Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 28.11.2005

Městský Úřad  05.12.2005 19:55

Na úřední desce od 05.12.2005 do 05.01.2006

130/05 – Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu na nemovitost čp. 460 a 516 a pozemky č. 40, 41 a 42 v k.ú. Rychnov u Jbc. v Nádražní ulici. Zastupitelstvo města určilo kupní cenu ve výši 60 tis. Kč¨a doplnilo podmínky smlouvy o ručitelský závazek společníků firmy E–NET INTERNATIONAL.

131/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě prodeje pozemků na Zálesí p. Maryškovi ponechat si komunikaci na pozemku č. 1733/5 v k.ú. Rychnov u Jbc. v šíři 4,5 metru vozovka a 1 metr široký pruh krajnice podél východní strany této komunikace.

132/05 – Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1764/2 ve vlastnictví města s p. Kolovratníkem za část pozemků 1761,1762,1765 na rozšíření komunikace Zálesí popsaných v geometrickém plánu písmeny s, p, r, n, m Ing. J. Dufkové ze dne 25.10.2005, za výměru nad směnu uhradí p. Kolovratník 100,–Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku č. 1769/2 v části c od p. Maryšky za 100,–Kč/m2. Geometrický plán bude upraven ve smyslu usnesení zastupitelstva č. 131/05.

133/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že město uhradí nový geometrický plán pro rozdělení pozemků v lokalitě Na Zálesí a vypracování smluv uhradí p. Maryško.

134/05 – Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/04 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

135/05 – Zastupitelstvo města schválilo následující rozpočtové změny:

SÚ/AÚ §, položka název částka
Výdaje
231 30 1031 5169 Lesy–služby j.n. 18 000
231 30 2212 5169 Silnice–služby j.n. 120 000
231 30 2212 5171 Silnice–opravy –120 000
231 10 2221 5329 Dopravní obsl. –191 000
231 10 2221 5323 Dopravní obsl. Kraj 191 000
231 10 3113 5331 Přísp. ZŠ od Kraje 20 000
231 10 3113 5331 Přísp. ZŠ obec 40 000
231 30 3113 5171 Opravy 162 000
231 10 3113 5331 Přísp. ZŠ obec –162 000
231 30 3312 5139 Koncerty – materiál 5 000
231 30 3312 5169 Koncerty – Služby 17 000
231 30 3314 5137 Knihovna DHM 9 000
231 30 3315 5021 Muzeum–mzdy 10 000
231 30 3315 5169 Muzeum–služby 17 000
231 30 3319 5161 Výstavy poštovné 2 000
231 30 3319 5169 Propagace výstav 20 000
231 30 3319 5175 Výstavy–repre 1 000
231 30 3349 5169 Zpravodaj – Služby –20 000
231 30 3429 5021 Mzdy –správa kurtů 20 000
231 30 3429 5169 Kurty – Služby –19 000
231 30 3429 6121 Kurty–investice –207 000
231 30 3612 5021 BH – Mzdy 3 000
231 30 3612 5137 BH – DKP 19 000
231 30 3612 6121 BH – Stavby 100 000
231 30 3612 6121 BH – Stavby 5 092 000
231 30 3633 6121 Inženýrské sítě –855 000
231 30 3722 5169 ORJ 5168 Odpady – pytle a odvoz 26 000
231 30 3722 5139 Odpady–pytle –20 000
231 30 3722 5169 ORJ 488 Odpady–směsný papír ZŠ 6 000
231 30 3745 5021 Vzhled obcí–OOV 10 000
231 30 3745 5169 Vzhled obcí–Služby –250 000
231 30 4314 5011 Pečovatelská sl. mzdy –15 000
231 30 6171 5011 Činnost místní správy–mzdy –35 000
231 30 6171 5021 Činnost místní správy–OOV 6 000
231 30 6171 5137 Činnost místní správy–DHM 20 000
231 30 6171 5139 Činnost místní správy–materiál –25 000
231 30 6171 5161 Činnost místní správy–poštovné –10 000
231 30 6171 5162 Činnost místní správy–telefony –30 000
231 30 6171 5163 Činnost místní správy–služby bank –4 000
231 30 6171 5169 Činnost místní správy–služby j.n. –21 000
231 30 6171 5171 Činnost místní správy–Opravy 15 000
231 30 6171 5172 Činnost místní správy–programy 30 000
231 30 6171 5361 Činnost místní správy–kolky –2 000
231 10 6171 5329 Činnost místní správy–přísp.MJH 19 000
231 30 6171 6125 Činnost místní správy–výpoč.tech. –7 000
231 30 6171 6119 Činnost místní správy–změny ÚP 73 000
231 30 6171 6122 Činnost místní správy–Stroje 51 000
231 30 6171 6130 Pozemky 86 000
231 30 6310 5141 ORJ 963 Úroky z kontokorentu 22 000
231 30 6171 5901 Rezerva 998 000
Příjmy
231 20 1332 Popl.za znečišťování ovzduší 12 000
231 20 1334 Daň za odnětí půdy 5 000
231 20 1335 Daň za od.lesní p. 2 000
231 10 4122 Dotace z kraje na ZŠ 20 000
231 10 4222 Dotace z kraje na čerpadlo 23 000
231 20 3632 2111 Hřbitov poplatky 8 000
231 20 3633 3119 Prodej zař.SČE –300 000
231 20 3722 2111 Odpady–EKO–KOM 24 000
231 20 6171 2322 Pojistné náhrady 200 000
231 20 6171 3112 Prodej ost.nem. 149 000
231 20 6409 2210 Smluvní pokuta Imstav 5 092 000

136/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků č. 626, 624, 625/2 a 628/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Krausovým za 390,–Kč/m2.

137/05 – Zastupitelstvo města upřesňuje směnu pozemků s Ing. Millerem schválenou usnesením č. 97/05,část pozemku č. 668/2 bude oddělena tak, aby se na ní dala umístit přístupová komunikace do zóny chystané výstavby u kostela. Zákres směňovaných dílů je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.

138/05 – Zastupitelstvo města na základě žádosti manželů Štejfových schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 84/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

139/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 934/8 a 933/3 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Novotným za 170,–Kč/m2. Zastupitelstvo města zároveň schválilo možnost úhrady těchto pozemků formou splátek ve výši 1.500,–Kč měsíčně.

140/05 – Zastupitelstvo města v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/99 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu. Zastupitelstvo města zároveň rozhodlo, že bude možné žádat o všechny tituly půjček a uzavírka žádostí bude 28.2.2006.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.