Územní plánování

Zadání změny územního plánu

Městský Úřad  06.04.2006 11:13

Na úřední desce od 06.04.2006 do 22.04.2006

Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou
Odbor výstavby, Husova č.p. 490, PSČ 468 02, tel.483388254, fax 483388006

Vyřizuje: J. Přiklopilová
Č.j.: OV/ 347 /06 – U
Datum: 29. března 2006

Obdrží: Dle rozdělovníku

Oznámení o projednání upraveného návrhu zadání VII. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

Veřejná vyhláška

Odbor výstavby Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou z titulu pořizovatele územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou a jeho změn

oznamuje

v souladu s ustanovením § 31, odst. 2 a § 20 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění, projednání upraveného návrhu zadání VII. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

VII. změna řeší:

 1. změnu funkčního využití ploch zastavitelných dvěma rodinnými domy na plochy zastavitelné čtyřmi rodinnými domy k.ú.Rychnov u Jablonce n.N.
 2. změnu funkčního využití plochy nezastavitelné v kategorii zahrada na plochu zastavitelnou pro trvalé nebo rekreační bydlení, k.ú.Rychnov u Jablonce n.N.
 3. změnu funkčního využití plochy nezastavitelné v kategorii louka a ostatní plochy–silnice, na plochu zastavitelnou – kategorie zemědělská výroba, k.ú.Rychnov u Jablonce n.N.
 4. změnu funkčního využití plochy nezastavitelné v kategorii zahrada na plochu zastavitelnou pro stavbu rodinného domu, k.ú.Rychnov u Jablonce n.N.
 5. návrh na využití ploch dosud územním plánem neřešených na plochy zastavitelné větrnými elektrárnami, katastrálním území Pelíkovice
 6. změnu funkčního využití ploch nezastavitelných v kategorii pastvina na plochy pro občanskou vybavenost, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Veřejnoprávní projednání návrhu upraveného zadání VII. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou se koná:

dne 19. 4. 2006 (středa) v 9.00 hodin

s dotčenými správními úřady, správci pozemků a podzemních zařízení a sousedními obcemi v kanceláří tajemníka města v I.patře budovy Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou,

1

dne 19. 4. 2006 (středa) v 15.30 hodin

s vlastníky pozemků, občanskými iniciativami a veřejností v  kanceláři tajemníka města, v I. patře budovy Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Návrh upraveného zadání VII. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru výstavby Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, I. patro, v úředních dnech, tj. v pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, popřípadě v jiný, domluvený termín, od 3.4.2006 do 3.5.2006.

Poučení vyplývající ze stavebního zákona:

 1. Dotčené správní úřady sdělí svá stanoviska k upravenému návrhu zadání VII. změny územního plánu nejpozději do 30–ti dnů po obdržení návrhu. Ke stanoviskům, podaným po této lhůtě, se nepřihlíží.
 • Ve lhůtě do 15–ti dnů od posledního dne vystavení návrhu zadání VII. změny územního plánu města může každý uplatnit své podněty.
 • Marie Nedomlelová
  vedoucí odboru výstavby MěÚ
  v Rychnově u Jablonce nad Nisou

  Dotčené správní úřady:

  1. Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
  2. Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O. BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7
  3. Ministerstvo živ. prostředí, Odbor výkonu státní správy V, Tř. 1.máje 26, 460 01 Liberec
  4. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 110 00 Praha 10
  5. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor inv. rozvoje, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
  6. Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
   (na vědomí : Centrum dopravního výzkumu, Sokolovská 82, 180 00 Praha 8)
  7. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, U Rybníka 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
  8. Obvodní báňský úřad v Liberci, Tř.1.máje 858/26, 460 01 Liberec 1
  9. Krajská hygienická stanice Lib. kraje, územní pracoviště Jablonec nad Nisou,Turnovská 40
  10. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec n.N.,Palackého 91,
  11. Vojenská ubytovací a stavební správa, ul. Na Valech 76, 412 43 Litoměřice
  12. Státní energetická inspekce, Nám.E.Beneše 584/24, Liberec, 460 01
  13. Městský úřad Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
   • odbor rozvoje – oddělení architektury a územního plánu
   • odbor stavební a životního prostředí – oddělení životního prostředí
   • dbor správy majetku – dopravní a silniční úřad

