Vyhlášky a nařízení

Hasičský řád města Rychnova

Městský Úřad  07.02.2006 15:58

Na úřední desce od 29.01.2006 do 12.02.2006

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Obecně závazná vyhláška č.2/2006,

kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky

Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 23.1.2006 usnesením č. 8/06 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písm.b)zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v Rychnově u Jablonce nad Nisou („město“), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

Čl. 2

Zajištění požární ochrany, činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

 1. Město zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti města, jak vyplývá ze zákona č.128/2001 Sb. o obcích a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,následky živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany

 1. Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky.
 2. Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území města slouží systém ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

 1. Město zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a jmenovalo jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost.
 2. Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje příloha č. 2 vyhlášky.

Čl. 5

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,kterých se zúčastní větší počet osob,případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 1. Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru4).
 2. Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 1000 a více osob (dále jen „akce“).
 3. Pořadatel akce, definované v bodě 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více.
 4. Zřizování,úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní právní předpisy3) .

Čl. 6

Zdroje vody

 1. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených městem je uveden v příloze č. 3.
 2. Další zdroje vody5)pro hašení požárů město nestanovuje.
 3. Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis6).

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 1. Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.
 2. Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního řádu poplachového kraje

Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje7).

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.
 2. Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/05, kterou se vydává Požární řád.

místostarosta

starosta

Následují přílohy:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2006

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Město zřizuje následující ohlašovny požárů:

 1. Zdeněk PIVRNEC, Wolkerova 580, Rychnov u Jbc n. N., tel. 483 388 167
 2. Milan HANYK, Občanská 672, Rychnov u Jbc n. N. tel. 483 388 586

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.