Vyhlášky a nařízení

Požární řád města

Městský úřad  13.02.2007 10:55

Na úřední desce od 12.10.2005 do 31.10.2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/05

Město RYCHNOV u Jablonce n. N. na základě usnesení zastupitelstva č. 88/05 ze dne 5.9.2005 podle § 29 odst. 1, písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Rychnova u Jablonce nad Nisou upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v městě

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá město Rychnov u Jablonce n. N., které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") města podle Čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany HZS Jablonec n. N.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město :

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v městě dle potřeby a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu osobu, která splňuje podmínku odborné způsobilosti stanovenou § 72, odst. 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) celoročně rozdělávání ohňů v lese a jejich těsné blízkosti (min. 50 m od kraje nejbližšího lesa,

b) rozdělávání jakýchkoliv ohňů v době dlouhotrvajícího sucha

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

– období dlouhotrvajícího sucha /upravuje Čl. 3, bod 1, pís. b) / v této době bude velitelem jednotky zajištěna zvýšená ostražitost členů JSDH města Rychnov.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) městská knihovna,

b) dům pečovatelské služby,

c) základní škola, mateřská škola

d) další provozovny provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím v katastru města.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 5 (příloha č. 1 a 2).

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1.

Složení jednotky:

  • velitel
  • zástupce velitele
  • 2 strojníci
  • 14 členů

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Rychnově nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární

zásah

a) možnost čerpání vody – nádrž potoka Maděrka v Lesní ulici

b) 2 ks hydranty – umístění: nadzemní hydrant v ulici Sokolská naproti hasičské zbrojnici, nadzemní hydrant v ulici Ještědská před čp. 485

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje, je povinen dbát, aby nebylo zneužíváno požárních nádrží k čerpání vody k jiným účelům.

(3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává–li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů :

a) Zdeněk PIVRNEC, Wolkerova 580, Rychnov u Jbc n. N., tel. 483 388 167

b) Milan HANYK, Občanská 672, Rychnov u Jbc n. N., tel. 483 388 586

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v městě se provádí:

a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo,

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje mobilními telefony přes velitele jednotky a strojníky.

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Vyhláška č. 1/2000 Požární řád města Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejnění .


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2005

Požární jednotka v obci, její dislokace, technika, počet členů.

JSDH Rychnov

Dislokace JPOKategorie JPOPočet členůMinimální počet členů v pohotovosti
RychnovIII180
Požární technika a věcné prostředky POPočet
KAROSA CAJ 32 – T 1481
AVIA A–30 K1
PPS 122
SATURN S5 (dýchací přístroje)3

Legenda:

JPO
jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO
název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO
kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů
skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Minimální počet členů v pohotovosti
počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III, zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 – zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).

Obě tabulky se uvádějí pro každou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec/město zřizuje.

Ve výpisu požární techniky je vhodné v souvislosti s § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů a Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 20/2003 uvádět typ a druh vozidla, registrační značku, číslo série a technického průkazu a VIN (u starších vozidel číslo karoserie nebo podvozku).


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2005

ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝCH OHŇŮ

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 3./2005 , čl. 3 , odst. 1 , pís. b)

z a k a z u j i

s účinností od .......... z důvodu dlouhotrvajícího sucha rozdělávání jakýchkoliv otevřených ohňů na celém území města Rychnov u Jablonce n. N. Rozhodnutí platí až do odvolání, které bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ Rychnov a na místech obvyklých.

ing. František CHLOUBA – starosta města

Diskuze

  • 03. 03. 2007 04.15
    ringtone[URL=http://sum.edu/ringtones/ringtone.html]ringtone[/URL] http://sum.edu/ringtones/ringtone.html free ringtone[URL=http://sum.edu/ringtones/free-ringtone.html]free ringtone[/URL] http://sum.edu/ringtones/free-ringtone.html  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.