pro p. Havrdu v čp. 173. Stávající nájemní smlouva končí 30.9.2007. k 31.7.2007 nemá p. Havrda žádný dluh na nájemném.
 
Návrh usnesení:
146/07 – rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s p. Havrdou na byt v čp. 173 do 31.12.2007.
5 hlasů pro
 
4) Rada města projednala žádost SČP, a.s. o zvláštní užívání komunikace Tovární, kde bude probíhat rekonstrukce NTL přípojky k domu čp. 355.
 
Návrh usnesení:
147/07 – rada města souhlasí se vstupem do komunikace Tovární pro rekonstrukci NTL přípojky k domu čp. 355 s tím, že tato rekonstrukce bude provedena protlakem. V případě, že nebude technicky možné provést protlak je možné pokud tuto skutečnost provádějící firma prokáže MěÚ provést překop.
5 hlasů pro
  
5) Rada projednala návrh  na výpověd z nájmu manželům Běhalovým pro neplacení nájemného.K 31.7.2007 činí celková dlužná částka 22.473,-Kč.
 
Návrh usnesení:
148/07 – rada města rozhodla vypovědět nájem manželům Běhalovým z bytu v čp.608 pro neplacení nájemného.
5 hlasů pro
 
 
6) Rada se seznámila s žádostí ředitele ZŠ na schválení vyřazení neprodejné elektrické pánve PE ALBA.
 
Návrh usnesení:
148/07 – rada města souhlasí s odpisem elektrické pánve PE ALBA a ukládá ZŠ nabídnout tuto pánev dalším školám v Jabloneckém okrese k dalšímu případnému využití.
5 hlasů pro
 
7) Rada města projednala zápis kronikáře do kroniky obce za rok 2006.
 
Návrh usnesení:
149/07 – rada města schválila zápis do kroniky obce za rok 2006.
3 hlasy pro, 2 se zdrželi
 
8) Starosta informoval radu o přepokládaných nákladech na síťování lokality za kostelem. Odhadnuté náklady na stavbu sítí a komunikace jsou 6,8 mil. Kč. K uvedené problematice starosta připraví materiál na jednání zastupitelstva města.
 
9) Místostarosta informoval o tom, že p. Hozák by měl zájem spolupracovat s městem při výkonu dozoru nad stavbou tréninkového fotbalového hřiště.
 
Návrh usnesení:
150/07 – rada města ukládá MěÚ kontaktovat M. Hozáka ve věci spolupráce při výkonu dozoru nad stavbou tréninkového hřiště.
5 hlasů pro
 
10) Rada města projednala žádost o souhlas se sjezdem plánovaného rodinného domu p. Čermáka do komunikace Hřbitovní.
 
Návrh usnesení:
150/07 – rada města na základě žádosti p. Čermáka souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku č. 713/5 v k.ú. Rychnov na komunikaci Hřbitovní.
5 hlasů pro
 
 
11) Tajemník informoval radu o zájmu Ing. Mullerové a p. Kubáčkové studovat na VŠ VSMS v Liberci a navrhl hradit alespoň částečně oběma školné.
 
Návrh usnesení:
151/07 – rada města souhlasí s úhradou 50 % školného, tj. 25 tis. Kč ročně p. Kubáčkové na studium na VŠ VSMS v Liberci.
4 hlasy pro, 1 se zdržel
 
12) Rada města projednala žádost občanského sdružení Za zájmy občanů města Rychnova na poskytnutí příspěvku na zájezd na zámek Frýdlant.
 
Návrh usnesení:
152/07 – rada města projednala žádost Občanského sdružení Za zájmy občanů města Rychnova u Jablonce nad Nisou a stanovila tyto podmínky pro čerpání schváleného příspěvku: minimální obsazenost autobusu, při které bude město hradit ztrátu je 40 osob. Cena zájezdu bude minimálně 120,- Kč na osobu. Z ceny zájezdu bude uhrazeno vstupné na zámku Frýdlant a část nákladů na dopravu. Zbývající část nákladů na dopravu uhradí město po předložení dokladů a to do maximální výše 2700,- Kč
 
13) Rada města projednala posledně s přítomnými zastupiteli žádosti o pronájem volného bytu 3+1 v čp. 20. Žadatelé: Karin Tomanová – Ostrava, Ladislav Čárný – Jablonec, Dana Koutová – Rychnov, Antonín Cadrik – Rychnov, Pavel Bakrlík – Jablonec, Kateřina Melicharová – Rychnov, Jan Dvořák – Rychnov, Petra Ahnelová – Rychnov, Iveta Vinklářová – Rychnov.
 
Návrh usnesení:
153/07 – rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 3+1 v čp. 20 s p. Kateřinou Melicharovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do 31.12.2007.
5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.