Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 6.11.2006.

Městský úřad  13.11.2006 08:42

Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichter, p. Preisler, Mgr. I. Čaňková, MUDr. Zetek, předseda finančního výboru Mgr. Havlíček

Program:

 1. stanovení termínu zasedání rady a zastupitelstva
 2. zřízení komisí rady a jmenování jejich předsedů
 3. stanovení počtu zaměstnanců MěÚ
 4. zimní údržba
 5. projednání žádostí
 1. Starosta přivítal nové členy rady města a předsedu finančního výboru Mgr. Havlíčka.
  Tak jako v předchozím volebním období se zasedání rady města mohou účastnit předsedové výborů.
  Návrh usnesení:
  165/06 – rada města stanovila termíny konání zasedání rady města na 20.11. od 17.30 hod., 4.12. od 17.00 hod., 18.12. od 17.30 hod. a 8.1.2007 od 17.00 hod., dále rada města stanovila termíny konání zasedání zastupitelstva města na 4.12.2006 a 8.1.2007 od 18.30 hod.
  5 hlasů pro
 2. Rada města dále jednala o počtu a obsazení komisí rady. Navrženy byly komise pro životní prostředí, SPOZ, komise pro výběrová řízení, komise pro sport a mládež.
  Návrh usnesení:
  166/06 – rada města zřizuje komisi pro životní prostředí a jmenuje jejím předsedou p. Pavla Černého, SPOZ a jmenuje jejím předsedou Mgr. J. Palmovou, komisi pro výběrová řízení a jmenuje jejím předsedou p. J. Kováříka, komisi pro sport a mládež a jmenuje jejím předsedou Bc. V. Choutku.
  5 hlasů pro
 3. Pan Preisler navrhl využít pro možné sportovní a kulturní aktivity města a spolků klubovnu zahrádkářského svazu.
  Návrh usnesení:
  167/06 – rada města pověřuje radního p. Preisler a jednáním s představiteli zahrádkářského svazu ve věci možnosti převzetí nebo výkupu zahrádkářské klubovny.
  5 hlasů pro
 4. Starosta informoval radní o tom, že město v rámci grantu z Libereckého kraje obdrželo částku 100 tis. Kč na průzkum a rozbory k novému územnímu plánu. Starosta vyzval radní k aktivní účasti na návrzích k novému ÚP.
  Návrh usnesení:
  168/06 – rada města ukládá starostovi města informovat zastupitele a občany města prostřednictvím webových stránek města a zpravodaje o úmyslu pořídit nový územní plán a o výzvě k předkládání záměrů k novému územnímu plánu.
  5 hlasů pro
 5. Starosta informoval radu o záměru, aby zpravodaj města, kulturní a spol. akce města a dále zajišťování výstav a propagace města spolu s určitou administrativní prací zajišťoval pracovník na plný úvazek. V současné době jsou tyto činnosti zajišťovány na dohodu o pracovní činnosti nebo např. je realizuje starosta. V této souvislosti zmínil tajemník možnost čerpání dotace z EU.
  Návrh usnesení:
  169/06 – rada města souhlasí se zřízením nového místa na MěÚ od 1.1.2007 a stanovuje celkový počet zaměstnanců úřadu na 11 (úvazek 10,75), mimo knihovny a DPS.
  5 hlasů pro
 6. Rada města se seznámila s žádostí odboru dopravy MěÚ Jablonec o stanovení názvu části obce v lokalitě Dolní Dobrá Voda z důvodu umístění dopravního značení.
  Návrh usnesení:
  170/06 – rada města stanovuje název části obce v lokalitě Dolní Dobrá Voda pro potřeby dopravního značení na " Rychnov u Jablonce n/N Dolní Dobrá Voda".
  5 hlasů pro
 7. Starosta informoval radu o žádosti firmy Rengl na instalaci nové plakátovací plochy vedle domu čp. 209.
  Návrh usnesení:
  171/06 – rada města souhlasí s instalací nové plakátovací plochy firmy Rengl podél chodníku u autobusové zastávky směrem do Jbc. směrem k domu čp. 209.
  5 hlasů pro
 8. V souvislosti s poskytnutým grantem na zpracování nového územního plánu bude potřeba vybrat jeho zpracovatele. Dosavadní územní plán realizoval arch. Štěpánek. Vzhledem ke specifikům zpracování ÚP a k objemu zakázky doporučil starosta oslovit Ing. arch. Štěpánka s tí, že komisi PVŘ bude uloženo prověřit přiměřenost ceny díla.
  Návrh usnesení:
  172/06 – rada města ukládá komisi pro výběrové řízení prověřit přiměřenost ceny nabídky Ing. arch. Štěpánka na pořízení nového územního plánu.
  5 hlasů pro
 9. Rada města projednala návrh na posunutí značky označující město Rychnov v ulici Smetanova, která je nyní umístěna až nad domem p. Hozáka ke křižovatce Zálesí a Smetanova. Problémem při umísťování značky může být hranice obce Pulečný, která zde vede.
  Návrh usnesení:
  173/06 – rada města ukládá odboru výstavby připravit návrh a případně projednat přemístění značky označující město Rychnov v ulici Smetanova.
  5 hlasů pro
