Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou dne 17.1.2005

Městský Úřad  19.03.2005 19:32

Na úřední desce od 19.03.2005 do 10.04.2005

1/05 – Zastupitelstvo města souhlasí s provedením změny územního plánu, která umožní realizaci záměru přestavby Lidového domu na provozovnu a sídlo firmy LUHA.

2/05 – Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/05 O poplatku za O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stanovilo výši poplatku na 500,–Kč na osobu a rok.

3/05 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2004.

4/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Zastupitelstvo město rozhodlo vyhlásit všechny tituly půjček uvedené ve vyhlášce 2/99 SOZV, termín pro odevzdání přihlášky bude 31.3.2005.

5/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 856/2 v k.ú. Rychnov Ing. Stanislavu Klímovi z Jablonce nad Nisou za 495,–Kč za m2 s tím, že vlastní prodej se uskuteční až po vydání stavebního povolení na výstavbu bytového domu.

6/05 – Zastupitelstvo města stanovilo dobu pro uzavírání manželství na 1 a 3 sobotu v měsíci, úředně stanovenou místností pro uzavírání manželství je obřadní síň MěÚ a pověřilo oddáváním Ing. Františka Chloubu a p. Miladu Žabkovou.

7/05 – Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

8/05 – Zastupitelstvo města schválilo uzavření dohody mezi městem Rychnovem, Bytovým družstvem Beseda a firmou Imstav(resp. Inženýrské a montované stavby,a.s.) ve věci započtení vzájemných pohledávek z výstavby 71 b.j. v Rychnově (dům čp. 800 – spoluvlastník BD Beseda Rychnov) tak, že účastníci dohody prohlásí, že ke dni podpisu dohody nemají vůči sobě žádných vzájemných pohledávek, plynoucích ze smluv o výstavbě 71 b.j. a technické infrastruktury pro tuto výstavbu. Součástí dohody bude závazek firmy Imstav řešit nadále případné reklamace vad díla v souladu s uzavřenou smlouvou. Zastupitelstvo pověřuje mgr. Čaňkovou zpracováním návrhu dohody.

9/05 – Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Novotných o snížení kupní ceny pozemku č. 934/8 v k.ú. Rychnov a rozhodlo kupní cenu nesnížit. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby nabídnout manželům Novotným možnost úhrady kupní ceny formou splátek.

10/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo v návaznosti na diskuzi o zvýšení cen pozemků, že na žádosti o prodej pozemku, které MěÚ obdržel v termínu do 17.1.2005 se bude vztahovat cena 550,–Kč/m2.

11/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1526 v k.ú. Rychnov manželům Skořepovým a p. Jiřímu Skořepovi ml. za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

12/05 – Zastupitelstvo města schvaluje navýšení ceny akce Zálesí na celkovou cenu 18.836.397,–Kč z důvodů zadání víceprací, nezbytných k řádnému zasíťování potřebných pozemků.

13/05 – Zastupitelstvo města rozhodlo zvýšit minimální cenu pozemků určených pro stavbu na 650,–Kč za m2

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.