Úřední deska

Oznámení o zahájení územního řízení

Městský Úřad  12.03.2007 14:57

Na úřední desce od 12.03.2007 do 27.03.2007

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  RYCHNOV   U  JABLONCE  NAD  NISOU
Odbor výstavby  –  stavební úřad
Husova č.p. 490,   468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Vyřizuje: Kubáčková
Telefon: 483 388 071, 603 415 235 mobil
E–mail:   pkubackova@rychnovjbc.cz
Č.j.: SÚ/555/07
Zn: město.kan.příkrá.zah.úz.říz.

V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 6.3.2007

 

Navrhovatel: Město  Rychnov u Jablonce n.N., IČO : 00262552, se sídlem Husova č.p.490,Rychnov u Jablonce n.N.  zast. starostou města, Ing.Františkem Chloubou.

 

Stavba: Rychnov – splašková stoka v ul. Příkré,  v obci i k.ú.Rychnov u Jablonce n.N.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška

 

Město  Rychnov u Jablonce n.N., IČO : 00262552, se sídlem Husova č.p.490,Rychnov u Jablonce n.N.  zast. starostou města, Ing.Františkem Chloubou.podalo dne 15.2.2007 u Městského úřadu v Rychnově u Jablonce n.N., Stavebního úřadu ( dále jen "Stavební úřad") žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:  Rychnov – splašková stoka v ul. Příkré,  v obci i k.ú.Rychnov u Jablonce n.N.. Dnem podání žádosti, tj. dnem 15.2.2007, bylo řízení o umístění stavby zahájeno.

  

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou chystá rekonstrukci ulice Příkrá. Před provedením je nutno vybudovat zde splaškovou stoku, která bude v budoucnu obsluhovat plánovanou bytovou výstavbu v prostoru za kostelem.

Realizace stavby umožní napojení zprvu 3, později patrně až 25 rodinných domků v ulici Příkrá a v prostoru za kostelem.

 

Umístění stavby:

Staveniště se nachází na pozemcích  č. 556,613 ( ostatní komunikace ), 617 (TTP) a nepatrně zasáhne i do pozemku č. 555/2 ( zahrada ), vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví města  Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Staveniště je rovinaté až mírně svažité, dobře dostupné pro techniku od ulice Čechova a Ještědská ulicí Příkrá.Povrch je většinou pokryt téměř rozpadlým asfaltem, část stavby vede loukou.

Na staveništi se kromě stávající stoky nacházejí tyto podzemní IS: vodovod, kabely spojů, NN, místní rozhlas, VO, stáv. propustek, plynovod.

Stavba se nedotkne LPF, částečně bude realizována na zemědělských pozemcích.Stavba bude v CHOPAV  Severočeská křída. Staveniště se nachází v povodí Mohelky, hydrologické pořadí 1–05–02–036 a hydrogeologickém rajonu 641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor.

Většina staveniště leží v ochranném pásmu celostátní dráhy SŽDC č. 508 Pardubice – Liberec, malá část staveniště se nachází v ochranném pásmu vrchního vedení VN 35 kV.

Mělké uložení stoky v ulici Čechova si vynutilo přeložení propustku drobného potůčku, který ulici Příkrou kříží.

 

Městský úřad v Rychnově u Jablonce n.N., jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ( dále jen stavební zákon),v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

 

27..3. 2007 ve 14.00 hodin

se srazem v ulici Příkrá před domem č.p. 78, v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanc. stavebního úřadu ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na č. tel. 483 388 071.

Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o umístění stavby získáno před oznámením zahájení územního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s umístěním jednotlivých staveb souhlasí.

 

Nechá–li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

Pavla Kubáčková
referent stavebního úřadu
v Rychnově u Jablonce n.N.

 

Obdrží:

Navrhovatel:

Město Rychnov u Jablonce n.N. , Husova č.p.490, Rychnov u Jablonce n.N.

Ostatní účastníci řízení:

Eva Dvořáková, Údolní 72, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
Jaroslava Knorková, Čechova 664, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
Monika Knorková, Čechova 664, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
Věra Králíčková, Ještědská 647, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
Stanislav Karela, Dubová 351, 468 01 Kokonín
Helena Hillebrandová, Příkrá 78, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
Antonín Hillebrand, Příkrá 78, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
Petra Popelková, Příkrá 684, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
ČEZ Distribuce a.s.  Guldenerova 19, 309 03  Plzeň
Telefónica O2 Czech republic,a.s.  DLSS Liberec, Masarykova 20/273,  403 40  Ústí nad Labem
Severočeská plynárenská a.s.  Klišská 940,  401 17  Ústí n.Labem
Severočeské vodovody a kanalizace  a.s.  záv. Vratislavice , Sladovnická 1082 Liberec 30,   463 11
České dráhy, a.s., Nákladní 459 P.O.BOX 51, 460 02 Liberec
Elektroservis Pivrnec, Zdeněk Pivrnec, Wolkerova č.p.485, Rychnov u Jablonce n.N.

Občanská sdružení :

OS  "Za zájmy občanů města Rychnova", Jiří Mrázek, Horská č.p.615, Rychnov u Jablonce n.N.,

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Jablonec n.N., odbor stavební a živ.prostředí, odd.ŽP. Náměstí Míru 19, 467 51 Jablonec .n.N.
Městský úřad Jablonec n.N., odbor správy majetku,dopravní a silniční úřad, Mírové Náměstí 19, 467 51  Jbc n.N.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.