Vyhlášky a nařízení

Vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Městský Úřad  09.02.2006 15:34

Na úřední desce od 08.02.2006 do 04.03.2006

Obecně závazná vyhláška města Rychnova u Jablonce nad Nisou

Vyhláška č. 1/06

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem

schválená usnesením zastupitelstva města č. 7/06 dne 23.1. 2006 v souladu s ustanovením §10 odstavce d) a §84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb. O obcích (obecním zřízení), v platném znění a v souladu s §17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

ODDÍL I

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání komunálního a stavebního odpadu vznikajícího na území města.
 2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt a pro další osoby, které se na území města zdržují.
 3. Původci odpadů (právnické a fyzické osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů 1) jako odpad ze živností (znak skupiny 20), mohou využít systému sběru, třídění, využívání komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné dohody s Městem, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna Městem.

Článek 2 – Základní pojmy

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zák. 185/2001 Sb.
 2. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v příslušném prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
 3. Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, duté plastové obaly.
 4. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění, šrot.
 5. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, např. olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanický článek suchý nebo mokrý, zářivka, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, televize.
 6. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v článku 2 odst. 3, 4, 5 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.
 7. Původce komunálního odpadu je Město, které se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; (popřípadě do nádoby k tomuto odložení určené). Město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
 8. Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů a se kterou město uzavřelo smlouvu týkající se odpadového hospodářství.
 9. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby (popřípadě ve vlastnictví Města či občana), splňující technické parametry, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému ukládání odpadů.
 10. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby (nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob užívajících objekt, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Za dostatečný objem sběrné nádoby se ve smyslu této vyhlášky považuje 25 – 30 litrů/osobu/týden.
 11. Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální nebo separovaný odpad je místo určené k umístění sběrné nádoby.

ODDÍL II

Systém nakládání s komunálním odpadem

Článek 3 – Shromažďování odpadů

ODDÍL IV

Článek 9 – Stavební odpad

ODDÍL V

Článek 10 – Závěrečná ustanovení

starosta
místostarosta

 1. Komunální odpady se třídí na jednotlivé složky a ukládají podle následujícího systému:
  1. Separované odpady:
   • papír, lepenka
    • do označených nádob nebo pytlů na separovaný odpad
    • do výkupny
   • sklo
    • do označených nádob na separovaný odpad nebo (s výjimkou střepů) do pytlů na separovaný odpad
    • do výkupny
   • obaly PET a ostatní plasty
    • do označených nádob nebo pytlů na separovaný odpad
   • krabice od nápojů Tetra Pak
    • do označených nádob nebo pytlů na separovaný odpad
   • sběrový textil
    • do označených pytlů na separovaný odpad
   • drobné kovové předměty
    • do označených pytlů na separovaný odpad
   • ostatní kovové předměty
    • do výkupny
  2. Objemné odpady:
   • objemné odpady – na stanoviště velkoobjemových kontejnerů
  3. Nebezpečné složky komunálního odpadu:
   Formou ambulantní sběru, odvoz a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu, a to v intervalu 2x v průběhu kalendářního roku. Tato služba bude realizována přímým odběrem od fyzických osob na předem určených stanovištích a v termínu předem dohodnutém s oprávněnou osobou mobilním svozem. O termínu mobilního svozu je občan informován prostřednictvím úřední desky města.
   • léky
    • do určených nádob v lékárnách
   • galvanické články a baterie
    • do určených nádob ve vybraných prodejnách elektro
    • při ambulantním sběru
   • ostatní nebezpečné odpady
    • při ambulantním sběru
  4. Odpady ze zeleně – lze uložit ve velkoobjemových kontejnerech , pokud jej fyzické osoby nevyužijí samy.
  5. Směsný komunální odpad – do sběrných nádob o objemu 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l a 1100 l.
   Pouze ve výjimečných případech (rekreační nemovitosti), zejména na místech těžko přístupných svozové technice, lze směsný komunální odpad, s výjimkou popelovin, odkládat do umělohmotných pytlů označených logem oprávněné osoby.

  Článek 4 – Nádoby na směsný komunální odpad

  1. Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí město.
  2. Přistavení sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci (zpravidla chodníku) zajišťuje oprávněná osoba, a to u nádoby s obsahem 660 l a větším nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace, u nádoby s obsahem 360 l a menším, nejvýše do vzdálenosti 10 m od pozemní komunikace. Při delší vzdálenosti stanoviště než je uvedeno, zajistí přistavení sběrné nádoby vlastník objektu, a to nejpozději v den svozu v 5:00 hodin. Invalidní občané mají na vyžádání přistavování zajištěno oprávněnou osobou.
  3. Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí 1 x za 7 dní nebo 1 x za 14 dní.
  4. Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou za úplatu.
  5. Pytle na komunální odpad mohou občané po naplnění ukládat na sběrové trase.

  Článek 5 – Označené nádoby na separovaný odpad

  1. Jejich stanoviště se určuje dohodou mezi Městem a oprávněnou osobou a stanovuje se podle optimální donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby.
  2. Nádoby na separovaný odpad jednoznačně stanovují druh odpadu, který lze do nich odkládat, označení je odlišeno barvou a nápisem:
   • modrý kontejner – pro papír a lepenku, nelze sem odkládat krabice od nápojů (Tetra Pak)
   • zelený kontejner – pro sklo a skleněné obaly
   • žlutý kontejner – pro PET lahve a ostatní plasty
  3. Frekvence vyvážení nádob na separovaný odpad se určuje dohodou mezi Městem a oprávněnou osobou.

  Článek 6 – Pytle na separovaný odpad

  1. Tyto pytle obdrží občané zdarma na Městském úřadě. Pytle jsou určeny pro shromažďování těch druhů separovaného odpadu, které jsou na nich vyznačeny.
  2. Po naplnění je mohou občané odložit na stanovišti kontejnerů pro separovaný odpad.

  Článek 7 – Stanoviště velkoobjemových kontejnerů

  1. Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit stanovené odpady (objemný) dle pokynů obsluhy v souladu s provozním řádem stanoviště.

  ODDÍL III

  Článek 8 – Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém

  1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného touto vyhláškou.
  2. Nádoby na směsný komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny.
  3. Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby jej bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
  4. Nelze odkládat:
   • odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště,
   • do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu,
   • do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky,
   • do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností a živností,
   • do nádob určených k separaci odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.
  1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkokapacitních kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání k využití či zneškodnění na řízenou skládku odpovídající skupiny. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si využití či zneškodnění tohoto odpadu jinými prostředky v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními předpisy.
  2. Fyzické osoby mohou odložit stavební odpad na řízené skládce za úplatu.
  1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení. Zároveň se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/02 .

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.