 10. Starosta předložil radě k výběru návrh designu a barvy nových židlí pro zastupitele a veřejnost do zasedací síně.
  Návrh usnesení:
  174/06 – rada města vybrala židle firmy TON v designu 313205 pro zastupitele a designu 313917 stohovatelné pro diváky, oboje v barvě čalounění 183 Alcatraz a dřeva třešeň a odsouhlasila pořízení 16 ks židlí pro zastupitele a 20 ks židlí pro veřejnost.
  5 hlasů pro
 11. Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy s asistenčním centrem, které zajišťuje podklady pro dotaci z norských fondů. Odměna pro asistenční centrum činí 200 tis. V případě získání dotace, pokud město odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace uhradí pouze smluvní pokutu ve výši 30 tis. Kč. Uzavření této smlouvy projedná zastupitelstvo města.
  Mgr. Havlíček v souvislosti se zamýšlenou rekonstrukcí školy navrhl vybudovat ve výklenku zadní strany velké školy místnost pro aktivity žáků v čase mezi vyučováním.
  Návrh usnesení:
  175/06 – rada města ukládá odboru výstavby projednat s projektantem návrh na umístění nové místnosti pro volné aktivity žáků ve výklenku na zadní straně budovy v rámci případné rekonstrukce ZŠ.
  5 hlasů pro
 12. Starosta informoval radu o jednání s majiteli řadových domků v Ještědské ulici, kteří chtějí zrušit stávající septik a připojit se na kanalizaci v Ještědské. Starosta informovala radu o tom, že pokud město bude investorem obdrží město platbu od SVS za připojené obyvatele. Město může také nabídnout půjčku majitelům řadovek na tuto akci.
  Návrh usnesení:
  176/06 – rada města doporučuje aby se město stalo investorem přípojek na kanalizační řad v Ještědské ulici pro řadové domky čp. 658 – 663. Podmínkou je aby byli připojeni všichni majitelé řadovek.
  5 hlasů pro
 13. Starosta informoval radu města o jednání s manželi Růžičkovými o prodeji části pozemku 1776, která je nutná pro zřízení přístupové cesty z ulice Na Zálesí. Růžičkovy se rozhodli část tohoto pozemku neprodávat. Starosta bude proto pokračovat v jednání s p. Maryškem, který vlastní pozemek naproti pozemku manželů Růžičkových.
 14. Rada města se seznámila s žádostí manželů Hanykových o prodej části pozemku č. 141.
  Návrh usnesení:
  178/06 – rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodávat část pozemku č. 141 manželům Hanykovým pro rozšíření zahrady z důvodu, že by došlo ke znehodnocení tohoto pozemku.
  5 hlasů pro
 15. Starosta informoval radní o dopisu p. Kerhartové, která žádá opětovné projednání její žádosti o změnu územního plánu. Její žádost bude postoupena k projednání zastupitelstvu města.
 16. Tajemník informoval radní o žádostech o nájem volného bytu v čp. 209. Rada konstatovala, že výběr nového nájemníka se uskuteční dle doporučení zastupitelstva města a bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
 17. Rada města se seznámila s odvoláním p. Melichara proti výběru TSMJ na provádění zimní údržby ve městě. Dle vyjádření p. Melichara bylo při výběru opomenuto, že prováděl pro města zdarma některé práce.
  Návrh usnesení:
  179/06 – rada města revokuje své usnesení č.159/06 a rozhodla vybrat na provádění zimní údržby firmu p. Melichara.
  4 hlasy pro, 1 se zdržel
 18. Rada města se seznámila s žádostí p. Šámala o prodloužení nájemní smlouvy k pozemku v Příkré ulici pod stávající plechovou garáží.
  Návrh usnesení:
  180/06 – rada města ukládá tajemníkovi připravit na další jednání rady přehled nájemních smluv na pozemky pod plechovými garážemi v Příkré ulici za účelem kontroly sjednocení termínů pronájmu a souladu s termíny stavebních povolení.
  5 hlasů pro
 19. Rada města projednala žádost p. Koška o souhlas s oplocením pronajatého pozemku.
  Návrh usnesení:
  181/06 – rada města na základě žádosti p. Koška souhlasí s oplocením pozemku č. 310/1 v k.ú. Rychnov u jbc.
  5 hlasů pro
 20. Tajemník předložil radním návrh Nařízení č. 2 o zimní údržbě. Nařízení bude projednáno radou města na dalším zasedání.
 21. Rada města vznesla dotaz na možnost instalace bankomatu ve městě. Starosta informoval radní, že banky nejsou v tomto ohledu instalaci bankomatu v Rychnově nakloněny.
  Návrh usnesení:
  182/06 – rada města ukládá starostovi města oslovit Českou spořitelnu ve věci možného umístění bankomatu v Rychnově a případných dalších podmínek jeho instalace .
  5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.