Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.4.2007

Městský Úřad  24.04.2007 21:13

Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichter, p. Preisler, MUDr. Zetek , Mgr. Čaňková , předseda finančního výboru Mgr. Havlíček,

Program:

 1. žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 569
 2. výběrová řízení
 3. žádosti
 4. smlouva o poskytnutí fin. příspěvku
 1. Rada města se seznámila s žádostí p. Rezlera o pronájem nebytových prostor v čp. 569. Současní nájemci p. Hudousková a p. Ficza by rádi ukončili současný nájem těchto prostor dohodou.
  Návrh usnesení:
  67/07 – rada města schvaluje dohodu o ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 569 s p. Hudouskovou a p. Ficzou a zároveň schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 569 p. A. Rezlerovi od 1.5.2007.
  4 hlasy pro
 2. Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci vybudování kanalizace Lesní – U potůčku. Soutěže se účastnili: GASTEP, SaD, ZIKUDA, EVOSA.
  Návrh usnesení:
  68/07 – rada města vybrala za vítěze soutěže na kanalizaci Lesní – U potůčku firmu Zikuda s tím, že fakturace bude až po ukončení díla a s odložením platby 1,5 mil. Kč až do 31.1.2008.
  4 hlasy pro
 3. Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci poskytnutí úvěru na rekonstrukci komunikace Zálesí. Komise doporučila nabídku České spořitelny, a.s. Na zasedání zastupitelstva města se projedná smlouva s vítězem soutěže.
  Návrh usnesení:
  69/07 – rada města vybrala za vítěze soutěže na poskytnutí úvěru na rekonstrukci komunikace Zálesí Českou spořitelnu ,a.s.
  4 hlasy pro
 4. Starosta seznámil radní s žádostí manželů Boškových o zpevnění a údržbu místní komunikace na pozemku č. 1146, manželé Boškovi jsou ochotni provést tuto opravu na své náklady v případě, že město tento pozemek, který slouží výhradně jen jako přístupová cesta prodat.
  Návrh usnesení:
  70/07 – rada města ukládá odboru výstavby informovat p. Krupku o zamýšleném prodeji pozemku č. 1146 s tím, že má možnost zažádat o zřízení věcného břemene přístupu k jeho nemovitosti přes prodávaný pozemek a dále ukládá odboru výstavby zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1146.
  4 hlasy pro
 5. Starosta seznámil radní s žádostí manželů Viselkových o změnu funkčního využití pozemku č. 943/1 v k.ú. Rychnov, na tomto pozemku by manželé Viselkovi po jeho koupi postavili garáže.
  Rada města podmiňuje změnu funkčního využití tohoto pozemku vyřešením problému se zrušeným septikem, který je na tomto pozemku a který sloužil řadovým domkům v Ještědské ulici.
  Na zasedání rady se dostavil MUDr. J. Zetek. Počet přítomných členů rady 5.
 6. Rada města se seznámila s podáním p. Bartáka z Ještědské ulice na výstavbu sedlové střechy na řadový dům v Ještědské ulici.
  Návrh usnesení:
  71/07 – rada města za město Rychnov u Jbc. jako účastník řízení nesouhlasí s vybudováním sedlové střechy na řadovém domku p. Bartáka v Ještědské ulici, případný souhlas podmiňuje tím, že by podobnou střechu měly všechny domy v této řadovce v Ještědské ulici.
  5 hlasů pro
 7. Rada města se seznámila s žádostí p. S. Přiklopilové na souhlas s odstraněním kůlen na dvoře domu čp. 209. Žadatel by vystavěl na tomto místě nový objekt.
  Rada města rozhodla tuto žádost neprojednávat a požaduje od žadatele nákres jak bude vypadat plánovaný objekt a dále požaduje od odboru výstavby informaci o stávajícím objektu kůlen a zhodnocení jejich stavu.
 8. Rada města se seznámila s žádostí firmy Progres na souhlas s uložením plynovodní přípojky do pozemku č. 71 v k.ú. Rychnov.
  Rada projedná tuto žádost na dalším zasedání rady – k rozhodnutí požaduje od odboru výstavby informaci o stavu komunikace a informaci o technickém řešení přípojky.
 9. Místostarosta navrhl řešit problematiku stání na hlavní silnici před samoobsluhou a dále navrhl vyznačit přechod pro chodce pře Kokonínskou ulici někde v okolí domu čp. 255.
  Návrh usnesení:
  72/07 – rada města ukládá odboru výstavby projednat a požádat krajskou správu silnic o instalaci značek zákazu stání před samoobsluhou a dále o vyznačení přechodu pro chodce přes Kokonínskou ulici proti domu čp. 255.
  3 hlasy pro, 1 proti, 1 se zdržel
 10. Rada města požaduje po MěÚ prověřit možnost změny vyhlášky o fondu na zlepšení úrovně bydlení v tom smyslu, zda by bylo možné vyhlásit 2 výběrová řízení na poskytnutí půjčky v průběhu jednoho roku.
 11. Rada města ukládá odboru výstavby informovat radu o uzavírání smluv na pozemek se společenstvím vlastníků Komenského 639 – 641 a dále zveřejnit úmysl prodeje tohoto pozemku ihned, jak to bude možné.
 12. Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení " Za zájmy občanů města Rychnova" ve výši 20 tis. Kč, výše příspěvku byla schválena zastupitelstvem města.
  Návrh usnesení:
  73/07 – rada města schválila smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení "Za zájmy občanů města Rychnova" pro rok 2007.
  4 hlasy pro, 1 proti
 13. Rada požaduje předkládat materiály k jednání zastupitelstva města nejpozději v termínu do 10ti dnů před konáním zasedání zastupitelstva města, o projednání naléhavých záležitostí, u nichž budou materiály dodány později, rozhodne zastupitelstvo.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.