Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 11.9.2006

Městský Úřad  07.10.2006 14:39

Na úřední desce od 03.10.2006 do 03.11.2006

115/06 – Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemků 1722/1 a 1722/2 v k.ú. Rychnov p Maryškovi.

116/06 – Zastupitelstvo města konstatuje, že má zájem uvažovat o zástavbě na pozemcích 1722/1 a 1722/2 v k.ú. Rychnov po změně územního plánu.

117/06 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi jednat s manželi Výborskými o realizaci přístupové cesty na jejich pozemku a výstavbě inženýrských sítí.

118/06 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1513/14 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Jedličkovým za 650,–Kč/m2 za podmínky složení zálohy na smluvní pokutu za nedodržení termínu kolaudace ve výši 80 tis. Kč.

119/06 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1733/5 v k.ú. Rychnov o výměře 162m2 za 100,–Kč/m2 p.Maryškovi.

120/06 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Klincové rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 740/1 v k.ú. Rychnov a ukládá odboru výstavby nabídnout k prodeji pozemky č. 740/1 a 740/2 současně p. Klincové.

121/06 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 771/2 v k.ú. Rychnov p. Hrdinové za 650,–Kč/m2.

122/06 – Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 64/06 a schvaluje směnu pozemku č. 1222 v k.ú. Rychnov za oddělené části pozemku č. 1224, které zasahují do komunikace Malířská ve vlastnictví Ing. Bartoše. Výměru pozemku č. 1222 nad rámec směňovaných dílů doplatí Ing. Bartoš cenou 405,–Kč/m2.

123/06 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 771/3 v k.ú. Rychnov Ing. Krátkému za 650,–Kč/m2 s podmínkou, že pokud město získá pozemek č. 768/2 v k.ú. Rychnov je Ing. Krátký povinen tento pozemek zakoupit za cenu 650,–Kč/m2.

124/06 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje celého pozemku č. 464 v k.ú. Rychnov.

125/06 – Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby připravit návrh na možné rozdělení pozemku č. 494 v k.ú. Rychnov, tak aby mohl být využit pro stavbu rodinných domků.

126/06 – Zastupitelstvo města neschválilo žádost p. Kerhartové o zařazení pozemků č. 2570, 2578 a 2579 v k.ú. Rychnov do změny územního plánu.

127/06 – Zastupitelstvo města schválilo příspěvek ve výši 70 tis. Kč na plynofikaci Zálesí III. Etapu dle žádosti Ing. Gartnera a ukládá finančnímu výboru připravit návrh příslušného rozpočtového opatření.

128/06 – Zastupitelstvo města schválilo proplacení 50% nákladů na vyvložkování komína v nájemním bytě p. J. Čermáka, který provedl vyvložkování na své náklady v minulém roce.

129/06 – Zastupitelstvo města rozhodlo prominout poplatky z prodlení ve výši 10.966 Kč p. Šádové.

130/06 – Zastupitelstvo města revokovalo své usnesení č. 114/06 a schválilo prodej bytu v čp. 654 p. Bubeníkovi za 796 tis. Kč.

131/06 – Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou schválilo ručení městu Jablonec nad nisou formou notářského zápisu o uznání dluhu s přímou vykonatelností ve prospěch Města Jablonec nad Nisou na částku ve výši podílu dotace ze SROP na projekt Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Mikroregionu Jizerské hory, připadající na Město Rychnov u Jablonce nad Nisou za předpokladu, že Město Jablonec nad Nisou převezme záruky za překlenovací úvěr od České spořitelny v Jablonci nad Nisou na profinancování dotací tohoto projektu za celý mikroregion Jizerské Hory. Zastupitelstvo města dále ukládá starostovi o minimalizaci nákladů na notářský zápis.

132/06 – Zastupitelstvo města rozhodlo akceptovat podmínky manželů Melicharových za souhlas s umístěním stavby části kan. splaškové a dešťové stoky na pozemku manželů Melicharových: 1) Včasné oznámení zahájení stavby2) Ukončení stavby do 10 dnů od zahájení 3) Úhradu nákladů spojených s údržbou pozemku po stavbě 4) napojení odpadů domu čp. 354

133/06 – Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/06 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území Rychnova u Jablonce nad Nisou a Pelikovic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

134/06 – Zastupitelstvo města neschválilo žádost zastupitelstva obce Rádlo na přehodnocení stanoviska města k případné výstavbě větrných elektráren a vyjmutí tohoto stanoviska z návrhu změny územního plánu.

135/06 – Zastupitelstvo města na základě iniciativy obce Hora Svaté Kateřiny a 28 senátorů souhlasí s podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §4 odst.2 a přílohy č. 2 zákona č. 243/2000Sb. Ve znění pozdějších předpisů a zároveň rozhodlo uvolnit částku 1.000,–Kč na náklady spojené s touto ústavní stížností.

136/06 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že dodavatel stavby rekonstrukce komunikace Na Zálesí bude firma SILCOM, která nabídla nejnižší cenu 6.114 tis. Kč.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.