   Účastníci řízení:

  14. Policie ČR, OŘ–DI, ul. 28.října 10, 466 73 Jablonec nad Nisou
  15. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec
  16. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PO BOX 1, Praha 4, 145 05
  17. Správa vojenské dopravy, Šimkova 333, 501 01 Hradec Králové
  18. ČEZ Distribuce a.s., Guldnerova 19, Plzeň, 309 03
  19. Severočeská plynárenská a.s., Klišská 940, 401 17 Ústí n.Labem
  20. Český Telecom a.s., DLSS Liberec, Masarykova 20/273, 403 40–Ústí nad Labem
  21. Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice
  22. Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 82 Hradec Králové
  23. Lesy ČR s.p., lesní správa Jablonec n.N., Novoveská 61, 466 01 Jablonec n.N.
  24. České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, Praha 3
  25. Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 32, 460 06 Liberec
  26. Obec Pulečný, Pulečný č.p. 26, 468 02
  27. Obec Rádlo, Rádlo č.p. 252, 468 03
  28. Obec Frýdštejn, Frýdštejn č.p. 80, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
  29. Obec Jeřmanice ,463 41
  30. Město Jablonec nad Nisou
  31. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
  32. Petr Padrta, Rochlická 365, 463 11 Liberec–Vratislavice
  33. Jana Pachmanová, Mozartova 20, 466 04 Jablonec nad Nisou
  34. Michal Plachta, Žitná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
  35. Josef Peřina, Ivana Peřinová, Občanská č.p. 481, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
  36. Ing.Alfred Miller, Kokonínská 17, Rychnovu u Jablonce n.N.
  37. Ecoenergy, Nad Tratí323, Liberec, 463 12
  38. Michal Ulman, Maršovice č.p. 112
  39. Jaroslav Šámal, Náměstí Míru č.p. 637, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
  40. Ludmila Svobodová, Svatopluka Čecha 6, 466 01 Jablonec nad Nisou
  41. Petr Porš, Jabloňová 232, Havřice, 688 01 Uherský Brod
  42. Dagmar Klímová, Polní 12, 460 01 Liberec
  43. Občanské sdružení "Za zájmy občanů města Rychnova u Jablonce nad Nisou", Horská
   č.p. 477, Libor Zemín, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
  44. Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP ARMILLARIA Liberec, Rychtářská 926/14
  45. Dále obdrží:

  46. Ing. arch. Štěpánek, Arch servis, Leknínová 1063, 463 11 Liberec

  4

  SOUPIS VYHODNOCENÍ

  1. REKAPITULACE DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU PROJEDNÁNÍ.
   Ke dni 31.května 2005 zaevidoval pořizovatel územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou 7 žádostí o změnu platného územního plánu města, z nichž 3 žádosti o změnu byly schváleny zastupitelstvem k zařazení do VI. změny územního plánu. Ve dvou případech byla změna iniciována z vlastního podnětu pořizovatele a jedna z podnětu soukromého investora a pořizovatele.
   Zastupitelstvo města schválilo podnět na pořízení VI. změny ÚPN usnesením č. 36/05 ze dne 18.4.2005 a usnesením č. 46/05 ze dne 16.5.2005. Veřejnoprávní projednání návrhu zadání VI. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou proběhlo dne 11. července 2005.
   Pořizovatel obdržel v rámci veřejnoprávního projednání 22 vyjádření.
  2. INFORMATIVNÍ PŘEHLED VYJÁDŘENÍ.

  DSÚ – dotčené správní úřady:

