Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.3.2007

Městský Úřad  28.03.2007 13:54

Na úřední desce od 28.03.2007 do 28.04.2007

26/07 – Zastupitelstvo města schvaluje příjmy rozpočtu města na rok 2007 ve výši 32.158.260 Kč, výdaje rozpočtu města na rok 2007 ve výši 41.043.511,36 Kč a financování na rok 2007 ve výši 8.885.251,36 Kč.

27/07 – Zastupitelstvo města schválilo využití 50 tis. Kč na nové značení ulic tabulkami, vzhled těchto tabulek bude schválen na některém dalším zasedání zastupitelstva.

28/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z plánu oprav silnic na rok 2007 celoplošnou výspravu Údolní ulice od pošty ke zdravotnímu středisku

29/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z plánu oprav silnic na rok 2007 rekonstrukci chodníku od čp. 800 k mostu.

30/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z plánu oprav silnic na rok 2007 rekonstrukci komunikace v MŠ

31/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že na výstavbu chodníku mezi ulicí Novou a Rafandou bude v roce 2007 použito maximálně 50 tis. Kč.

32/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z plánu oprav silnic na rok 2007 výstavbu retardéru mezi prodejnou Oáza a domem p. Bartoše.

33/07 – Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby připravit na vybrané akce v rámci kapitoly silnice cenové nabídky pro výběr dodavatele a připravit tabulku pro stanovení priorit v rámci kapitoly silnice.

34/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že v kapitole knihovna bude na opravu a údržbu vyčleněno 50 tis. Kč s tím, že v rámci oprav bude financována oprava kotlů a zámku prosklených dveří včetně zabroušení a dokončení odvodu dešťových vod za 41 tis. Kč

35/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout příspěvek ve výši 110 tis. Kč zahrádkářskému sdružení.

36/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek tanečnímu studiu Magdalena ve výši 30 tis. Kč.

37/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek TJ SPARTAK ve výši 300 tis. Kč na činnost TJ.

38/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek TJ SPARTAK ve výši 206 tis. Kč na dokončení drenáží na tréninkovém hřišti.

39/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo zatím neschvalovat příspěvek na dostavbu klubovny TJ k dalšímu rozhodnutí zastupitelstvo požaduje po TJ SPARTAK doložení projektu klubovny, rozpočtu a návrhu rozdělení dostavby klubovny na určité logické celky.

40/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení Za zájmy občanů města Rychnova ve výši 20 tis. Kč s tím, že bude sdružení hrazena pouze prokazatelně doložená ztráta z plánovaných akcí.

41/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč neregistrovaným fotbalistům na ubytování a utkání s hosty ze Sebnitz.

42/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z plánu na opravy a udržování bytového fondu pro rok 2007 rekonstrukci dveří v čp. 472, výměnu oken v Zahradní 506, rekonstrukci podhledu včetně osvětlení v hale v Besedě a zateplení domu čp. 171. Na výměnu sklepních oken a nové madlo k zábradlí v domě čp. 171 bude vyčleněno 35 tis. Kč. Zastupitelstvo města dále ukládá odboru výstavby připravit ocenění výměny oken na sále v budově Besedy.

43/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že zbývající vybrané položky z rozpočtu na rok 2007 bude projednávat na dalším zasedání.

44/07 – Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2006.

45/07 – Zastupitelstvo města schválilo plnění rozpočtu města za rok 2006.

46/07 – Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 1043 ve vlastnictví města za část pozemku č. 1162 ve vlastnictví Danuše, Dany, Marcela a Václava Kalašových dle přílohy č. 2 žádosti p. Kalaše. Náklady na uhrazení daně z převodu nemovitosti a za vypracování geometrického plánu ponese rovným dílem město a žadatel.

47/07 – Zastupitelstvo město schválilo prodej pozemku č 1055/94 v k.ú. Rychnov manželům Rýdlovým na výstavbu rodinného domu za 475,–Kč/m2 a současně schválilo prodej pozemku 1055/95 v k.ú. Rychnov manželům Geckovým za 475,–Kč/m2. Prodej pozemků se uskuteční pouze v případě, že tyto pozemky koupí oba žadatelé a to současně.

48/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo evidovat žádost manželů Malých o koupi pozemků č. 771/3 a 768/2 v k.ú. Rychnov za účelem výstavby rodinného domu a zároveň vydává příslib možnosti přednostní koupě tohoto pozemku pro manžele Malé po dokončení změny územního plánu a získání pozemku č. 768/2 od Pozemkového fondu.

49/07 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1027/6 v k.ú. Rychnov jehož koupi neakceptoval p. M. Zavadil firmě ASANO, s.r.o. Liberec za účelem výstavby rodinného domu za 585,–Kč/m2 za standardních podmínek.

50/07 – Zastupitelstvo města schválilo na základě žádosti firmy ASANO s.r.o. Liberec zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1202 v k.ú. Rychnov.

51/07 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1742/1 v k.ú. Rychnov firmě ASANO s.r.o. na výstavbu rodinného domu za 650,–Kč/m2 a za splnění podmínky složení zálohy ve výši 80 tis. Kč na případnou smluvní pokutu.

52/07 – Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 16/07 v rozsahu schválení prodeje pozemku č. 1027/5 sl. K. Jirošové a zároveň schvaluje prodej pozemku č. 1027/5 v k.ú. Rychnov sl. K. Jirošové a p. M. Kouckému, kteří budou tento pozemek kupovat do podílového spoluvlastnictví každý jednu polovinu. V případě, že žadatelé do doby uzavření smlouvy uzavřou sňatek bude se jim tento pozemek prodávat jako manželům do společného jmění manželů. Ostatní podmínky usnesení č. 16/07 zůstávají v platnosti.

53/07 – zastupitelstvo města na základě žádosti p. Jelínkové schválilo zveřejnění úmyslu směny části pozemku 1548 v k.ú. Pelikovice za část pozemku 888 a část pozemku 936 v k.ú. Pelikovice za účelem změny vedení trasy budované komunikace.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.