Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 23.1.2006

Městský Úřad  07.02.2006 15:56

Na úřední desce od 29.01.2006 do 01.03.2006

1/06 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 84/2 v k.ú. Pelikovice manželům Štejfovým za 70,–Kč/m2.

2/06 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků č. 626, 624, 625/2 manželům Krausovým za 390,–Kč/m2 a dále pozemku č. 628/2 za 195,–Kč/m2. Revokuje tím své usnesení č. 136/05.

3/06 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Lány schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 2113/3 v k.ú. Rychnov u Jbc.

4/06 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ shánět náhradní bydlení pro nájemce v domě čp. 460, dále ukládá starostovi města jednat o možném prodeji tohoto domu s p. Trojanem. Zároveň zastupitelstvo města rozhodlo dále nejednat o prodeji tohoto domu s firmou E–NET INTERNATIONAL.

5/06 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi města připravit příslušné smlouvy na investorství kanalizace Zálesí III. etapa tak, aby financování výstavby této kanalizace bylo plně pokryto příspěvkem SVS a p. Maryšky v souvislosti s prodejem pozemků, napojených na tuto kanalizaci p. Maryškovi.

6/06 – Zastupitelstvo města schválilo výkup děl po akad. Malíři Zákouckém ve výši 50 tis. Kč a dále schválilo použití 25 tis. Kč na restaurátorské práce a přípravu expozice.

7/06 – Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o Nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

8/06 – Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

9/06 – Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

10/06 – Zastupitelstvo města schválilo výkup pozemku č. 1793/5 v k.ú. Rychnov o výměře 6 m2 za 350,–Kč/m2 a dále nezbytně nutnou část pozemku č. 1782 pro zbudování stání pro sněžnou rolbu vše v k.ú. Rychnov U Jbc. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby tuto část pozemku nechat zaměřit a poté vykoupit za cenu 350,–Kč/m2.

11/06 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Holubové a p. Boušky rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1143/3 v k.ú. Pelikovice.

12/06 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1223 v k.ú. Rychnov a upozornit manžele Trojákovy na možnost zakoupení tohoto pozemku.

13/06 – Zastupitelstvo města na základě žádosti manželů F. Pečenky a H. Vašatové a dle zjištěných informací rozhodlo vrátit příslušnou část kupní ceny ve výši 17.850,–Kč za pozemek č. 1288/1 v k.ú. Rychnov. Tento pozemek byl prodán městem dle platných údajů z katastrálního úřadu, později bylo zjištěno, že skutečná výměra tohoto pozemku je o 51 m2 menší. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby upozornit písemně žadatele, že se nejednalo o pochybení ze strany města, ale o chybu v katastru nemovitostí.

14/06 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/106 v k.ú. Rychnov u Jbc. p. Žabkovi za 585,–Kč/m2 s podmínkou složení kauce 80tis. Kč jako zálohu na případnou pokutu.

15/06 – Zastupitelstvo města schválilo Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2005.

16/06 – Zastupitelstvo města schválilo změnu názvu příspěvkové organizace města ze Základní škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace.

17/06 – Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), podle ustanovení § 27 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 178 odst. 1 písm. a) (základní škola, základní škola praktická), § 179 odst. 1 písm.a) (mateřská škola),§ 179 odst.1 písm. c) (školní jídelna), § 179 odst. 4 písm.a)(ZUŠ), písm.b) (SVČ, ŠK, ŠD), §179 odst. 4 ( základní škola speciální) zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), schvaluje změnu zřizovací listiny ze dne 19.12.2005. Nová znění zřizovací listiny je uvedeno v příloze k zápisu ze zasedání města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 23.1.2006.

18/06 – Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi městem a TJ SPARTAK ZEZ Rychnov o poskytnutí příspěvku v celkové výši 550 tis. Kč a smlouvu s Kulturním nadačním fondem města Rychnova o poskytnutí příspěvku ve výši 300 tis. Kč.

19/06 – Zastupitelstvo města schválilo na základě žádosti p. Vágnera prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za byt v čp. 472 do 31.1.2006.

20/06 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ opětovně zveřejnit záměr prodeje samostatné garáže před čp. 172, minimální cena za tuto garáž činí 100 tis. Kč a prodána bude nejvyšší nabídce. Nabídky lze podávat na MěÚ v zalepené obálce označené "neotvírat – prodej garáže" do 20.2.2006.

21/06 – Zastupitelstvo města schválilo proplacení 12 z 23 dnů nevybrané dovolené za rok 2005 starostovi města.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.