  1. Krajský úřad Libereckého kraje – souhrnné stanovisko ze dne 7.7.2005:
   1. z hlediska odboru dopravy : vyřešit komunikační napojení na silniční síť, popř. na místní komunikace, výhledově rozšířit stávající silnice III/28713 a III/28714.
   2. z hlediska odboru životního prostředí a zemědělství :
    • z hlediska státní správy lesů : dodržet ochranné pásmo lesa
    • z hlediska ochrany přírody a krajiny : nesouhlas zařadit severní část parcely 1283/1 v k.ú. Pelíkovice do zastavitelného území z důvodu výskytu sasanky lesní, nedoporučuje se zařadit rovněž p.p.č. 963/1 z důvodu výskytu lilie zlatohlávek.
    • z hlediska ochrany ZPF : pozemky v lokalitě č. 1 a 2 – požadavek dohodnout rozvoj v těchto lokalitách před zpracováním další etapy změny.
    • z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem : viz. vodoprávní úřad MěÚ Jablonec n.N.
    • z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí : nebude provedeno zjišťovací řízení.
   3. z hlediska odboru územního plánování a stavebního řádu :
    • souhlasné stanovisko.
    • požadavek sledovat soulad s konceptem ÚP VÚC LK.
   4. z hlediska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu : bez připomínek.
  2. Ministerstvo vnitra – územní pracoviště Ústí nad Labem ze dne 15.7.2005:
   souhlasné stanovisko s podmínkou, že v případě střetu akce s majetkem MV–ČR budou žádat o doplňující vyjádření.
  3. Ministerstvo životního prostředí –odbor výkonu státní správy V, Liberec ze dne 29.6.2005:
   bez připomínek.
  4. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha: nevyjádřili se.
  5. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha ze dne 30.6.2005: bez připomínek.
  6. Ministerstvo dopravy a spojů, centrum dopravního výzkumu Praha ze dne 13.7.2005:
   bez připomínek.
  7. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Liberec ze dne 20.6.2005:
   bez připomínek.
  8. Obvodní báňský úřad Liberec ze dne 10.6.2005:
   není námitek.
  9. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Jablonec n.N. ze dne 20.7.2005:
   souhlasné stanovisko.
  10. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec n.N. ze dne 10.6.2005:
   souhlasné stanovisko.
  11. Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice ze dne 13.6.2005:
   není námitek.
  12. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj ze dne 13.6.2005:
   souhlasí, ukládá dodržovat ochranná a bezpečnostní pásma.
  13. Městský úřad Jablonec nad Nisou ze dne 12.8.2005:
   1. z hlediska odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí:
    vyjádření k návrhu zadání VI. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou pod č.j.22139/2005/OŽP/Pr viz. příloha.
   2. z hlediska odboru rozvoje, oddělení architektury a ÚP ze dne 7.7.2005 : realizace VI.změny ÚP přípustná, v případě realizace stavební činnosti povinnost oznámit záměr stavby v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

  Orgány územního plánování:

  Obec Pulečný, obec Rádlo, obec Frýdštejn, obec Hodkovice nad Mohelkou:
  bez vyjádření.

  Dotčené organizace, správci infrastruktury, inspektoráty:

  1. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Liberec: bez vyjádření.
  2. Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15.7.2005: bez připomínek.
  3. Správa vojenské dopravy Hradec Králové: bez vyjádření.
  4. SČE a.s. Děčín ze dne 7.7.2005: bez zásadních připomínek, dodržet ochranná pásma.
  5. SČP a.s. Liberec: bez vyjádření.
  6. Český Telecom a.s. Liberec: bez vyjádření.
  7. Povodí Labe a.s. Hradec Králové ze dne 20.7.2005: záměr je možný.
  8. Lesy ČR s.p. Jablonec n.N. ze dne 17.6.2005: nesouhlasí se změnou užívání p.p.č. 558/3 v k.ú. Pelíkovice.
  9. Policie ČR Jablonec n.N.: bez vyjádření.
  10. České radiokomunikace a.s. Praha ze dne 20.7.2005: souhlas za podmínky předložit projektovou dokumentaci nové výstavby v blízkosti průběhu rr. tras.
  11. Krajská správa silnic Libereckého kraje ze dne 22.6.2005: souhlasí bez připomínek.

  Další účastníci řízení:

  1. Ing. Vladimír Zemín, Ing. Eva Zemanová, vlastníci objektu stpč. 119 v k.ú. Pelíkovice ze dne 11.7.2005 : nesouhlas se změnou, týkající se celé lokality "U Šámala" (podbod. č. 3).
  2. Občanské sdružení "Přátelé Pelíkovic" ze dne 12.7.2005 : nesouhlas.

  Listina přítomných veřejnoprávního projednání návrhu zadání VI. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 11.7.2005 viz. příloha.

  Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

  Husova 490
  46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

  IČO 00262552
  Bankovní spojení 963232349/0800

  Telefon: +420 488 880 921
  Datová schránka: fjxbbm5

  Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

  Úřední hodiny

  Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
  St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

  Stavební úřad

  Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  © MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.