Vyhlášky a nařízení

Vyhláška o odpadech

Městský Úřad  13.02.2007 10:56

Na úřední desce od 29.01.2006 do 12.02.2006

Město Rychnova u Jablonce nad Nisou

Vyhláška č. 3/2006

O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schválená usnesením zastupitelstva Města č.9/06 dne 23.1. 2006 v souladu s ustanovením §10 písmene a) a §84 odstavce 2 písmene i) zákona 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění a podle §15 zákona č.565/90 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 1. Město Rychnov u Jbc. vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
 2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad. Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb a zákona o místních poplatcích č. 565/90 Sb. v platném znění.

Článek 2 – Poplatník

 1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území města určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3 – Sazba a splatnost poplatku

 1. První část poplatku podle §10b odstavec (3) písmeno a) zákona 565/1990 Sb. stanovuje město na 250,- Kč ročně.
 2. Druhá část poplatku podle §10b odstavec (3) písmeno b) zákona 565/1990 Sb. je stanovena na základě skutečných nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce na 250,- Kč ročně.
 3. Skutečné náklady města v roce 2005:
  směsný komunální odpad1.253.566,-
  velkoobjemový odpad286.980,-
  Celkem1.540.546,-
  Počet poplatníků:
  trvale žijících obyvatel2277
  neobydlených staveb indiv. rekreace199
  Celkem2476
  Náklady města za rok 2005 na osobu622,-Kč.
 4. Celková roční sazba poplatku tedy činí 500,- Kč na osobu(41,66 Kč na osobu za měsíc).
 5. Poplatník je povinen zaplatit poplatek za daný rok ve dvou shodných splátkách a to první splátku ve výši poloviny poplatku do 15. 2. daného roku, druhou splátku do 15. 8. daného roku. Poplatek lze uhradit i najednou v termínu do 15.2. daného roku.
 6. V případě změny místa trvalého bydliště nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 7. Poplatek lze zaplatit:
  1. bankovním převodem na č.ú. 963232349 / 0800 pod přiděleným variabilním symbolem
  2. složenkou typu A směrovanou na účet pod přiděleným VS
  3. hotově v pokladně MěÚ

Článek 4 – Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat na MěÚ písemné přiznání k poplatku do 15. dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 2. V tomto přiznání je poplatník povinen uvést jméno, adresu trvalého bydliště a datum narození. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze jeho prostřednictvím podat též písemné přiznání. Pokud je osoba poplatníkem podle článku 2 odstavce (2), pak uvede také parcelní číslo rekreační nemovitosti a její evidenční nebo popisné číslo (bylo-li přiděleno).
 3. Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit MěÚ nejdéle do 15. dnů od této skutečnosti.

Článek 5 – Úlevy a osvobození

 1. Poplatníkům, kteří se z důvodu studia nezdržují v místě bydliště a prokáží se v daném roce potvrzením o studiu a ubytování v místě studia se poplatek snižuje na polovinu.
 2. Poplatník, který prokáže, že se v místě bydliště dlouhodobě nezdržuje, je na prokázanou dobu osvobozen od poplatku. Pojem dlouhodobě se vztahuje minimálně na 6 kalendářní měsíců nepřetržitě.
 3. Poplatníku, který má ve městě Rychnov současně poplatkovou povinnost dle čl. 2 odst. 1 i 2, se snižuje poplatek dle čl. 2 odst. 2 na polovinu.
 4. Majitelům staveb v zahrádkářské kolonii, kteří mají poplatkovou povinnost dle čl. 2 odst. 2, tedy vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci se snižuje poplatek na polovinu.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

 1. Porušení povinností při placení poplatku bude postihováno podle zvláštních předpisů 1).
 2. Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci Městského úřadu.
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení. Zároveň se zrušuje vyhláška č. 1/05 SOZV.

starosta

místostarosta

Vysvětlivky:

 1. Zákon číslo 565/90 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.