Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 8.1.2007

Městský Úřad  10.01.2007 18:48

Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichter, p. Preisler, MUDr. Zetek, předseda finančního výboru Mgr. Havlíček

Program:

 1. seznámení s návrhem výstavby nového bytového domu
 2. další řešení nájmu p. Havrdy
 3. Rally Bohemia
 4. použití služebního vozidla
 5. kontroly pokladen
 6. zvyšování nájmu z nebytových prostor
 7. pronájem volného bytu v čp. 209
 1. Na zasedání rady města se dostavil p. Maryško a projektant Ing. Novotný s návrhem na změnu úp a zakoupení pozemku č. 139,141 a 142 kde p. Maryško hodlá postavit obytné domy Ing. Novotný seznámil radu s návrhem vzhledu plánovaných obytných domů a informoval radu o jejich dispozicích.
  Zveřejnění úmyslu prodeje tohoto pozemku projedná zastupitelstvo města.
  Místostarosta města v souvislosti s výstavbou obytných domů na náměstí požádal p. Maryšku (jeden z investorů) o nějakou vhodnou prezentaci vzhledu budoucích domů na náměstí.
  Pan Maryško přislíbil, že na staveništi bude umístěná velká viditelná tabule, kde bude obrázek stavěných obytných domů
 2. Na zasedání rady se dostavil nájemce bytu v čp. 173 p. Havrda, který předložil doklad o uhrazení dlužného nájemného za měsíce prosinec a listopad 2006, stále však neuhradil nájemné za měsíc září a říjen 2006. Pan Havrda slíbil, že do 14ti dnů uhradí veškeré své dluhu, od ledna již opět pracuje a i syn už opět pracuje.
  Návrh usnesení:
  1/07 – rada města rozhodla, že s doložením úhrady dluhu na nájemném p. Havrdy posečká do 22.1.2007, kdy p. Havrda prokáže úhradu dluhu, pokud se tak stane rada města prodlouží nájemní smlouvu p. Havrdovi do 28.2.2007.
  4 hlasy pro
 3. Na zasedání rady se dostavili zástupci pořadatele Rally Bohemia. Jednání proběhlo o použití hřebenové cesty na Pelikovicích, kde má Pozemkový fond letos tuto cestu rekonstruovat. Zástupci uvedli, že jsou dohodnuti s firmou, která bude tuto rekonstrukci realizovat, že ji provedou až po závodě.
  ¨ Návrh usnesení:
  2/07 – rada města souhlasí s konáním Rally Bohemia v roce 2007 v katastru Rychnova a Pelikovic a nemá námitek k využití hřebenové cesty na Pelikovicích při závodě. Podmínkou jejího využití je její protokolární předání a převzetí, její oprava po závodě a dohoda s firmou, která realizuje rekonstrukci hřebenovky v katastru Pelikovic, že tuto rekonstrukci provede až po závodě.
  4 hlasy pro
 4. Rada města projednala návrh na souhlas s používáním služebního vozidla pro nové pracovníky úřadu.
  Návrh usnesení:
  3/07 – rada města souhlasí s používáním služebního vozidla novými pracovnicemi MěÚ Mgr. Strnadovou, Ing. Millerovou a p. Kubáčkovou,.
  4 hlasy pro
 5. V souvislosti se žádostí firmy UNAS Křížany o změnu nájemce pozemku pod stánkem s pečivem rada města jednala o pronájmu pozemku pro novou pekařskou firmu.
  Návrh usnesení:
  4/07 – rada města ukládá odboru výstavby zveřejnit úmyslů pronájmu pozemku pod stánkem s pečivem na náměstí.
  4 hlasy pro
 6. Starosta města vzhledem k tomu, že člen inv. Komise pro inventuru pokladen není v zastupitelstvu a se změnou předpisů v této věci navrhl požádat kontrolní výbor o to aby vykonával jednou ročně kontrolu pokladen ( MěÚ, Knihovna, DPS). Dosud tuto činnost vykonávala komise ve složení Ing. Hořejš a p. Šulcová.
  Návrh usnesení:
  5/07 – rada města žádá kontrolní výbor o vykonávání namátkové kontroly pokladen na MěÚ, DPS a knihovně.
  4 hlasy pro
 7. Rada města se seznámila s žádostí odboru výstavby o stanovisko k případnému zvyšování nájmů z nebytových prostor. Uvažovaná inflace za rok 2006 činí 2,5 – 2,6 %.
  Návrh usnesení:
  6/07 – rada města rozhodla pro rok 2007 s ohledem na výši inflace za rok 2006 nezvyšovat nájemné z nebytových prostor.
  4 hlasy pro
 8. Rada města se seznámila s problémem, který nastal ve Spojovací ulici, kde některé automobily parkují na veřejné zeleni vedle domu Ing. Hudce.
  Návrh usnesení:
  7/07 – rada města schvaluje návrh na zahrazení veřejného prostranství vedle domu Ing. Hudce ve Spojovací ulici, tak aby zde nemohly parkovat automobily.
  4 hlasy pro
 9. Rada města se seznámila s žádostí p. Jiroše o pronájem pozemku č. 612/9 v k.ú. Rychnov.
  Návrh usnesení:
  8/07 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu pozemku č. 612/9 v k.ú. Rychnov.
  4 hlasy pro
 10. Tajemník informoval radu o tom, že je u něj k dispozici statistika knihovny za rok 2006.
 11. Starosta informoval radní, že město má nyní nevyužitá křesla, která dosud využíval pro svatební obřady.Návrhy na jejich další využití je možno dát do 14ti dnů tajemníkovi nebo starostovi. Jedná se o sedací soupravu starou min. 18 let.
 12. Rada města na základě jednání v zastupitelstvu města a zvážení potřebnosti žadatelů schválila přidělení bytu v čp. 209.
  Návrh usnesení:
  9/07 – rada města rozhodla, že volný byt v čp. 209 bude pronajmut p. Dvořákové na dobu 1 roku.
  3 hlasy pro, 1 proti

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.