Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 27.6.2005

Městský Úřad  04.09.2005 22:19

Na úřední desce od 01.09.2005 do 01.10.2005

60/05 – Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2004 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2004 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

Město bude aktualizovat vnitřní normu o zajištění vnitřního kontrolního systému, zpracuje program veřejnosprávních a řídících kontrol včetně určení příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Město zpracuje kompetenční a podpisový řád včetně podpisových vzorů. Jedna z řídících kontrol bude zaměřena na kontrolu spisů veřejných zakázek a úplnosti podkladů.
Rozpočet bude schvalován ve vazbě na výkaz FIN 2–12 s datem účinnosti od 1.1.2006.
Město předloží k usnesení ZM nový statut sociálního fondu do 31.12.2005 ( Není dosud vyjasněno postavení uvolněných funkcionářů z hlediska možnosti čerpání prostředků jak je tomu u zaměstnanců).

61/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že výběr dodavatele na stavbu galerie v sálu Beseda se uskuteční na zasedání zastupitelstva města dne 11.7.2005 za přítomnosti firem, které podali nabídku na vybudování této galerie.

62/05 – Zastupitelstvo města na základě návrhu finančního výboru schválilo následující rozpočtové změny:

Položka Paragraf částka
3429 6121 52 000,00 přípojky voda,elektřina,zdroj užitkové vody
3429 5169 25 000,00 správa kurtů
3639 6121 330 000,00 rekultivace lomu
6409 5192 5 000,00 Klub Downova syndromu
3612 6119 9 000,00 projekty
6171 5167 20 000,00 školení a vzdělávání
3612 5171 ORG 537 120 000,00 oprava BH 537
3612 6121 300 000,00 balkon Beseda
1122 4 727 000,00 daň z příjmu právnických osob za obce
6399 5362 mínus 4 727 000,00 daň z příjmu právnických osob za obce
6171 5169 mínus 20 000,00 audit
6171 5166 20 000,00 audit
5512 5194 mínus 20 000,00 přísp. hasiči
6409 5192 20 000,00 přísp. hasiči
6171 5192 mínus 6 000,00 Euroregion Nisa
6171 5511 6 000,00 Euroregion Nisa
3111 2111 mínus 110 000,00 popl. MŠ
3113 2111 mínus 26 000,00 popl. ŠD
4122 mínus 8 300 000,00 přísp. z kraje
3113 5331 mínus 8 300 000,00 přísp. z kraje UZ 33353
3113 5331 mínus 136 000,00 popl. MŠ a ŠD
6171 5901 mínus 861 000,00 krytí rozdílu z rozp.rezervy

63/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nebytové prostory v čp. 171 p. J. Melicharovi za 200 tis. Kč s tím, že kupní cenu uhradí ve splátkách po 50 tis. Kč čtvrtletně.

64/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej bytových jednotek v čp. 472 současným nájemníkům. Byt velikosti 3+1 bude nabídnut nájemníkům za 650 tis. Kč a byt 1 +kk za 250 tis. Kč.

65/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/106 v k.ú. Rychnov u Jbc. manželům Jelínkovým za 585,–Kč/m2 za podmínky složení zálohy na smluvní pokutu za nedodržení termínu kolaudace ve výši 80 tis. Kč.

66/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1514/2 v k.ú. Rychnov u Jbc. manželům Kalinovým za 650,–Kč/m2 za podmínky složení zálohy na smluvní pokutu za nedodržení termínu kolaudace ve výši 80 tis. Kč

67/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1511/2 a 1513/16 v k.ú. Rychnov u Jbc. p. K. Baginské za 650,–Kč/m2 za podmínky složení zálohy na smluvní pokutu za nedodržení termínu kolaudace ve výši 80 tis. Kč

68/05 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Ulmana rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku 2427/1 v k.ú. Rychnov.

69/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 2475/2 a 2475/3 v k.ú. Rychnov u Jbc. MUDr. Šnajdrovi za 230,–Kč/m2.

70/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit návrh změny územního plánu vedoucí k možnosti výstavby větrných elektráren na území Pelikovice do VII. Změny územního plánu.

71/05 – Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku č. 1222 p. Bartošovi za cenu 225,–Kč/m2.

72/05 – Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku č. 1270/1 v k.ú. Rychnov p. Tandlerovi za nabídnutou cenu 9 tis. Kč. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby upozornit na tuto skutečnost původního zájemce o pozemek manžele Dolečkovi.

73/05 – Zastupitelstvo města v souladu s usnesením zastupitelstva č. 129/04 schválilo manželům Mráčkovým možnost uhradit cenu za přebývající výměru vzniklou při směně pozemků maximálně třemi splátkami po minimálně 20 tis. Kč za rok.

74/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o směně pozemků mezi městem a manželi Polachovými. Ve smlouvě se obě strany zaváží směnit pozemek č. 856/1 v k.ú. Rychnov u Jbc., který budou vlastnit manželé Polachovi za pozemek v Ještědské ulici, vhodný pro výstavbu rodinného domku.

75/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytovat slevu pozemku č. 463 v k.ú. Rychnov, o kterou požádal p. Benš, pozemek č. 460 v k.ú. Rychnov město prodávat žadateli nebude pokud nebude vlastnit bezprostředně navazující pozemky.

76/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemky č. 814, 815 a 817 v k.ú. Rychnov pro investory p. Gartnera a p. Maryšku. Prodloužení termínu bylo schváleno s ohledem na vyřizování odvolání proti územnímu rozhodnutí u krajského úřadu.

77/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do návrhu VII změny územního plánu tyto pozemky:

  1. pozemek č. 2592/2 v k.ú. Rychnovu, žadatel p. Padrta – umístění 4 rodinných domků namísto 2.
  2. pozemek č. 1798/1, 1789/3 v k.ú. Rychnov, žadatel p. Plachta – odstranění nesouladu v územním plánu
  3. část pozemku č. 943/1, v k.ú. Rychnov, žadatel Ing. Miller – změna funkčního využití části plochy nezastavitelné na plochu zastavitelnou, kategorie zemědělská výroba
  4. část pozemku č. 180, v k.ú. Rychnov, žadatel Město Rychnov – odstranění nesouladu mezi výkresem 1 a 3 (funkční využití ploch), změna funkčního využití části plochy nezastavitelné na plochu zastavitelnou

Zastupitelstvo města neschválilo zařazení žádosti p. Nováka o zařazení pozemku č. 2592/1 v k.ú. Rychnov do VII změny územního plánu (převedení ploch nezastavitelných na zastavitelné bytovou výstavbou). Důvodem jsou ochranná pásma lesa a VTL plynovodu.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.